RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek
Pomocy Społecznej w Andrychowie
zachęca
rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin
przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na
siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem
rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz
współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek
dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i
wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu
rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę
wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii
dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną
wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny
wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z
udzielaniem wsparcia.

Osoby
chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać
swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Rodzina
nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

● Istnieje
problem alkoholowy

● Nie
ma stałego źródła utrzymania

● Występują
problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi
rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek
rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano
członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego


Występują
zaburzenia lub choroba psychiczna.