Pomoc dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE:

 

Stypendia   i   zasiłki szkolne są   formą   pomocy materialnej dla   uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym na podstawie wniosku   o przyznanie stypendium, który składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.   Do wniosku należy dołączyć określone w nim wymagane dokumenty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, tj. 528  zł netto.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. utraty pracy przez rodziców/ opiekunów prawnych, śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, kradzieży lub pożaru. Zasiłek ten przyznawany jest bez względu na dochód rodziny.

 

Pomoc przysługuje uczniom od 1 klasy szkól podstawowych do ukończenia 24 lat