Jesteś tutaj:

Dwie godziny dla rodziny!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących „WIIR” w Andrychowie ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ wraz z rodzinami na imprezę pod nazwą
„ZE ŚWIETLICĄ DWIE GODZINY DLA RODZINY”
, która odbędzie się 12 lipca 2018 r. w godzinach od 15:00 do 17:00 w Lokalnym Ogrodzie Społecznościowym
w Andrychowie, os. Lenartowicza – obok Przedszkola nr 3 w Andrychowie.
W programie same atrakcje – wstęp wolny.

Regulamin na stronie:  DWIE GODZINY DLA RODZINY- regulamin

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Andrychów, dnia 03.07.2018r.

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  w którego imieniu działa Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe ekonomiczne; preferowane kierunki finanse, rachunkowość;
  6. doświadczenie w zakresie obsługi finansowo – księgowej w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – pół roku przy wykształceniu wyższym;
  7. znajomość:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o podatku od towarów i usług,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 2. wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość obsługi programu finansowo-księgowego i kasy,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność
   i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność,
  3. wysoka kultura osobista,
  4. umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
  7. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  8. umiejętność analitycznego myślenia,
  9. poprawna komunikacja pisemna,
  10. mile widziana dyspozycyjność,
  11. mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowanie dokumentów potrzebnych do wydania gotówki z kasy,
   do dokonania przelewów bankowych i terminowe regulowanie zobowiązań gotówkowych i bezgotówkowych,
  2. sprawdzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wydatków pod względem formalno-rachunkowym,
  3. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,
  4. przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów,
  5. obsługa programu finansowo – księgowego (wprowadzanie dowodów księgowych do programu),
  6. sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,
  7. kompletowanie dokumentów oraz nadzór nad prawidłowym przechowywaniem,
  8. angażowanie umów w programie finansowo-księgowym,
  9. wprowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych
   i pozostałych środków trwałych do programu księgowego, księgi inwentarzowej oraz księgi środków trwałych,
  10. rozliczanie inwentaryzacji,
  11. wystawianie faktur VAT,
  12. terminowe sporządzanie Rejestru sprzedaży oraz Cząstkowej deklaracji VAT,
  13. pomoc w weryfikacji konieczności zapotrzebowań,
  14. obsługa kasy,
  15. archiwizacja dowodów księgowych,
  16. odpowiedzialność za wykonywane czynności,
  17. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Warunki pracy:
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
 5. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższa niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV;
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Finansowo – Księgowym” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową
na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie do 16.07.2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
 2. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 7. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
 8. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
  do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie
  lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu 17.07.2018 r.
 9. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie jedynym etapem jeżeli wymagania formalne spełnią do 9 osób.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach 18-19.07.2018r.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

 

 

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Aneta Wróbel

„DOBRY START”- 300ZŁ DLA UCZNIA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można składać już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez przez bankowość elektroniczną oraz stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Maj w świetlicy

Ubiegły miesiąc upłynął pod hasłem „Rozmaitości” dzieci oprócz zajęć filmowych, odwiedzin w Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy też odkrywaniu nowych eksperymentów, wykonały upominki dla swoich mam z okazji Dnia Mamy, ozdobiły salę Świetlicy kolorowymi rybkami, stonogami i rowerami oraz wzięły udział w zajęciach sensorycznych.

Dzień Bibliotek

8 maja obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z tej okazji dzieci wykonały kartki z życzeniami dla Pań pracujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie.

Do góry