Regulacje prawne

Uchwała Nr XLVII-442-14
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie:  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 -2020;

 

                   Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Andrychowie

uchwala, co następuje:

  • 1 Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
  • 2 Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
  • 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *