Hostel

Na terenie gminy Andrychów funkcjonuje również Hostel – jako miejsce schronienia, wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Jest to jednostka wchodząca w skład struktury Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana na udzielania specjalistycznej pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.   Do Hostelu przyjmowane są osoby: -będące w ostrej i nagłej sytuacji kryzysu  życiowego ( małżeńskiego, rodzinnego sąsiedzkiego ) wymagającego zmiany środowiska, – ofiary nagłych wydarzeń losowych ( katastrof, pożaru, powodzi ), – zagrożone przemocą fizyczną i psychiczną , wymagające zapewnienia bezpieczeństwa, – samotne dla przerwania ciągu samotności , szczególnie wtedy gdy nie istnieje sieć wsparcia i wymagają one intensywnej pomocy terapeutycznej.   Każda osoba mieszkająca w Hostelu opracowuje dla siebie wraz ze specjalistą prowadzącym plan pomocy. Mieszkańcy Hostelu korzystają z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i terapeutycznej. </br> [huge_it_maps id=”2″]</br>

 

 

REGULAMIN

HOSTELU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, zwany dalej Hostelem, realizuje zadania wynikające z zakresu:

 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

 2. z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

 1. Regulamin Hostelu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania i zadania Hostelu oraz prawa i obowiązki przebywających tam osób.

§ 2

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Dyrektor – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Andrychowie,

 1. Klient – osoba/ osoba z dzieckiem potrzebująca wsparcia,

przebywająca na terenie Hostelu,

 1. Pracownik pracownik socjalny zatrudnionych w Ośrodku

Pomocy Społecznej w Andrychowie,

 1. Kontrakt umowa zawarta pomiędzy Klientem

a Pracownikiem, mająca na celu podejmowanie działań obu stron w celu poprawienia sytuacji Klienta.

§ 3

Zakres podstawowych usług świadczonych przez Hostel obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie całodobowego, okresowego schronienia,

 2. skierowanie na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta na konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, socjalne, prawne, medyczne, zawodowe i rodzinne,

 3. pracę socjalną skierowaną przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,

 4. zaopatrzenie w niezbędne środki czystości i środki higieny osobistej w sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości samodzielnego ich zakupu (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)).

Rozdział  II

Zasady przyjmowania do Hostelu

§ 4

 1. Do Hostelu mogą być przyjęte osoby i ich dzieci:

 1. doznające przemocy w rodzinie ze strony partnera lub osoby najbliższej, z którymi wspólnie zamieszkują i doznawana przemoc jest przyczyną obecnego kryzysu,

 2. które są zameldowane lub ich ostatni meldunek był w Gminie Andrychów, i:

 1. zostały w nim umieszczone w wyniku interwencji policji, lub

 2. osobiście złożą pisemny wniosek o schronienie w Hostelu zatwierdzony przez Dyrektora lub Pracownika do tego upoważnionego;

 1. w miarę wolnych miejsc, znajdujące się w kryzysie z innego powodu niż przemoc w rodzinie.

 1. Prawo pobytu w Hostelu dotyczy okresu do trzech miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do sześciu miesięcy.

 1. Szczegółowe zasady przyjęcia do Hostelu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział  III

Prawa i obowiązki Klienta

§ 5

Klient Hostelu ma prawo:

 1. do pobytu w Hostelu przez okres wskazany w decyzji,

 2. korzystać z urządzeń stanowiących wyposażenie Hostelu (m.in. lodówki, kuchenki gazowej, czajnika elektrycznego, pralki automatycznej, telewizora, kuchenki mikrofalowej, sprzętu radiowego),

 3. opuszczać teren Hostelu w godz. 8.00 – 20.00 ( nie dotyczy Klientów, którzy pracują na zmiany), informując Pracownika o godzinie powrotu,

 4. zgłaszać Pracownikom skargi i wnioski dotyczące pobytu w Hostelu,

 5. przyjmować gości według zasad zawartych w § 9 niniejszego Regulaminu,

 6. do rezygnacji ze schronienia w Hostelu.

§ 6

 1. Klient Hostelu ma obowiązek:

 1. wykonywać polecenia Pracowników i Dyrektora wydawane w ramach ich obowiązków i uprawnień,

 2. współpracować z Pracownikami oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z kryzysu,

 3. poinformować Pracowników o każdej zmianie swojej sytuacji materialno-bytowej,

 4. szanować używany sprzęt gospodarstwa domowego,

 5. korzystać z mediów i sprzętów w sposób racjonalny i oszczędny zgodnie z ich przeznaczeniem,

 6. umożliwić Pracownikom sprawowanie kontroli sposobu użytkowania wszystkich zajmowanych przez Klienta Hostelu pomieszczeń,

 7. dbać o higienę osobistą oraz ład i porządek w użytkowanych pomieszczeniach (pokój, kuchnia, łazienka),

 8. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz członków swojej rodziny, przestrzegać przepisów przeciwpożarowych,

 9. informować Pracowników o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób przebywających w Hostelu (chorobie zakaźnej lub możliwości wystąpienia agresji ze strony osób trzecich),

 10. zgłaszać wszelkie awarie i usterki Pracownikom,

 11. przestrzegać zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, m.in.:

 1. nie używać siły fizycznej oraz innych form przemocy,

 2. nie używać słów wulgarnych i obraźliwych,

 3. dbać o spokój i ciszę nocną,

 4. zachować kulturę osobistą w kontaktach z innymi osobami przebywającymi w Hostelu,

 5. respektować prawo do prywatności innych Klientów Hostelu;

 1. W przypadku rezygnacji z pobytu w Hostelu w terminie krótszym niż zakładany w Kontrakcie, Klient zobowiązany jest o tym fakcie poinformować osobiście Pracownika oraz podpisać oświadczenie o rezygnacji z pomocy oferowanej przez Hostel, zdać utrzymany w czystości pokój i oddać klucz.

Rozdział IV

Przepisy Porządkowe

§ 7

Przepisy porządkowe, które należy bezwzględnie przestrzegać na terenie Hostelu:

 1. na terenie Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. W tym czasie Klienci przebywają tylko we własnych pokojach (nie dotyczy Klientów, którzy pracują na zmiany),

 2. dzieci do 12 roku życia nie mogą przebywać na terenie Hostelu bez opieki osoby dorosłej,

 3. zakaz zachowań niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych,

 4. obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, palenia papierosów,

 5. obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; Klient, co do którego zachodzi podejrzenie o spożyciu alkoholu, zostanie poddany badaniu przez alkomat. Pracownik ma również prawo do wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości Klienta,

 6. zakaz posiadania/przechowywania zwierząt.

§ 8

Klienci Hostelu są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pokojach sypialnych oraz w pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (kuchnia, łazienka), zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Pracownika, regulującym dyżury sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych.

§ 9

Zasady odwiedzin Klientów:

 1. przyjmowanie gości następuję w godz. 8.00 – 17.00,

 2. osoby stosujące przemoc mają całkowity i bezwzględny zakaz odwiedzin Klientów,

 3. osoby odwiedzające Klientów mają obowiązek wpisać się do książki odwiedzin, znajdującej się na ogólnodostępnej półce – obowiązku tego każdorazowo muszą dopilnować Klienci,

 4. goście są zobowiązani zachować spokój i uprzejmość w stosunku do Pracowników i wszystkich Klientów. Osoby odwiedzające, co do których zachodzi podejrzenie o przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zostaną wpuszczeni na teren Hostelu,

 5. Klient bądź gość, w przypadku uszkodzenia sprzętów lub zniszczenia mebli znajdujących się na terenie Hostelu, zobowiązani są pokryć koszty ich naprawy.

§ 10

Wynik wskazujący na zawartość alkoholu w organizmie lub odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu przez Klienta skutkuje:

 1. rozwiązaniem Kontraktu i natychmiastowym opuszczeniem Hostelu,

 2. w przypadku gdy Klient ma pod swoja opieką dziecko/dzieci – powiadomieniem Policji o podejrzeniu nieprawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.

§ 11

W przypadku uporczywego niewywiązywania się z postanowień Kontraktu, Klient zostanie zobowiązany do opuszczenia Hostelu.

Rozdział IV

Postanowienia uzupełniające

§ 12

1.Dyrektor oraz Pracownicy  nie odpowiadają za środki pieniężne mieszkańców  oraz inne wartościowe przedmioty i nie przyjmują depozytu oraz nie biorą też odpowiedzialności za pozostawioną w lodówce żywność.

3. Odzież i inne przedmioty pozostawione przez Klientów po opuszczeniu Hostelu, nie odebrane do 7 dni, po komisyjnej likwidacji zostaną zniszczone.

2.Naruszenie niniejszego Regulaminu wiąże się każdorazowo z pisemnym upomnieniem i konkretnymi konsekwencjami, włącznie z możliwością dyscyplinarnego opuszczenia Hostelu.

Zarządzenie Burmistrza -odpłatność za HOSTEL 2017

odpłatność hostel 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *