Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają określone w ustawie     o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące dochodu i powierzchni mieszkania, i przyznawany jest na okresy półroczne.

Należy jednak spełnić kilka warunków jednocześnie:

 1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
 2. kryterium dochodowe,
 3. kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających.

Dodatek przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się   w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy udokumentować swoją sytuację finansową.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę   w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach ( liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175 proc. najniższej emerytury – dla gospodarstw jednoosobowych ( czyli osób mieszkających samotnie)
 • 125 proc. najniższej emerytury – dla gospodarstw wieloosobowych.

Od 1 marca 2019 roku – wysokość najniższej emerytury wynosi 1100zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy wykazać dochód z gospodarstwa ( ilość ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego)

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomoc w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie może przekroczyć :

 • dla 1 osoby – 45,5 mkw.
 • dla 2 osób – 52,0 mkw.
 • dla 3 osób – 58,5 mkw.
 • dla 4 osób – 71,5 mkw.
 • dla 5 osób – 84,5 mkw.
 • dla 6 osób – 91,0 mkw.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego składają wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty stwierdzające:

 • wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek,
 • fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, instalacji gazu bezprzewodowego.

 

DODATKI ENERGETYCZNE:

Od 1 stycznia 2014r wprowadzono nowe świadczenie – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.                                                                                

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1/ ma przyznany dodatek mieszkaniowy

2/ jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem   energetycznym

3/ zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii   elektrycznej   oraz średniej   ceny energii   elektrycznej   dla odbiorcy       w gospodarstwie domowym:

1/ 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa jednoosobowego

2/ 1 250 kWh – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób

3/ 1 500 kWh – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *