Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie ze znowelizowaną od dnia 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Andrychowie podjęła w dniu 28 października 2011r. Uchwałę Nr LIV-417-10 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie (zwanego dalej Koalicją) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na jej podstawie Burmistrz Andrychowa Zarządzeniem  powołał członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Koalicji Przeciw Przemocy, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Obecnie w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego- Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie wchodzą przedstawiciele :

     1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

           Ewa Białczyk – Czechowska – Ośrodek Pomocy Społecznej
           w Andrychowie

           Paulina Dybał – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

     2.  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

          Krzysztof Tokarz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
         Alkoholowych

     3. Jednostki Oświaty:

         Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Andrychowie

     4. Jednostki Ochrony Zdrowia:

         Krystyna Milczarek – Pielęgniarstwo Środowiskowo- Rodzinne

         S.C”Zdrowie”

      5. Policji:

          Tadeusz Statkowski – Komisariat Policji w Andrychowie

      6. Organizacji pozarządowych:

          Jan Jopek – A.S.O.P i F. ” Światło i Nadzieja ” w Andrychowie

      7. Kuratorów Sądowych:

          Henryka Porzycka – Sąd Rejonowy w Wadowicach

Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne a w szczególności przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Zespół może powoływać grupy robocze w celu pomocy i pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa. O powołanie grupy roboczej do Zespołu Interdyscyplinarnego występują przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą z rodziną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *