Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie naszej gminy w dalszym ciągu to zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 2450 została ogłoszona zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w związku z którą w miejsce Domów Wsparcia dla Bezdomnych wprowadzono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. W związku z powyższym w miejsce Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie nr XXXIII-275-09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Domach Wsparcia dla Bezdomnych w Andrychowie w dniu 18 maja 2016r. podjęto Uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie nr. XXII-219-16  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie. Uchwała wchodzi w życie od 01 lipca 2016 r.

Zmianie uległ także obowiązujący dotychczas Regulamin. Zarządzeniem nr 203/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zatwierdzony został wewnętrzny Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

Schronisko jest przeznaczone dla bezdomnych mężczyzn i udziela tymczasowego schronienia przez wszystkie dni tygodnia. Schronisko dysponuje 28 miejscami noclegowymi. Do schroniska kierowane są osoby bezdomne na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora OPS. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają bezdomni mężczyźni z terenu gminy Andrychów.

Pobyt w placówce jest odpłatny, jednak osoby bezdomne, które nie posiadają własnych środków utrzymania lub posiadane dochody są niższe od kryterium dla osoby samotnie gospodarującej ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) są zwolnione z ponoszenia z odpłatności.

Miesięczna odpłatność za pobyt wynosi 422,01zł.

Osoby bezdomne wykonują też w ramach pomocy osobom  starszym , schorowanym , samotnym  prace  porządkowe. 

[huge_it_maps id=”4″]

REGULAMIN

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W ANDRYCHOWIE

 

Schronisko jest przeznaczone dla Bezdomnych Mężczyzn, gotowych do podjęcia trudu zmiany swojej niełatwej sytuacji życiowej. Szanujących zasady i reguły obowiązujące w niniejszej placówce.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 • 1
 1. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie znajdujące się przy ulicy Batorego 48 i 52, zwane dalej Schroniskiem, realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z zakresu art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
 2. Schronisko wchodzi w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
 3. Schronisko udziela tymczasowego schronienia przez wszystkie dni tygodnia.
 4. Regulamin Schroniska, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania i zadania  oraz prawa i obowiązki przebywających tam osób.

 

 • 2

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Dyrektor –          Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej      

                                                           w  Andrychowie,

 • Świadczeniobiorca –           bezdomny mężczyzna potrzebujący wsparcia, 

                                                           przebywający na terenie Schroniska,

 • Pracownik –          pracownik socjalny lub zleceniobiorca  

zatrudniony  w Ośrodku   Pomocy Społecznej       w Andrychowie,

 • Kontrakt –          kontrakt socjalny, umowa zawarta pomiędzy

Świadczeniobiorcą a Pracownikiem, mająca na

celu podejmowanie działań obu stron w celu poprawienia sytuacji Świadczeniobiorcy,

 • Ośrodek –          Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

 Rozdział II

Zadania oraz zasady działania Schroniska

 

 • 3

Zakres podstawowych usług świadczonych w Schronisku obejmuje w szczególności:

 • zapewnienie całodobowego, tymczasowego schronienia,
 • skierowanie na podstawie indywidualnych potrzeb Świadczeniobiorcy na konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, socjalne, prawne, medyczne, zawodowe i rodzinne,
 • pracę socjalną skierowaną przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • zaopatrzenie w niezbędne środki czystości i środki higieny osobistej w sytuacji, gdy Świadczeniobiorca nie ma możliwości samodzielnego ich zakupu (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)).
 • 4
 1. Schronisko dysponuje 24 miejscami noclegowymi, w wyjątkowych sytuacjach może pomieścić do 30 mężczyzn.
 2. Pobyt w Schronisku jest odpłatny zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie.

 

 • 5
 1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. temperatury poniżej 0º Celsjusza, w Schronisku udzielana jest pomoc doraźna.
 2. Pomoc doraźna obejmuje:
 • możliwość wykonania zabiegów higienicznych,
 • udzielenie jednorazowego schronienia – noclegu.

 

Rozdział  III

Zasady przyjmowania do Schroniska

 

 • 6
 1. Schronisko funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia jednak funkcji stałego miejsca pobytu. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają bezdomni mężczyźni z terenu gminy Andrychów. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są osoby z innych Gmin, np. jeżeli taka Gmina nie ma własnego schroniska lub noclegowni.
 2. Prawo pobytu w Schronisku dotyczy okresu do sześciu miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużone. Pobyt powinien zmierzać do pełnej readaptacji do życia społecznego i powrotu do środowiska. 
 3. Pobyt w Schronisku, podczas którego załatwiane są sprawy formalne, do 3 dni może być udzielony bez wydania decyzji administracyjnej.

 

 • 7

Przyjęcia do placówki dokonują Dyrektor lub Pracownik. Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, podczas której zapoznaję się osobę bezdomną z Regulaminem i konsekwencjami jego nieprzestrzegania. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej, dochodowej i przyczyn poszukiwania schronienia.

 

 • 8
 1. Osoba przyjmowana do Schroniska, każdorazowo zobowiązana jest do:
 • przedłożenia dokumentu tożsamości lub w przypadku jego braku przedłożenie zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie dowodu tożsamości;
 • poddaniu się badaniu trzeźwości przy użyciu alkomatu;
 • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, przyjęcia go do stosowania i potwierdzeniu tego faktu złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie;
 • okazania do wglądu wnoszonych rzeczy osobistych pod kątem ich rodzaju i ilości;
 • zajęcia miejsca wyznaczonego przez Pracownika.
 1. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoba bezdomna jest zobowiązana do podjęcia starań o jego uzyskanie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

 

 • 9

Osobom przyjętym do schroniska zapewniamy poszanowanie godności osobistej, możliwości przebywania w placówce całą dobę, przyznajemy łóżko, pościel, ręcznik, umożliwiamy korzystanie z urządzeń i sprzętu RTV i AGD oraz urządzeń sanitarnych, informujemy o możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie. 

 • 10
 1. Do Schroniska nie będzie przyjęta osoba, która:
 • jest po spożyciu alkoholu (wynik badania alkomatem inny niż 0,00 ‰) lub wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie Pracownika, że jest pod wpływem działania środków odurzających lub narkotyzujących;
 • odmawia poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy użyciu alkomatu;
 • nie nawiązuje logicznego kontaktu z Pracownikiem;
 • zachowuje się agresywnie lub awanturuje się;
 • ze względu na stan zdrowia wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej;
 • odmawia złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem;
 • odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy;
 • niestosująca sie do poleceń Pracownika dotyczących rodzaju lub ilości wnoszonych rzeczy osobistych oraz wyznaczonego miejsca noclegowego w schronisku,
 • w wyniku złamania Regulaminu została wydalona i nie minął jej okres karencji.
 1. Decyzję o nieprzyjęciu do Schroniska wskutek okoliczności wynikających z ust. 1 podejmuje Pracownik lub Dyrektor.

Rozdział  IV

Prawa i obowiązki Świadczeniobiorcy

 

 • 11

Świadczeniobiorca ma prawo:

 • do pobytu w Schronisku przez okres wskazany w decyzji,
 • korzystać z urządzeń stanowiących wyposażenie Schroniska (m.in. lodówki, kuchenki gazowej, czajnika elektrycznego, pralki automatycznej, telewizora,sprzętu radiowego),
 • korzystać z urządzeń sanitarnych,
 • do zajmowania jednej szafki na rzeczy osobiste, z zastrzeżeniem: w przypadku pełnego stanu Świadczeniobiorców w Schronisku, jedna szafka może przysługiwać na dwie osoby,
 • opuszczać teren Schroniska w godz. 6.00 – 21.00 ( nie dotyczy Świadczeniobiorców, którzy pracują na zmiany), informując Pracownika o godzinie powrotu,
 • zgłaszać Pracownikom skargi i wnioski dotyczące pobytu w Schronisku,
 • przyjmować gości według zasad zawartych w § 15 niniejszego Regulaminu,
 • palić w miejscach do tego przeznaczonych,
 • sporządzać posiłki w miejscach do tego wyznaczonych,
 • do obecności podczas czynności, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 14,
 • do rezygnacji z pobytu w Schronisku.
 • 12
 1. Świadczeniobiorca ma obowiązek:
 • wykonywać polecenia Pracowników i Dyrektora wydawane w ramach ich obowiązków i uprawnień,
 • dobrowolnie poddawać się badaniu alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w sytuacjach przewidzianych Regulaminem lub na wezwanie Pracownika lub Dyrektora,
 • współpracować z Pracownikami oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z bezdomności,
 • zawrzeć z Pracownikiem kontrakt,
 • zachować abstynencję od alkoholu,
 • informować Pracownika o nieobecności i planowanych terminach powrotu,
 • poinformować Pracowników o każdej zmianie swojej sytuacji materialno-bytowej,
 • szanować używany sprzęt gospodarstwa domowego,
 • uczęszczać na społeczność,
 • podpisywać się na liście obecności zgodnie z § 13 ust. 2,
 • na wezwanie Pracownika lub Dyrektora przedłożyć zaświadczenie lekarskie o wykluczeniu chorób zakaźnych,
 • korzystać z mediów i sprzętów w sposób racjonalny i oszczędny zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • umożliwić Pracownikom sprawowanie kontroli sposobu użytkowania wszystkich zajmowanych przez Świadczeniobiorcę pomieszczeń,
 • umożliwić Pracownikowi wgląd do zajmowanej szafki,
 • dbać o higienę osobistą oraz ład i porządek w użytkowanych pomieszczeniach,
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Świadczeniobiorców, przestrzegać przepisów przeciwpożarowych,
 • informować Pracowników o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób przebywających w Schronisku (chorobie zakaźnej lub możliwości wystąpienia agresji ze strony osób trzecich),
 • zgłaszać wszelkie awarie i usterki Pracownikom,
 • pracować na rzecz Schroniska i Ośrodka,
 • terminowo uiszczać opłaty na pobyt,
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00,
 • przestrzegać zakazu palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • przestrzegać zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, m.in.:
 1. nie używać siły fizycznej oraz innych form przemocy,
 2. nie używać słów wulgarnych i obraźliwych,
 3. zachować kulturę osobistą w kontaktach z innymi osobami przebywającymi w Schronisku,
 4. respektować prawo do prywatności innych Świadczeniobiorców;
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu w Schronisku w terminie krótszym niż zakładany w decyzji administracyjnej, Świadczeniobiorca zobowiązany jest o tym fakcie poinformować osobiście Pracownika oraz podpisać oświadczenie o rezygnacji z pomocy oferowanej przez Schronisko i umożliwić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

 

 • 13
 1. Świadczeniobiorcy zobowiązani są do przebywania na terenie Schroniska w godz. 21.00 – 6.00.
 2. Swój pobyt w Schronisku potwierdzają podpisem na liście obecności, złożonym przed godz. 21.00.
 3. Każdorazowy zamiar przyjścia do schroniska po godz. 21.00 lub wyjście przed 6.00 musi być wcześniej osobiście zgłoszony Pracownikowi, który umieszcza stosowna adnotację w zeszycie raportów.
 4. Każda nieobecność w Schronisku w godz. 21.00 – 6.00 musi zostać wcześniej osobiście zgłoszona Pracownikowi  na druku oświadczenia o zgłoszeniu nieobecności.
 5. Liczba możliwych nieobecności, o których mowa w punkcie 4 nie może przekraczać siedmiu przypadków w miesiącu, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych.
 6. Po powrocie po zgłoszonej nieobecności Świadczeniobiorca obligatoryjnie poddawany jest badaniu alkomatem.
 7. Przyjście na teren Schroniska podczas zgłoszonej nieobecności przerywa bieg usprawiedliwionego zwolnienia.
 • 14

Świadczeniobiorcom korzystającym z pobytu w Schronisku zabrania się:

 • wnoszenia oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających,
 • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych m.in. takich jak: broń, materiały pirotechniczne, ostre narzędzia,
 • wnoszenia nadmiernej ilości rzeczy osobistych,
 • hodowli jakichkolwiek zwierząt domowych bez zgody Dyrektora,
 • posiadania w pokojach odbiorników telewizyjnych,
 • używania w pokojach czajników elektrycznych, kuchenek i wszelkich urządzeń grzewczych,
 • palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

Rozdział V

Zasady odwiedzin

 

 • 15

Zasady odwiedzin Świadczeniobiorców:

 • przyjmowanie gości następuję w godz. 10.00 – 18.00 wyłącznie w pomieszczeniach ogólnego użytku, tj. w Kuchni lub w Świetlicy,
 • osoby odwiedzające Świadczeniobiorców mają obowiązek wpisać się do książki odwiedzin, znajdującej się na ogólnodostępnej półce – obowiązku tego każdorazowo muszą dopilnować Świadczeniobiorcy,
 • goście są zobowiązani zachować spokój i uprzejmość w stosunku do Pracowników i wszystkich Świadczeniobiorców. Osoby odwiedzające, co do których zachodzi podejrzenie o przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zostaną wpuszczone na teren Schroniska,
 • Świadczeniobiorca bądź gość, w przypadku uszkodzenia sprzętów lub zniszczenia mienia znajdujących się na terenie Schroniska, zobowiązani są pokryć koszty ich naprawy (odpowiedzialność solidarna),
 • Pracownik ma prawo usunąć z terenu Schroniska Gościa jeżeli zakłóca spokój, zachowuje się agresywnie lub nie przestrzega panujących w Schronisku zasad wynikających z niniejszego Regulaminu,
 • Osoby wydalone ze Schroniska, nie mają wstępu na teren placówki, nawet jako goście.

 

Rozdział VI

Rola i funkcja Gospodarza

 

 • 16
 1. Gospodarz Schroniska zostaje wybrany przez Świadczeniobiorców spośród swojego grona na społeczności.
 2. Gospodarz Schroniska współpracuje z Pracownikiem i Dyrektorem w zakresie zapewnienia porządku i dyscypliny na terenie Schroniska.

 

 • 17
 1. Gospodarz odpowiada za ład i porządek w budynku i wokół niego.
 2. Gospodarz Schroniska dba o przestrzeganie niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest informować Pracownika o nieprzestrzeganiu przez Świadczeniobiorców Regulaminu.
 3. Gospodarz Schroniska jest upoważniony do wyznaczania prac Świadczeniobiorcom. Dba o ustalenie i przestrzeganie harmonogramu dyżurów, o którym mowa w § 19.

 

 

 

 • 18
 1. Z racji zajmowanej funkcji Gospodarz Schroniska nie wykonuje stałych dyżurów, o których mowa w § 19 ust. 1 i ust. 2, a jedynie dba o ich przestrzeganie przez pozostałych Świadczeniobiorców, za wyjątkiem sytuacji otrzymania kary porządkowej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 3.
 2. W razie nie wypełniania poprawnie funkcji Gospodarza Schroniska, przeprowadzane są nowe wybory o czym decyduje Pracownik lub Dyrektor.

