Pomoc środowiskowa

 

 Co to jest pomoc społeczna

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości

 

Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc .

Wszelka pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jest to, poprzedzone zdiagnozowaniem sytuacji  osób lub rodzin potrzebujących  i opracowaniem adekwatnego   i optymalnego planu pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

 

Kryterium  i przyczyny  uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 701,00zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza na osobę: 528,00zł

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa , sieroctwa bezdomności, bezrobocie, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

 

 

 

O jakie świadczenia można się ubiegać?

 

Świadczenia pomocy społecznej podzielone są na świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy zasiłek stały , zasiłek okresowy , zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy , pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki , świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, minimalna – 30 zł.

 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym      stopniem    niepełnosprawności   w rozumieniu    przepisów
  o rehabilitacji   zawodowej      i społecznej   oraz    zatrudnianiu    osób
  niepełnosprawnych;

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego
określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
17 grudnia  1998 r.    o emeryturach    i rentach  z Funduszu  Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311); 

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna kwota zasiłku wynosi  50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

 

 

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

 • koszty zakupu żywności, leków, leczenia,

 • zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,

 • koszty pogrzebu,

 • bilet kredytowy.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej::

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób, Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ANDRYCHOWIE ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:

–  Uchwała Nr III-6-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
POBIERZ

– Uchwała Nr III-7-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

POBIERZ

– Uchwała Nr III-9-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 9051)

POBIERZ

 

zasiłek celowy specjalny– jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłek celowy specjalny ma charakter fakultatywny, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy

 

pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia- osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia pomoc ta może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą.Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Maszyny i narzędzia pracy  są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

 

 

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy między innymi praca socjalna , poradnictwo specjalistyczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu , dożywianie dzieci w szkole, udzielenie schronienia, interwencja kryzysowa świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom które własnych staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

 

 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – program osłonowy – styczeń 2014

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – podwyższenie kryterium – styczeń 2014

zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – styczeń 2014

 

Jak ubiegać się o pomoc

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, możesz zgłosić się do pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.