Karta dużej rodziny i Andrychowska Rodzina na plus

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY ORAZ ANDRYCHOWSKA RODZINA NA PLUS Jedna karta – dwa programy – dużo korzyści dla rodzin!!!

W Gminie Andrychów funkcjonują dwa programy dla rodzin wielodzietnych: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Andrychowska Rodzina Na Plus. Obsługę programów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Metalowców 10.

Celem obydwu programów jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez przyznanie im zniżek i upustów na zakupione towary i usługi.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny z co najmniej trójką dzieci, mieszkające na terenie gminy Andrychów. Rodzice otrzymują karty bezterminowo natomiast dzieci do 18 lub 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny.

O Kartę Dużej Rodziny mogą starać się również rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także samotne matki i ojcowie, którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Rodziny mieszkające na terenie Gminy Andrychów mają prawo do korzystania ze zniżek jakie proponują lokalni przedsiębiorcy, którzy przystąpili do gminnego programu Andrychowska Rodzina Na Plus. Lista firm oraz zniżki jakie oferują znajduje się pod adresem http://rodzina.andrychow.eu

Dodatkowo Karta Dużej Rodziny pozwala członkom rodzin wielodzietnych na korzystanie ze zniżek u wybranych partnerów programu, na terenie całego kraju. Lista wszystkich podmiotów biorących udział w programie znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć uzupełniony Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10 (wniosek do pobrania na w/w stronach internetowych lub w siedzibie Ośrodka). Dodatkowo przy składaniu wniosku potrzebne są oryginały (do wglądu) oraz kserokopie następujących dokumentów:

 • akt małżeństwa,
 • dowody osobiste rodziców,
 • akty urodzenia dzieci poniżej 18 roku życia,
 • dowody tożsamości dzieci powyżej 18 roku życia oraz oświadczenia o dalszym kontynuowaniu nauki, a w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

33 875 24 29 lub 33 875 47 05 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do programu Andrychowska Rodzina Na Plus.

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863)

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wniosek z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Więcej informacji na temat programu na stronach internetowych:

Najczęściej pojawiające się pytania:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Prawo do posiadania Karty mają także rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz związki nieformalne jednak pod warunkiem że partnerzy są rodzicami co najmniej trojga dzieci. W przypadku małżeństw w których nie wszystkie dzieci są wspólne kartę mają prawo otrzymać również małżonkowie rodziców.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia natomiast jeśli nadal uczą się w szkole średniej lub studiują to przedłużana jest maksymalnie do 25 roku życia. Rodzice korzystają z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowany lub znacznym, powyżej 18 roku życia karta wydawana jest bez ograniczeń wiekowych na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. W razie posiadania bezterminowego orzeczenia karta przyznawana jest takim osobom bezterminowo.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

 • Aby ją otrzymać należy złożyć Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W gminie Andrychów odpowiednią instytucją jest Ośrodek Wspierania Rodziny na ulicy Metalowców 10. Ośrodek zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

 • Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54×85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Każdy członek rodziny otrzymuje indywidualną, własną kartę co oznacza, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty? ·         Lista lokalnych partnerów „Andrychowskiej Rodziny Na Plus” oraz ich oferta znajduje się pod adresem http://www.rodzina.andrychow.eu

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Aktualizowana ogólnopolska lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

Regionalna wyszukiwarka ogólnopolskich miejsc znajduje się pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

 • W gminie Andrychów funkcjonuję lokalny, partnerski program Andrychowska Rodzina Na Plus. Rodziny wielodzietne otrzymują ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny która upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów lokalnych oraz ogólnopolskich. Otrzymując jedną kartę można korzystać z obu programów.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

 • Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalny program Andrychowska Rodzina Na Plus. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

 • Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W gminie Andrychów lokalni partnerzy oznaczeni są logo „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Aby skorzystać ze zniżek należy okazać się kartą. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby z niej skorzystać nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

 • Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Prawo do otrzymania karty mają także małżonkowie rodziców. 

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

 • Zniżki do których uprawnia Karta Dużej Rodziny przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

 • Aby otrzymać duplikat karty należy zgłosić się do Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie i ponownie złożyć Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,21 zł.

Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały (do wglądu) i odpisy lub ksera dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o  planowanym terminie ukończenia nauki w szkoły lub szkoły wyższej;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 8. składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).