Wykorzystaj swoją szansę

 

 

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.12.2021r. Uczestnikiem Projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Andrychów.

Od stycznia 2019r. do grudnia 2021r. realizowane będą cztery bloki tematyczne:

  • Blok I-Aktywizacja życiowa mieszkańców mieszkania chronionego,

  • Blok II – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych,

  • Blok III – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP),

  • Blok IV-Wsparcie osób z rodzin wieloproblemowych .

Grupą docelową w Projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: 
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
-środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją oraz otoczenie tych osób. 

Planowane działania:

W ramach działań przewiduje się utworzenie mieszkań chronionych w Andrychowie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, który ma za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwienie integracji społecznej. Wsparcie to odbywa się pod okiem i nadzorem specjalistów z różnych dziedzin m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna. Planuje się objąć wsparciem osoby niepełnosprawne (2019r.) bezrobotne (2020r.) oraz rodziny wieloproblemowe (2021r.). Wsparcie obejmować będzie m.in. treningi podnoszące kompetencje społeczne, życiowe, zawodowe, szkolenia zawodowe czy też staże zawodowe. 

Wartość projektu :

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 216 630,61 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii to 1 031 544,93 zł. Wkład własny Gminy wynosi 185 085,68 zł.

 

Krótki opis

Działania projektowe przewidziane są dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących terenie Gminy Andrychów. Uczestnikami są głównie całe rodziny lub osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne czy też niepełnosprawne. Projekt daje możliwość otrzymania natychmiastowego wsparcia, dostosowanego indywidualnie do potrzeb uczestnika. W ramach projektu mają oni możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych a następnie 3 miesięczny płatny staż zawodowy. Ponadto obok szerokiego wsparcia o charakterze zawodowym (w tym indywidualne doradztwo zawodowe) otrzymują wsparcie o charakterze społecznym (uczestniczą w treningach kompetencji społecznych, życiowych, zajęciach socjoterapeutycznych i psychoruchowych).

 

 

Więcej aktualności tutaj