 

Rozdział VII

Przepisy Porządkowe

 

 • 19
 1. Świadczeniobiorcy Schroniska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pokojach sypialnych oraz w pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (kuchnia, łazienka, spiżarka), zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów ustalonym przez Pracownika/Gospodarza Schroniska, regulującym dyżury sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych.
 2. Do zadań Świadczeniobiorcy, który pełni dyżur należy utrzymywanie porządku w miejscach o powszechnej dostępności, (tj. kuchnia, łazienka, przedpokój, spiżarka, świetlica) poprzez mycie podłóg, urządzeń sanitarnych, mebli, okien, drzwi, lamp, lodówek.
 3. Ponad obowiązki wynikające z dyżurów, Świadczeniobiorcy są zobowiązani do utrzymywania porządku w pokojach, w których zostało przydzielone im miejsce oraz wokół budynków. Każdorazowo po przygotowaniu i spożyciu posiłku są zobowiązani do pozostawienia czystości w kuchni.
 4. Pełnienie dyżurów w ramach kary porządkowej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, przesuwa terminy wynikające z harmonogramu, pełnienia dyżurów przez pozostałych Świadczeniobiorców.

 

Rozdział  VIII

Odpowiedzialność za naruszenie postanowień Regulaminu

 

 • 20
 1. Za przewinienie zwykłe uważa się:
 • nieprzestrzeganie ciszy nocnej,
 • przebywanie na terenie Schroniska bez posiadania obowiązującej decyzji administracyjnej powyżej okresu o którym mowa w § 6 ust.3,
 • spóźnienie przy powrocie do Schroniska do 30 minut (czyli do godz. 21.30),
 • palenie w miejscach innych niż do tego wyznaczone,
 • nieprzestrzeganie higieny osobistej,
 • odmowa złożenia podpisu na liście obecności,
 • brak przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o wykluczeniu chorób zakaźnych, pomimo wezwania Pracownika lub Dyrektora.
 1. Decyzję o uznaniu zachowania za przewinienie za zwykłe podejmuje Pracownik lub Dyrektor.

 

 • 21
 1. Kary porządkowe przewidziane za przewinienia zwykłe, wynikające z § 20 Regulaminu, według podanej kolejności:
 • rozmowa ostrzegawcza z Pracownikiem,
 • rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem lub Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej OPS,
 • pełnienie dyżurów, o których mowa w § 19 Regulaminu, osobiście przez okres 14 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po sobie.
 1. Trzykrotne nałożenie kary porządkowej za przewinienie zwykłe skutkuje, że w przypadku kolejnego przewinienia zwykłego decyzja kierująca do Schroniska ulega wygaśnięciu, a osoba zostaje wydalona ze Schroniska.
 2. Przez wydalenie rozumie się natychmiastowe opuszczenie przez osobę wydaloną terenu Schroniska. Jest to czynność materialno techniczna, która nie wymaga poprzedzenia jej wydaniem decyzji administracyjnej.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, Decyzja kierująca do Schroniska wygasa z mocy art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 • 22
 1. Za rażące przewinienie uważa się:
 • obrażanie Pracowników poprzez wyzywanie ich słowami powszechnie uważanymi za obelżywe,
 • groźby karalne w stronę Pracowników,
 • umyślne niszczenie mienia Schroniska, Świadczeniobiorców lub Pracowników,
 • przyjście lub przebywanie na terenie Schroniska pod wpływem alkoholu,(tj. kiedy badanie alkomatem wskazuje wynik inny niż 0,00 ‰)
 • wnoszenie na teren Schroniska alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
 • odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • nie uiszczanie opłaty w terminie, za pobyt do której Świadczeniobiorca jest zobowiązany na podstawie decyzji,
 • wszczynanie awantury z użyciem przemocy fizycznej w stosunku do innych Świadczeniobiorców,
 • nieusprawiedliwioną nieobecność na terenie Schroniska,
 • niepodjęcie działań w celu uzyskania dokumentu tożsamości, o których mowa w § 8 ust.2 Regulaminu,
 • nieprzestrzeganie zapisów kontraktu,
 • opuszczenie Schroniska bez dokonania czynności, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.
 1. Decyzję o uznaniu zachowania za przewinienie rażące podejmuje Pracownik lub Dyrektor.

