O nas

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa i wspiera osoby oraz rodziny w momencie, gdy nie są one w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Celem działań jest więc zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy czym oferowana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić osoby z niej korzystające do życiowego usamodzielnienia i pełnej integracji ze społeczeństwem.

Wiedza o problemach społecznych i zasobach społeczności lokalnych stanowi podstawę do ustalenia hierarchii potrzeb społecznych, które pozwalają na wytyczanie kierunków dalszego rozwoju systemu pomocy społecznej. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2014-2020, która jest dokumentem uspołecznionym, gdyż w pracach nad nim uczestniczyli bowiem przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy gminy. Strategia ma charakter wieloletni. Jest zgodna z założeniami dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej odnoszących się do polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, który polega na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych. Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami, potrzebami i zasadami.

Dodatkowo nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania przez Gminę oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie obejmuje, w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Należy podkreślić, że opracowanie zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy. Uwzględnia zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej Gminy Andrychów.

Ocena wraz ze Strategią stają się podstawą planowania budżetu na następny rok i wpływa na bilans potrzeb pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *