Asystent rodziny

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach 2012-2014

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w latach 2015-2017

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015- 2017

prezentacja

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała w sprawie przyjęcia GPWR 2018-2020

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W tym celu Ośrodek zatrudnia czterech asystentów rodziny. Asystenci pracują w systemie zmianowym, co umożliwia odwiedzanie środowisk w godzinach popołudniowych.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga w codziennej organizacji dnia,

 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci,

 • udziela rad jak zarządzać budżetem domowym,

 • informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka,

 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,

 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji,

 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Asystent rodziny zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. 2016r. poz.1860) koordynuje kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w szczególności poprzez:

1. Udzielanie wsparcia:

 • emocjonalnego (okazywanie zrozumienia, empatii, zachęcanie do wyrażania swoich uczuć i emocji);

 • instrumentalnego ( poszukiwanie zasobów w kobiecie w ciąży i w jej rodzinie, stworzenie indywidualnego katalogu możliwego wparcia rodziny);

 • informacyjnego (zaprezentowanie ofert wsparcia i pomocy rodzinie dostępnych w miejscu zamieszkania, na poziomie powiatu i województwa).

2. Pedagogizację przyszłych rodziców – poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem.

3. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań mających na celu budowanie zasobów radzenia sobie w sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina – pomoc w codziennej organizacji życia rodziny.

4. Współpracę z innymi przedstawicielami służb społecznych w zespole, koordynowanie poradnictwa dla kobiety w ciąży i rodzin.

5. Budowanie zespołu konsultacyjnego w celu omawiania oceny sytuacji rodziny i własnej z nią pracy.

6. Pomoc w poruszaniu się po świecie instytucji (m. in. poradnictwo w zakresie formalności związanych z uzyskaniem jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka w kwocie 4000 zł).

W trakcie pracy z rodziną asytenci motywują ich do udziału w różnorakich szkoleniach i kursach dla rodziców.

W dniu 31 maja br. w ramach Projektu „Wiosenna OdNowa” rodziny objęte wsparciem asystenta więły udział w ognisku rodzinnym. Ponadto 25 lipca 2017r. odbyły się warsztaty dla rodziców „Klaps, krzyk czy rozmowna – rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy.”

W ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki „Bezpieczny świat twojego dziecka” motywowano rodziców do udziału w spotkaniach profilaktycznych tj. „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”, „Możesz więcej jeśli tylko zechcesz”, „Skąd się biorą emocje?”.

W dniu 30 września 2017r. odbył się Piknik Rodzinny w ramach wspierania rodziny i profilaktyki przeciwdziałania przemocy na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie.

Podejmowana jest również współpraca z Fundacją Promyczek w Andrychowie, która oferuje pomoc specjalistyczną dla dzieci. Rodziny objęte wsparciem asystenta korzystają z porad prawnych, terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, psychologa, pedagoga.

Poza pracą w terenie na przełomie lat Zespół ds. Asysty Rodziny organizował następujące inicjatywy:

Rok 2015

I. Lokalna kampania promująca rolę asystentów rodziny skierowana do rodziców dzieci podejmujących naukę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych oraz informująca o potrzebie utworzenia w Gminie Andrychów rodzin wspierających.

Rok 2016

I. Kontynuacja Lokalnej kampanii promującej role i zadania asystentów rodziny.

II. 24 wrzesień 2016r. – Piknik Rodzinny na terenie obecnego Schroniska w Andrychowie przy współpracy Fundacji na rzecz wsparcia, integracji i rozwoju osób oraz rodzin potrzebujących skierowany bezpośrednio do rodzin objętych wsparciem asystenta.

Rok 2017

I. 31 maj 2017r. odbyło się wiosenne spotkanie dla rodzin przy współpracy z pedagogiem tut. Ośrodka oraz grupa wsparcia „Wiosenna OdNowa”.

II. 30 wrzesień 2017r. Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.

III. 18 grudnia 2017r. projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne”( Bożonarodzeniowe) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.

Rok 2018

I. 21 marzec 2018r. projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Wielkanocne) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.

Obecnie funkcję asystentów rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie pełnią:

Marzena Szewczyk

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 oraz 12.00 – 20.00

Katarzyna Konury

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 oraz 10.00 – 18.00

 Agnieszka Oboza

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 oraz 10.00 – 18.00

mgr Monika Rajda

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 oraz 10.00 – 18.00

Telefon kontaktowy: 33 870 89 70 (pokój nr 20)