 

 • 23
 1. Świadczeniobiorcy, którzy w danym miesiącu dopuszczą się rażącego przewinienia wynikającego z Regulaminu zostają wydaleni, w myśl § 21 ust. 3 i zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Schroniska.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu poprzez dokonanie rażącego przewinienia – Decyzja kierująca do Schroniska wygasa z mocy art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. W przypadku wygaśnięcia decyzji wskutek rażącego przewinienia, lub w skutek wydalenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 osoba zostanie pozbawiona możliwości ubiegania się o pobyt w  Schronisku  przez okres 2 miesięcy kalendarzowych, liczonych zgodnie z art. 57 ust. 3 kpa.

 

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

 

 • 24
 1. Ośrodek, Pracownicy i Dyrektor nie odpowiadają za rzeczy osobiste Świadczeniobiorców wnoszone czy pozostawione na terenie Schroniska.
 2. Osoby opuszczające Schronisko lub z niego wydalone zobowiązane są do zabrania swoich rzeczy w przeciągu 7 dni kalendarzowych, przy czym stosuje się ust. 1.
 3. Rzeczy pozostawione przez osoby po opuszczeniu Schroniska i nieodebrane w terminie o którym mowa w ust. 2 są komisyjnie pakowane, bez obowiązku ich spisywania i zagospodarowane zgodnie z Uchwałą nr XXIX-261-12 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów jako odpady komunalne.
 4. Znalezione w trakcie pakowania dokumenty należące do osób opuszczających Schronisko są zdeponowane w biurze Pracownika.

 

 • 25

Znajdująca sie w obrębie Schroniska stodoła jest miejscem wyłącznie do przechowywania drewna opałowego, narzędzi ogrodowych, pojazdów jednośladowych Świadczeniobiorców, natomiast nie służy do przechowywania rzeczy osobistych Świadczeniobiorców.

 

 • 26

Klucz zapasowy od każdego zamykanego pokoju należy zdeponować w biurze Pracownika.

 

 • 27

Świadczeniobiorcy ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązani jest do ich naprawienia w naturze bądź w ekwiwalencie pieniężnym.

 

 

Od 2016r. realizowane są działania w ramach projektu socjalnego POMOST. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od stycznia 2016r. do grudnia 2018r.

W poniższej tabeli zostały przedstawione działania jakie zostały zrealizowane w ramach w/w projektu w poszczególnych latach

LATA

DZIAŁANIA

miesiące

Zrealizowane działania

2016 rok

Marzec- Maj

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad Grudzień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy

Udział mieszkańców Schroniska w projekcie Wykorzystaj swoją szansę w KIS w Andrychowie

Organizacja pikniku dla rodzin w ramach projektu socjalnego „Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji wychowawczych”

Ochrona przeciwpożarowa i obsługa pieców opalanych opałem stałym – spotkanie Komendantem Straży w Pożarnej w Andrychowie

Rozmowy na temat zachowań higienicznych w Schronisku.

2017 rok

Marzec- sierpień

Maj

Kwiecień – Grudzień

Wrzesień – Październik

Wrzesień

Grudzień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy, sianie sadzenie, pielenie, zbiory zaprawy

Uczestnictwo w przygotowaniach do pikniku rodzinnego (koszenie trawy, przygotowanie drewna na ognisko i pomoc w czasie ogniska)

Współpraca z grupa „Wiosenna odNowa” – wyjazd do ogrodów Kapias

Organizacja biblioteczki

Udział w imprezie charytatywnej Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki

Wspólne ognisko jesienne

Spotkanie świąteczne

2018 rok

Marzec

Marzec/Kwiecień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy

Spotkanie świąteczne

Odpłatność Schronisko 

 

Zarządzenie Burmistrza -odpłatność za schronisko 2017

Zarządzenie Burmistrza -odpłatność schronisko 2018

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *