Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne
usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 750 000 euro
nr
OPS.ZP.262.02.2019r.

na
Przeprowadzenie
i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób
będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” –
2019

I. INFORMACJE
O ZAMAWIAJĄCYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów

II. TRYB
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie art
  138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych
  (Dz.
  U. Z 2018 r. poz. 1986
  z
  późn.zm.
  ) zwaną dalej „ustawą
  PZP
  ”. Zamówienie stanowi część
  zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość jest
  mniejsza niż kwota określona w art. 138g ustawy PZP.
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach
  określonych w niniejszym ogłoszeniu
  o zamówieniu (zwanym
  zamiennie specyfikacją/SIWZ).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
  wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do
  realizacji zamówienia za podaną w ofercie cenę, zamawiający może
  zbadać ofertę pod kontem rażąco niskiej ceny wzywając wykonawcę
  do wyjaśnień.
 6. Przedmiotem zamówienia jest
  organizacja i przeprowadzenie treningów i ćwiczeń
  współfinansowanych
  ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Małopolskiego
  na lata 2014-2020. Szkolenie skierowane
  jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych
  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby posiadające
  orzeczenie o niepełnosprawności) zamieszkałych
  w Gminie Andrychów, korzystających
  z pomocy OPS.
 7. Zamawiający
  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

  na jedną lub dwie części zamówienia. Każdy wykonawca może
  złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Na każdą
  część zamówienia będzie sporządzona odrębna umowa:

Część I

– Zadanie 1 – Trening
umiejętności praktycznych

– Zadanie 3 – Trening
kulinarny

– Zadanie 4 –Zespoły
ćwiczeń psychoruchowych

Część II

– Zadanie 2 – Trening
Szkoleniowo-Integracyjny

III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  stanowi Załącznik nr 4 do
  ogłoszenia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać
  zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
  stanowiącym Załącznik nr 5 do
  niniejszego ogłoszenia

 3. Wspólny Słownik Zamówień
  CPV:

80500000- 9 – usługi szkoleniowe

80570000-0
– usługi w zakresie rozwoju osobistego

 1. Zamawiający
  nie
  przewiduje
  możliwości
  udzielenie zamówień, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy PZP

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty
podpisania umowy do:

dla Części I:

zadanie nr 1 – 1.07.2019r.
– 31.08.2019r.

zadanie nr 3 – 1.09.2019r.
– 31.10.2019r.

zadanie nr 4 – 01.09.2019
r. – 31.10.2019
.

dla
Części II

zadanie nr 2 – 1.07.2019r.
– 31.08.2019r.

– Ze względu na możliwość składania przez
wykonawców ofert częściowych, zamawiający zastrzega, aby terminy
realizowania poszczególnych zadań i treningów, były tak ułożone
by działania nie nachodziły na siebie, co będzie uzgodnione ze
wszystkimi wykonawcami przed podpisaniem umowy

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wspólne
dla wszystkich części):

 1. O
  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn
  wykluczeniu z postępowania,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 3. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:
  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
  się Wykonawcy, którzy spełniają
  warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca
spełni warunek do zadań 1,2,3,4 jeżeli wykaże, że wpisany jest
do:

 • rejestru
  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd
  Pracy, właściwy
  ze względu
  na siedzibę
  instytucji szkoleniowej – i –
 • rejestru
  agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
  właściwy
  ze względu
  na siedzibę
  instytucji szkoleniowej.
 • krajowego rejestru
  fizjoterapeutów dot. raczej Części I zadania nr 4

Do zadania nr 4 potwierdzeniem
uprawnień będzie dokument „Prawo wykonywania zawodu
fizjoterapeuty” np.: dyplom ukończenia szkoły

Do
zadania nr 3 potwierdzeniem uprawnień będzie dokument
potwierdzający uprawnienia do nauki zawodu kucharz np.:
dyplom/poświadczenie zdania egzaminu czeladniczego

W
przypadku Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie niniejszego zamówienia
odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia dotyczy każdego
z członków konsorcjum/spółki;

b)
zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że
dysponuje lub będzie
dysponowa
ć:

Dla części
I:


w przypadku zadania nr 1:

 1. co najmniej jednym trenerem
  umiejętności praktycznych –
  posiadającym
  wykształcenie
  wyższe
  na kierunku psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia i
  ukończony kurs terapeuty zajęciowego/instruktora terapii
  zajęciowej lub studia podyplomowe lub ukończone studia wyższe na
  kierunku terapia zajęciowa lub w specjalności terapia zajęciowa
  z doświadczeniem
  w charakterze terapeuty/ instruktora terapii zajęciowej,
  który w
  okresie ostatnich 2 lat (przed upływem
  terminu składania
  ofert) przepracował min. 80 h dydaktycznych w charakterze
  terapeuty zajęciowego/ instruktora terapii zajęciowej.

 2. spełniać
  dodatkowo warunki określone w
  OPZ, stanowiącym Załącznik
  nr 4

  do ogłoszenia.


w przypadku zadania nr 3:

 • co
  najmniej jednym wykładowcą z
  kompetencjami do prowadzenia treningu w przedmiotowym zakresie,
  tj. trenerów z uprawnieniami kucharza lub technologa żywienia,
  posiadającym wykształcenie wyższe technolog żywienia lub minimum
  zawodowe w zawodzie kucharz. Ponadto posiadający tytuł trenera lub
  kurs pedagogiczny dla
  instruktorów praktycznej nauki zawodu, który
  w okresie ostatnich 2 lat (przed upływem
  terminu składania
  ofert) przeszkolił
  łącznie min. 40 osób (przy
  czym szkolenie obejmuje co najmniej 20 godzin dydaktycznych w
  zakresie warsztatów/treningu
  kulinarnego/kursu zawodowego kucharz/nauki zawodu.

 • spełniać
  dodatkowo warunki określone w
  OPZ, stanowiącym Załącznik
  nr 4

  do ogłoszenia,


w przypadku zadania nr 4:

 1. co
  najmniej jednym trenerem posiadającym wykształcenie wyższe jako
  fizjoterapeuta, posiadającym dokument „Prawo wykonywania zawodu
  fizjoterapeuty”. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o wpisie
  do krajowego rejestru fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta winien
  posiadać
  udokumentowane doświadczenie
  w charakterze fizjoterapeuty, który
  w okresie ostatnich 2 lat (przed upływem
  terminu składania
  ofert) pracował w przedmiotowym charakterze przez
  przynajmniej 0,5 roku.

Dla części II:


w
przypadku zadania nr 2

 • zapewnić
  3
  trenerów
  posiadających
  wykszta
  łcenie
  wy
  ższe
  na kierunku psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia w tym
  jeden posiadający
  ukończony
  kurs animatora czasu wolnego. Każdy z trenerów powinien posiadać

  do
  świadczenie
  w charakterze wyk
  ładowcy/trenera,
  kt
  óry
  w okresie ostatnich 2 lat (przed up
  ływem
  terminu sk
  ładania
  ofert) zrealizowa
  ł
  co najmniej 20 dni szkolenia grupowego (przy czym dzie
  ń
  szkoleniowy sk
  ładał
  si
  ę
  z co najmniej 5 godzin dydaktycznych)
  w
  zakresie komunikacji intra i interpersonalnej, radzenia sobie
  ze stresem oraz w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • spełniać
  dodatkowo warunki określone
  w
  OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia,

 1. Zamawiający
  może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
  posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
  technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
  gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację
  niniejszego zamówienia. Jeżeli zamawiający poweźmie wątpliwości
  co do kompetencji wykonawcy może wezwać wykonawcę do złożenia
  dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów lub odrzucić ofertę
  wykonawcy
 2. Ocena spełnienia ww. warunków
  zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 3. Wykonawcy
  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja,
  spółki cywilne) zobowiązani

  do ustanowienia pełnomocnika
  do reprezentowania ich
  w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia
  albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  Do oferty należy
  dołączyć
  pełnomocnictwo
  (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie). W przypadku
  niezastosowania się do powyższego warunku zamawiający może
  wezwać do uzupełnienia dokumentu.
 4. Wykonawca
  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w
  postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
  konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
  go z nim stosunków prawnych
 5. Zamawiający
  jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
  w rozdz. V.
  6)

  niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

 1. Wykonawca,
  który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
  udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
  dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 2. Zamawiający
  oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
  pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
  udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
  podmiotu podstawy wykluczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
  zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia dodatkowych dowodów
  na potwierdzenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z
  postępowania.
 3. Zamawiający
  wykluczy
  z
  postępowania
  o udzielenie zamówienia
  wykonawców,
  którzy
  należąc
  do tej samej grupy kapitałowej,
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) złożyli
  odrębne
  oferty chyba, że
  wykażą,

  istniejące
  między
  nimi powiązania
  nie prowadzą
  do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
  Wykonawcami
  w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia.
  W celu wykazania, iż
  nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca złoży
  oświadczenie,
  zgodnie z Załącznikiem
  nr 9

  do ogłoszenia.

VI.
OŚWIADCZENIA
LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA

 1. Do
  każdej oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
  składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku
  nr 2 oraz Załączniku nr 3

  do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
  warunków udziału
  w postępowaniu
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o
  zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w
  rozdz. VI. 1 niniejszego Ogłoszenia składa każdy
  z
  wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
  ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
  wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
  innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
  podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje
  się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa
  także oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszego
  ogłoszenia dotyczące tych podmiotów.
 4. Zamawiający
  do każdej oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty
  następujące oświadczenia lub dokumenty:

 1. aktualny
  odpis z właściwego
  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
  działalności
  gospodarczej, jeżeli
  odrębne
  przepisy wymagają
  wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do
  wykluczenia, wystawiony nie wcześniej
  niż
  6 miesięcy
  przed upływem
  terminu składania
  ofert
  – odrębnie do Części I i Części II
 2. jeżeli
  Wykonawca ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  przedkłada
  dokument wystawiony w kraju, w którym
  ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
  że
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
  upadłości
  – wystawiony nie wcześniej
  niż
  6 miesięcy
  przed upływem
  terminu składania
  ofert.

Jeżeli
w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,
o których
mowa w pkt a), zastępuje
się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie,
w którym
określa
się
także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym
organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie
winno być
złożone
nie wcześniej
niż

6 miesięcy
przed upływem
terminu składania
ofert.

 1. Wykaz
  wykonanych, a w przypadku świadczeń
  okresowych lub ciągłych
  również
  wykonywanych, usług
  szkoleniowych, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem
  terminu składania
  ofert, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności
  jest krótszy

  w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym liczby dni
  szkoleniowych, ilości godzin i liczby uczestników),
  dat wykonania i podmiotów,
  na rzecz których
  usługi
  zostały
  wykonane, oraz załączeniem
  dowodów,
  czy zostały
  wykonane lub są
  wykonywane należycie,
  sporządzony
  zgodnie z Załącznikiem
  Nr 6 do Ogłoszenia.

  Wykaz powinien obejmować
  główne
  usługi,
  tj. usługi
  niezbędne
  do wykazania spełniania
  warunku doświadczenia
  określonego
  w Rozdziale
  V.2. Ogłoszenia

  i musi zawierać
  informacje niezbędne
  do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia
  warunki określone
  w tym punkcie.

Dowodami, o których mowa powyżej
mogą być:

 1. poświadczenie
  (podmiotu, na rzecz którego
  usługi
  były
  wykonane), z tym, że

  w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
  okresowych lub ciągłych
  poświadczenie
  powinno być
  wydane nie wcześniej
  niż na 3
  miesiące
  przed upływem
  terminu składania
  ofert;
 2. oświadczenie
  Wykonawcy –
  jeżeli z
  uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
  w stanie uzyskać
  poświadczenia,
  o którym
  mowa
  w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa
  powyżej
  należy
  opisać w
  ofercie.

 1. Wykaz zawierający
  wskazanie środków
  organizacyjno –
  technicznych, jakie będą
  dostępne
  wykonawcy usługi
  w celu realizacji zamówienia
  wraz z informacją
  o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony
  zgodnie z Załącznikiem
  Nr 10 do Ogłoszenia
  .
  Wykaz powinien obejmować
  informacje niezbędne
  do wykazania spełniania
  warunku określonego
  w Rozdziale V.2. Ogłoszenia.
 2. Wykaz osób, które będą
  uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia,

  w szczególności
  odpowiedzialnych za świadczenie
  usług
  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
  doświadczenia
  i wykształcenia
  niezbędnych
  do wykonania zamówienia,
  a także
  zakresu wykonywanych przez nie czynności,
  oraz informacją

  o podstawie do dysponowania tymi osobami –
  wzór
  formularza stanowi Załącznik nr 8
  do ogłoszenia. Wykaz
  powinien obejmować
  informacje niezbędne
  do wykazania spełniania
  warunku określonego
  w Rozdziale V.2. ogłoszenia (dotyczy Części I i II).
 3. Pisemne zobowiązanie
  innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
  zasobów
  do dysponowania nimi w trakcie realizacji zamówienia
  na potrzeby wykonania zamówienia
  – jeżeli
  Wykonawca polegać
  będzie na
  wiedzy i doświadczeniu,
  potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia,
  zdolnościach
  ekonomicznych lub finansowych podmiotu trzeciego.

 4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o
  których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszego ogłoszenia, oświadczeń
  lub dokumentów potwierdzających lub innych dokumentów
  niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
  dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
  przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać
  wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów,
  uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
  że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Dokumenty należy składać w
  formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.

 6. Dokumenty
  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
  język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

VII.
ZAMAWIAJĄCY
MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z
  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć
  wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi wątpliwość do
  prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający
  wykluczy wykonawcę:

 1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w
  zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
  restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
  majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
  2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
  z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
  upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
  sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
  likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
  likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
  lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
  co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w
  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
  wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający w
  przypadku takiej konieczności jest w stanie wykazać za pomocą
  stosownych środków dowodowych,
 2. który, z przyczyn leżących po jego stronie,
  nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
  wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
  koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
  pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
  zasądzenia odszkodowania,

 1. Zamawiający jednostronnie decyduje o
  wykluczeniu lub niewykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu
  postępowania.
 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
  postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie
  zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
  oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą
  elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których
  wymagana jest forma pisemna.

 2. W korespondencji kierowanej do
  Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i
  nazwą postępowania określonym w ogłoszeniu.

 3. Zawiadomienia,
  oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
  pisemnie winny być składane na adres: 34-120 Andrychów,
  ul. Starowiejska 22b. Zawiadomienia, oświadczenia,
  wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
  elektroniczną winny być kierowane na adres: ops@um.andrychow.pl,
  a faksem na nr (33) 870-89-90.
 4. Wszelkie
  zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
  pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie
  każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 5. Wykonawca może zwrócić się
  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić
  odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. W
  przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia
  – specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi,
  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
  późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 8. Zamawiający nie przewiduje
  zwołania zebrania Wykonawców.

 9. Osobą
  uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
  Wykonawcami jest:

 1. w
  kwestiach formalnych – Pani
  Dagmara Chowaniec
 2. w
  kwestiach merytorycznych
  – Pani Ewa Kierpiec

Jednocześnie
Zamawiający informuje, Zamawiający nie będzie reagował na inne
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Wykonawca
  będzie związany ofertą przez okres 30
  dni
  .
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
  terminu składania ofert.

 2. Wykonawca
  może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
  zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym,
  że Zamawiający może zwrócić się w przypadku takiej
  konieczności o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
  oznaczony – umówiony z wykonawcą okres.

XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z Części.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby
  uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz
  ofertowy
  sporządzony z
  wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
  nr 1
  do Ogłoszenia;
 2. oświadczenia wymienione w rozdziale VI;
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  ewentualnie umowa o współdziałaniu,
  z której będzie
  wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
  ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
  winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
  poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
 4. Dokumenty, z których wynika prawo do
  podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
  oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
  dokumentów składanych wraz z ofertą;

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę
  upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
  reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
  dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
  albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.W przypadku Wykonawców wspólnie
  ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana w taki
  sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące
  wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
  i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
  z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik pozostałych.

 2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone co do
  treści wg wzorów załączonych do specyfikacji.
 3. Wykonawca poniesie
  wszelkie koszty związane z

  przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna być sporządzona w języku
  polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
  Wszystkie poprawki w treści oferty winny być naniesione w sposób
  czytelny i winny być parafowane przez Wykonawcę.
 5. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno
  ponumerowane.
 6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie,
  powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
  ofertę.
 7. Jeżeli Wykonawca składając ofertę,
  zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom
  postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  musi to wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego
  oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.
  Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument
  zastrzeżony”
  winny być
  załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej
  na końcu oferty.

 8. Ofertę należy złożyć jednym w
  egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu lub kopercie. Opakowanie lub
  koperta winny być opisane w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.
ul. Starowiejska
22b, 34-120 Andrychów

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….

OFERTA na
………………………………………………………………………
część ……

NIE OTWIERAĆ PRZED 06-06-2019r. GODZINĄ 10.00

 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu
  składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją
  ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty winno być
  doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być
  opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem „ZMIANA” lub
  „WYCOFANIE”

XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Ofertę
  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej
  22b w Andrychowie – pok. 12 do dnia
  06-06-2019r.
  r., do godziny 9.00

  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI
  niniejszego Ogłoszenia.

 2. Decydujące znaczenie dla oceny
  zachowania terminu składania ofert ma data
  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
  przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta
  złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII.
  1
  niniejszego
  ogłoszenia nie będzie oceniana. Zamawiający nie ma obowiązku
  zwrotu oferty.

 4. Otwarcie
  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 12, w dniu
  06-06-2019r.

  o godzinie 10.00.

XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. Wykonawca
  określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
  ofertowym – osobno na każdą Część wskazaną w Ogłoszeniu
  sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załącznik
  nr 1
  do
  ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
  przedmiotu zamówienia.
 2. Łączna
  cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
  realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
  zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszego ogłoszeniu.

 3. Zamawiający
  przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach
  wymienionych umowie.

 4. Ceny muszą być: podane i
  wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
  zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
  i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

 5. Cena
  oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrą i
  słownie.

XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY

PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

I
SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Zamawiający
  wybiera najkorzystniejszą
  ofertę na
  podstawie kryteriów
  oceny ofert spośród
  ofert nie podlegających
  odrzuceniu.
 2. Dla Części I oraz Części II wybór najkorzystniejszej oferty
  zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 60
2. Kryterium 2 – Doświadczenie
trenera dla Części I i II
40
SUMA 100

 1. W
  kryterium
  1„Cena
  najwyższą
  liczbę
  punktów
  (60) otrzyma oferta zawierająca
  najniższą
  cenę
  brutto, a każda
  następna
  odpowiednio zgodnie z wzorem:

Cena oferty najniższej

Liczba
punktów oferty = —————————————- x 60

Cena oferty ocenianej

2)
Kryterium
2
Doświadczenie
trenera”

– Dla Części I i II

Punkty
w kryterium doświadczenie kadry trenerskiej zostaną przyznane w
skali 0 – 40 pkt. poprzez ocenę doświadczenia osób
zaangażowanych w realizację zamówienia, o których mowa w
rozdziale V pkt. 2 c. niniejszego ogłoszenia, ponad
minimum wymagane we wskazanym warunku udziału.

Zamawiający
przyzna 5 punktów za każde zrealizowane w ostatnich dwóch latach
dodatkowe szkolenie, trwające co najmniej 5 godzin, o podobnej
tematyce do szkoleń, które trener/trenerzy będą realizować tj.
podnoszących kompetencje społeczne/zawodowe, jednak nie więcej niż
40 pkt. Wykazu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usługi należy dokonać zgodnie z Załącznikiem
nr 7

do niniejszego Ogłoszenia.

W
przypadku zaangażowania dwóch lub więcej osób w charakterze
trenerów w realizację przedmiotu zamówienia, w celu otrzymania
punktów w ww. kryterium każda z osób musi spełnić niniejszy
warunek osobno. Punkty przyznawane poszczególnym trenerom nie sumują
się tj. doliczane jest maksymalna liczba punktów za szkolenie
przeprowadzone przez najbardziej doświadczonego trenera.

 1. Dokumenty
  sporządzone
  przez wykonawcę
  w oparciu o
  Za
  łącznik
  nr 7 do ogłoszenia

  nie będą podlegały uzupełnieniu – Zamawiający
  nie będzie
  wzywał
  Wykonawcy do złożenia
  brakujących dokumentów.

 2. Zamawiający
  dokonując
  oceny ofert w oparciu o kryterium 2 będzie
  brał pod
  uwagę
  wyłącznie
  informacje podane przez Wykonawcę
  w wykazie sporządzonym
  przez wykonawcę
  odrębnie do Części I i Części II zgodnie ze wzorem Załącznika
  nr 7
  do ogłoszenia (wraz z
  dowodami potwierdzającymi
  należyte
  wykonanie). W wykazie tym nie należy
  przedstawiać
  usług
  szkoleniowych zrealizowanych przez podmioty trzecie (Zamawiający
  nie uwzględni
  tych usług
  w ocenie oferty)

 3. W każdym
  z kryteriów
  ocena będzie
  dokonana z dokładnością
  do dwóch
  miejsc po przecinku.
 4. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach
  danej oferty zostaną
  do siebie dodane.
 5. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
 6. Zamawiający
  udzieli zamówienia
  Wykonawcy, którego
  oferta uzyskała
  największą
  liczbę
  punktów.

7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości
punktów dla kilku ofert zamawiający wybierze ofertę
z niższą ceną
.

XV.
INFORMACJE
O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca,
  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
  odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.:
  telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu
  podpisania umowy.
 2. Przed
  podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie – w przypadku
  wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
  się
  o udzielenie zamówienia przedłożyć – umowę
  stwierdzającą solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za
  wykonanie przedmiotu umowy oraz zawierającą upoważnienie dla
  jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń
  wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do
  otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty.
 3. W
  przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana
  za najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a
  zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału
  zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany będzie
  do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.
 4. Postanowienia ustalone we
  wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

 5. W
  przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową
  decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 6. Wykonawca,
  po podpisaniu umowy w terminie 7 dni zobowiązany będzie dostarczyć
  uzgodniony z zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu
  umowy. Dodatkowo przed podpisaniem umowy należy uzgodnić dokładne
  terminy realizacji poszczególnych zadań – tak aby nie nakładały
  się na siebie.

XVI.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane.

XVII.
INNE POSTANOWIENIA

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
  złotych polskich (PLN).
 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
  zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
  dynamicznego systemu zakupów.

XIX. Załącznikami
do niniejszego ogłoszenia są:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że
  wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
  potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

 • Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu
  zamówienia
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy,
 • Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych, na
  potwierdzenie warunku udziału w postępowanie określonego w
  rozdziale V. 2 Ogłoszenia

 • Załącznik nr 7 – Wykaz dodatkowych szkoleń
  podnoszących kompetencje społeczne wraz z ilością przeszkolonych
  osób, ilością godzin szkoleniowych oraz potwierdzeniami
  należytego wykonania zamówienia –
  do kryterium oceny ofert Część I
  i Część II
 • Załącznik nr 8 – Wykaz
  osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
  publicznego,

 • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o
  przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik
  nr 10Wykaz
  zawierający
  wskazanie środków
  organizacyjna –
  technicznych, jakie będą
  dostępne
  Wykonawcy usługi
  w celu realizacji zamówienia
  wraz z informacją
  o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Dokumenty do pobrania:

Unieważnienie postępowania Przeprowadzenie i organizację szkoleń 2019

Informacja
o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.
,,Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje
społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj
swoją szansę” – 2019  ”

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o unieważnieniu
postępowania
w sprawie zamówienia publicznego pn.
,,
Przeprowadzenie
i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób
będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” –
2019
.”

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Dyżur Sekretarza Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul.
Metalowców 10, Gabinet 2-03

CZERWIEC
2019:

03.06.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

05.06.2019
r.(środa) 14:30-19:00

06.06.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

10.06.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

12.06.2019
r. (środa) 8:00-12:30

13.06.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

17.06.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

19.06.2019 r. (środa)
8:00-12:30

24.06.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

26.06.2019
r. (środa) 14:30-19:00

27.06.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

W godzinach
pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875
24 29

„ Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów ”

W dniu  22 maja 2019r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym
roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z
członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy 
domowej.  W spotkaniu udział
wzięli pracownicy socjalni , specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku –
psycholog oraz pedagog szkolny. Konsultację  poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec –
doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
superwizor. Celem spotkania konsultacyjno – superwizyjnego było omówienie
problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w
dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdobyte porady i wiedza
pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy.

emów , kt

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni
Państwo,

Fundacja
Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji
i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja
Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system
pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia
Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa
  telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy
  domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie
  osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
  psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
  elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

 • zapewnienie
  osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
  umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku
  Pomocy drogą telefoniczną,

 • upowszechnianie
  wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • promowanie
  systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

 • informacja
  o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
  przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków,
  wsparcie merytoryczne)

Bardzo
prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych
środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz
świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś
ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie?
Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+
48 222 309 900

Wsparcie
przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla
osób po
krzywdzonych
przestępstwem i świadków

 • obsługa telefonu zaufania dla
  ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób
  samobójczych, wsparcia dla dzieci),

 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym
  przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej
  świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem
  skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym
  przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie
  z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

 • upowszechnianie wiedzy na temat
  praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • promowanie systemu pomocy osobom
  pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

 • informacja o Funduszu
  Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane
  dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
  merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

W
załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf do
umieszczenia na Państwa stronie jako graficzne uzupełnienie
powyższych informacji.

Z
poważaniem,

Wiceprezes
Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek
Salamon

„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami” – Szkolenie

Szkolenie
pn. „Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z
dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami”

Gmina
Andrychów jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego
Dnia Rodzin, który zawsze wypada 15 maja. Z tej okazji21
maja 2019 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrychowie i Gminny Zespół Interdyscyplinarny –
Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zaprosiły przedstawicieli
różnych instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom
zagrożonym wszelkiego rodzaju dysfunkcjami na szkolenie
zorganizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów
na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020, pn: „Współpraca
międzyinstytucjonalna
w kontekście
pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami
.

Tematy,
które zostały poruszone podczas wykładów to:

Świetlica
jako
miejsce wsparcia dziecka zagrożonego w jego środowisku
.
Podczas wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się między innymi
jakie miejsce w środowisku lokalnym pełni świetlica. Czy
świetlica ma być miejscem wsparcia tylko dla dzieci, czy też w
jakimś stopniu dla ich rodziców? Jakie
ma pełnić funkcje wobec rodziny dziecka?

Agresja,
Empatia, Asertywność, Komunikacja –
czyli
w jaki sposób empatyczną i asertywną komunikacją radzić
sobie z agresją w pracy z dzieckiem i rodziną.

Podczas
wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się, jakie istnieją mechanizmy
powstawania agresji i gniewu oraz poznali sprawdzone narzędzia
z zakresu komunikacji. Komunikaty te oparte są na Porozumieniu
bez Przemocy, i stanowią doskonałe narzędzie w radzeniu
sobie z agresją i destrukcyjnymi zachowaniami, wywołanymi
uczuciem gniewu.

Szkolenie
poprowadziły Aleksandra Karasowska i Marzena Kopta.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne
usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 750 000 euro
nr
OPS.ZP.262.01.2019r.

na Przeprowadzenie
i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób
będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” –
2019

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie art 138o ustawy z dnia 29
  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.
  U. Z 2018 r. poz. 1986
  z późn.zm.) zwaną
  dalej „ustawą PZP
  ”. Zamówienie stanowi część zamówienia
  udzielanego w częściach, którego wartość jest mniejsza niż
  kwota określona w art. 138g ustawy PZP.
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym
  ogłoszeniu
  o zamówieniu (zwanym zamiennie
  specyfikacją/SIWZ).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do realizacji zamówienia za
  podaną w ofercie cenę, zamawiający może zbadać ofertę pod
  kontem rażąco niskiej ceny wzywając wykonawcę do wyjaśnień.
 6. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów
  i ćwiczeń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Małopolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie skierowane jest do osób
  bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub
  wykluczeniem społecznym (w tym osoby posiadające orzeczenie o
  niepełnosprawności) zamieszkałych w Gminie Andrychów,
  korzystających z pomocy OPS.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
  częściowych:
  na jedną lub dwie części zamówienia. Każdy
  wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części
  zamówienia. Na każdą część zamówienia będzie sporządzona
  odrębna umowa:

Część I

– Zadanie 1 – Trening umiejętności praktycznych

– Zadanie 3 – Trening kulinarny

– Zadanie 4 –Zespoły ćwiczeń psychoruchowych

Część II

– Zadanie 2 – Trening Szkoleniowo-Integracyjny

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr
  4
  do ogłoszenia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i
  warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5
  do niniejszego ogłoszenia

 3. Wspólny Słownik Zamówień
  CPV:

80500000- 9 – usługi szkoleniowe

80570000-0
– usługi w zakresie rozwoju osobistego

 1. Zamawiający
  nie
  przewiduje
  możliwości
  udzielenie zamówień, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy PZP

IV.
TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty
podpisania umowy do:

dla Części I:

zadanie nr 1 – 1.07.2019r. – 31.08.2019r.

zadanie nr 3 – 1.09.2019r. – 31.10.2019r.

zadanie nr 4 – 01.09.2019 r. – 31.10.2019.

dla
Części II

zadanie nr 2 – 1.07.2019r. – 31.08.2019r.

– Ze względu na możliwość składania przez wykonawców ofert
częściowych, zamawiający zastrzega, aby terminy realizowania
poszczególnych zadań i treningów, były tak ułożone by działania
nie nachodziły na siebie, co będzie uzgodnione ze wszystkimi
wykonawcami przed podpisaniem umowy

V.
WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU (wspólne
dla wszystkich części):

 1. O
  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 3. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie
  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
  warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca
spełni warunek do zadań 1,2,3,4 jeżeli wykaże, że wpisany jest
do:

 • rejestru
  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd
  Pracy, właściwy
  ze względu
  na siedzibę
  instytucji szkoleniowej – i –
 • rejestru
  agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
  właściwy
  ze względu
  na siedzibę
  instytucji szkoleniowej.
 • krajowego rejestru
  fizjoterapeutów dot. raczej Części I zadania nr 4

Do zadania nr 4 potwierdzeniem
uprawnień będzie dokument „Prawo wykonywania zawodu
fizjoterapeuty” np.: dyplom ukończenia szkoły

Do
zadania nr 3 potwierdzeniem uprawnień będzie dokument
potwierdzający uprawnienia do nauki zawodu kucharz np.:
dyplom/poświadczenie zdania egzaminu czeladniczego

W
przypadku Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie niniejszego zamówienia
odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia dotyczy każdego
z członków konsorcjum/spółki;

b) zdolności
technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla części I:


w przypadku zadania nr 1:

 1. co najmniej jednym trenerem umiejętności praktycznych –
  posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku psychologia i/lub
  pedagogika i/lub socjologia i ukończony kurs terapeuty
  zajęciowego/instruktora terapii zajęciowej lub studia podyplomowe
  lub ukończone studia wyższe na kierunku terapia zajęciowa lub w
  specjalności terapia zajęciowa z doświadczeniem w charakterze
  terapeuty/ instruktora terapii zajęciowej, który w okresie
  ostatnich 2 lat (przed upływem terminu składania ofert)
  przepracował min. 80 h dydaktycznych w charakterze terapeuty
  zajęciowego/ instruktora terapii zajęciowej.

 2. spełniać
  dodatkowo warunki określone w
  OPZ, stanowiącym Załącznik
  nr 4

  do ogłoszenia.


w przypadku zadania nr 3:

 • co
  najmniej jednym wykładowcą z
  kompetencjami do prowadzenia treningu w przedmiotowym zakresie,
  tj. trenerów z uprawnieniami kucharza lub technologa żywienia,
  posiadającym wykształcenie wyższe technolog żywienia lub minimum
  zawodowe w zawodzie kucharz. Ponadto posiadający tytuł trenera lub
  kurs pedagogiczny dla
  instruktorów praktycznej nauki zawodu, który
  w okresie ostatnich 2 lat (przed upływem
  terminu składania
  ofert) przeszkolił
  łącznie min. 40 osób (przy
  czym szkolenie obejmuje co najmniej 20 godzin dydaktycznych w
  zakresie warsztatów/treningu
  kulinarnego/kursu zawodowego kucharz/nauki zawodu.

 • spełniać
  dodatkowo warunki określone w
  OPZ, stanowiącym Załącznik
  nr 4

  do ogłoszenia,


w przypadku zadania nr 4:

 1. co
  najmniej jednym trenerem posiadającym wykształcenie wyższe jako
  fizjoterapeuta, posiadającym dokument „Prawo wykonywania zawodu
  fizjoterapeuty”. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o wpisie
  do krajowego rejestru fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta winien
  posiadać
  udokumentowane doświadczenie
  w charakterze fizjoterapeuty, który
  w okresie ostatnich 2 lat (przed upływem
  terminu składania
  ofert) pracował w przedmiotowym charakterze przez
  przynajmniej 0,5 roku.

Dla części II:


w
przypadku zadania nr 2

 • zapewnić
  3
  trenerów
  posiadających
  wykszta
  łcenie
  wy
  ższe
  na kierunku psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia w tym
  jeden posiadający
  ukończony
  kurs animatora czasu wolnego. Każdy z trenerów powinien posiadać

  do
  świadczenie
  w charakterze wyk
  ładowcy/trenera,
  kt
  óry
  w okresie ostatnich 2 lat (przed up
  ływem
  terminu sk
  ładania
  ofert) zrealizowa
  ł
  co najmniej 20 dni szkolenia grupowego (przy czym dzie
  ń
  szkoleniowy sk
  ładał
  si
  ę
  z co najmniej 5 godzin dydaktycznych)
  w
  zakresie komunikacji intra i interpersonalnej, radzenia sobie
  ze stresem oraz w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • spełniać
  dodatkowo warunki określone
  w
  OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia,

 1. Zamawiający
  może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
  posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
  technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
  gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację
  niniejszego zamówienia. Jeżeli zamawiający poweźmie wątpliwości
  co do kompetencji wykonawcy może wezwać wykonawcę do złożenia
  dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów lub odrzucić ofertę
  wykonawcy
 2. Ocena spełnienia ww. warunków
  zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 3. Wykonawcy
  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja,
  spółki cywilne) zobowiązani

  do ustanowienia pełnomocnika
  do reprezentowania ich
  w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia
  albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  Do oferty należy
  dołączyć
  pełnomocnictwo
  (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie). W przypadku
  niezastosowania się do powyższego warunku zamawiający może
  wezwać do uzupełnienia dokumentu.
 4. Wykonawca
  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w
  postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
  konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
  go z nim stosunków prawnych
 5. Zamawiający
  jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
  w rozdz. V.
  6)

  niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

 1. Wykonawca,
  który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
  udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
  dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 2. Zamawiający
  oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
  pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
  udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
  podmiotu podstawy wykluczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
  zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia dodatkowych dowodów
  na potwierdzenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z
  postępowania.
 3. Zamawiający
  wykluczy
  z
  postępowania
  o udzielenie zamówienia
  wykonawców,
  którzy
  należąc
  do tej samej grupy kapitałowej,
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) złożyli
  odrębne
  oferty chyba, że
  wykażą,

  istniejące
  między
  nimi powiązania
  nie prowadzą
  do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
  Wykonawcami
  w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia.
  W celu wykazania, iż
  nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca złoży
  oświadczenie,
  zgodnie z Załącznikiem
  nr 10 do ogłoszenia.

VI.
OŚWIADCZENIA
LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA

 1. Do
  każdej oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
  składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku
  nr 2 oraz Załączniku nr 3

  do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
  warunków udziału
  w postępowaniu
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
  oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszego Ogłoszenia
  składa każdy
  z wykonawców wspólnie ubiegających się o
  zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków
  udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
  którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu.
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
  wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
  spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
  warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o
  których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszego ogłoszenia dotyczące tych
  podmiotów.
 4. Zamawiający
  do każdej oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty
  następujące oświadczenia lub dokumenty:

 1. aktualny
  odpis z właściwego
  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
  działalności
  gospodarczej, jeżeli
  odrębne
  przepisy wymagają
  wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do
  wykluczenia, wystawiony nie wcześniej
  niż
  6 miesięcy
  przed upływem
  terminu składania
  ofert
  – odrębnie do Części I i Części II
 2. jeżeli
  Wykonawca ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  przedkłada
  dokument wystawiony w kraju, w którym
  ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
  że
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
  upadłości
  – wystawiony nie wcześniej
  niż
  6 miesięcy
  przed upływem
  terminu składania
  ofert.

Jeżeli
w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,
o których
mowa w pkt a), zastępuje
się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie,
w którym
określa
się
także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym
organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie
winno być
złożone
nie wcześniej
niż

6 miesięcy
przed upływem
terminu składania
ofert.

 1. Wykaz
  wykonanych, a w przypadku świadczeń
  okresowych lub ciągłych
  również
  wykonywanych, usług
  szkoleniowych, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem
  terminu składania
  ofert, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności
  jest krótszy

  w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym liczby dni
  szkoleniowych, ilości godzin i liczby uczestników),
  dat wykonania i podmiotów,
  na rzecz których
  usługi
  zostały
  wykonane, oraz załączeniem
  dowodów,
  czy zostały
  wykonane lub są
  wykonywane należycie,
  sporządzony
  zgodnie z Załącznikiem
  Nr 6 do Ogłoszenia.

  Wykaz powinien obejmować
  główne
  usługi,
  tj. usługi
  niezbędne
  do wykazania spełniania
  warunku doświadczenia
  określonego
  w Rozdziale
  V.2. Ogłoszenia

  i musi zawierać
  informacje niezbędne
  do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia
  warunki określone
  w tym punkcie.

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być:

 1. poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane),
  z tym, że
  w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
  okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
  wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
  ofert;
 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
  poświadczenia, o którym mowa
  w ppkt a) przy czym obiektywne
  przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie.

 1. Wykaz zawierający wskazanie środków organizacyjno –
  technicznych, jakie będą dostępne wykonawcy usługi w celu
  realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do
  dysponowania tymi zasobami sporządzony zgodnie z Załącznikiem
  Nr 10 do Ogłoszenia
  . Wykaz powinien obejmować informacje
  niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale
  V.2. Ogłoszenia.
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
  zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
  o
  podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór formularza stanowi
  Załącznik nr 8 do ogłoszenia. Wykaz powinien obejmować
  informacje niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego
  w Rozdziale V.2. ogłoszenia (dotyczy Części I i II).
 3. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
  Wykonawcy niezbędnych zasobów do dysponowania nimi w trakcie
  realizacji zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli
  Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
  technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia,
  zdolnościach ekonomicznych lub finansowych podmiotu trzeciego.

 4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w
  rozdz. VI. 1. niniejszego ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów
  potwierdzających lub innych dokumentów niezbędnych do
  przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
  niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
  zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę
  do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia,
  poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
  złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
  byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Dokumenty należy składać w
  formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.

 6. Dokumenty
  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
  język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

VII.
ZAMAWIAJĄCY
MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z
  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć
  wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi wątpliwość do
  prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający
  wykluczy wykonawcę:

 1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
  sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
  przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
  lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
  ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.)
  lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
  wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
  zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
  przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
  upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
  trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
  upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498), który w sposób
  zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
  uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
  działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
  wykonał zamówienie, co zamawiający w przypadku takiej
  konieczności jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
  dowodowych,
 2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
  nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
  sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
  zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP,
  co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
  odszkodowania,

 1. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub niewykluczeniu
  wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
  postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie
  zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
  oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą
  elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których
  wymagana jest forma pisemna.

 2. W korespondencji kierowanej do
  Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i
  nazwą postępowania określonym w ogłoszeniu.

 3. Zawiadomienia,
  oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
  pisemnie winny być składane na adres: 34-120 Andrychów,
  ul. Starowiejska 22b. Zawiadomienia, oświadczenia,
  wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
  elektroniczną winny być kierowane na adres: ops@um.andrychow.pl,
  a faksem na nr (33) 870-89-90.
 4. Wszelkie
  zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
  pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie
  każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 5. Wykonawca może zwrócić się
  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić
  odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. W
  przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia
  – specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi,
  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
  późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 8. Zamawiający nie przewiduje
  zwołania zebrania Wykonawców.

 9. Osobą
  uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z
  Wykonawcami jest:

 1. w
  kwestiach formalnych – Pani
  Dagmara Chowaniec
 2. w
  kwestiach merytorycznych
  – Pani Ewa Kierpiec

Jednocześnie
Zamawiający informuje, Zamawiający nie będzie reagował na inne
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Wykonawca
  będzie związany ofertą przez okres 30
  dni
  .
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
  terminu składania ofert.

 2. Wykonawca
  może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
  zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym,
  że Zamawiający może zwrócić się w przypadku takiej
  konieczności o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
  oznaczony – umówiony z wykonawcą okres.

XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z Części.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione
  do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem
  wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. oświadczenia wymienione w rozdziale VI;
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
  o współdziałaniu,
  z której będzie wynikać
  przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
  reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
  winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
  poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
 4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał
  lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
  względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
  ofertą;

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do
  reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
  określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
  formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
  przedstawiciela Wykonawcy.W przypadku Wykonawców wspólnie
  ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana w taki
  sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące
  wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
  i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
  z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik pozostałych.

 2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone co do
  treści wg wzorów załączonych do specyfikacji.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
  formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający
  się na ofertę powinien być czytelny. Wszystkie poprawki w treści
  oferty winny być naniesione w sposób czytelny i
  winny być parafowane przez Wykonawcę.
 5. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno
  ponumerowane.
 6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie,
  powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
  ofertę.
 7. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie
  udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji
  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wskazać
  w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia
  zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone
  klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone
  łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu
  oferty.

 8. Ofertę należy złożyć jednym w egzemplarzu, w zamkniętym
  opakowaniu lub kopercie. Opakowanie lub koperta winny być opisane w
  następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie.
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….

OFERTA na ………………………………………………………………………
część ……

NIE OTWIERAĆ PRZED 28-05-2019r. GODZINĄ 10.00

 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy
  Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oświadczenie
  o zmianach lub wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu
  składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak jak oferta
  i oznaczone wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Ofertę
  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej
  22b w Andrychowie – pok. 12 do dnia
  28-05-2019r.
  r., do godziny 9.00

  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI
  niniejszego Ogłoszenia.

 2. Decydujące znaczenie dla oceny
  zachowania terminu składania ofert ma data
  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
  przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta
  złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII.
  1
  niniejszego
  ogłoszenia nie będzie oceniana. Zamawiający nie ma obowiązku
  zwrotu oferty.

 4. Otwarcie
  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 12, w dniu
  28-05-2019r.

  o godzinie 10.00.

XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. Wykonawca
  określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
  ofertowym – osobno na każdą Część wskazaną w Ogłoszeniu
  sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załącznik
  nr 1
  do
  ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację
  przedmiotu zamówienia.
 2. Łączna
  cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
  realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
  zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszego ogłoszeniu.

 3. Zamawiający
  przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach
  wymienionych umowie.

 4. Ceny muszą być: podane i
  wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
  zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
  i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

 5. Cena
  oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrą i
  słownie.

XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY

PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

I SPOSOBU
OCENY OFERT.

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie
  kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających
  odrzuceniu.
 2. Dla Części I oraz Części II wybór najkorzystniejszej oferty
  zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 60
2. Kryterium 2 – Doświadczenie trenera dla Części I i II 40
SUMA 100

 1. W
  kryterium 1„Cena
  najwyższą
  liczbę
  punktów
  (60) otrzyma oferta zawierająca
  najniższą
  cenę
  brutto, a każda
  następna
  odpowiednio zgodnie z wzorem:

Cena oferty
najniższej

Liczba punktów oferty =
—————————————- x 60

Cena oferty
ocenianej

2)
Kryterium 2
Doświadczenie
trenera”
– Dla
Części I i II

Punkty
w kryterium doświadczenie kadry trenerskiej zostaną przyznane w
skali 0 – 40 pkt. poprzez ocenę doświadczenia osób
zaangażowanych w realizację zamówienia, o których mowa w
rozdziale V pkt. 2 c. niniejszego ogłoszenia, ponad
minimum wymagane we wskazanym warunku udziału.

Zamawiający
przyzna 5 punktów za każde zrealizowane w ostatnich dwóch latach
dodatkowe szkolenie, trwające co najmniej 5 godzin, o podobnej
tematyce do szkoleń, które trener/trenerzy będą realizować tj.
podnoszących kompetencje społeczne/zawodowe, jednak nie więcej niż
40 pkt. Wykazu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usługi należy dokonać zgodnie z załącznikiem nr 7 do
niniejszego Ogłoszenia.

W
przypadku zaangażowania dwóch lub więcej osób w charakterze
trenerów w realizację przedmiotu zamówienia, w celu otrzymania
punktów w ww. kryterium każda z osób musi spełnić niniejszy
warunek osobno. Punkty przyznawane poszczególnym trenerom nie sumują
się tj. doliczane jest maksymalna liczba punktów za szkolenie
przeprowadzone przez najbardziej doświadczonego trenera.

 1. Dokumenty
  sporządzone
  przez wykonawcę
  w oparciu o Załącznik
  nr 7 do ogłoszenia

  nie będą podlegały uzupełnieniu – Zamawiający
  nie będzie
  wzywał
  Wykonawcy do złożenia
  brakujących dokumentów.

 2. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o kryterium 2 będzie
  brał pod uwagę wyłącznie informacje podane przez Wykonawcę w
  wykazie sporządzonym przez wykonawcę odrębnie do Części I i
  Części II zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7
  do ogłoszenia (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte
  wykonanie). W wykazie tym nie należy przedstawiać usług
  szkoleniowych zrealizowanych przez podmioty trzecie (Zamawiający
  nie uwzględni tych usług w ocenie oferty)

 3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do
  dwóch miejsc po przecinku.
 4. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną
  do siebie dodane.
 5. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała
  największą liczbę punktów.

7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów dla kilku
ofert zamawiający wybierze ofertę
z niższą ceną
.

XV.
INFORMACJE O
FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca,
  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
  odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.:
  telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu
  podpisania umowy.
 2. Przed
  podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie – w przypadku
  wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
  się
  o udzielenie zamówienia przedłożyć – umowę
  stwierdzającą solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za
  wykonanie przedmiotu umowy oraz zawierającą upoważnienie dla
  jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń
  wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do
  otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty.
 3. W
  przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana
  za najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a
  zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału
  zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany będzie
  do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.
 4. Postanowienia ustalone we
  wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

 5. W
  przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową
  decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 6. Wykonawca,
  po podpisaniu umowy w terminie 7 dni zobowiązany będzie dostarczyć
  uzgodniony z zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu
  umowy. Dodatkowo przed podpisaniem umowy należy uzgodnić dokładne
  terminy realizacji poszczególnych zadań – tak aby nie nakładały
  się na siebie.

XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane.

XVII.
INNE POSTANOWIENIA

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
  złotych polskich (PLN).
 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
  zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
  zakupów.

XIX. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
 • Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy,
 • Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych, na potwierdzenie warunku udziału w postępowanie określonego w rozdziale V. 2 Ogłoszenia
 • Załącznik nr 7 – Wykaz dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje społeczne wraz z ilością przeszkolonych osób, ilością godzin szkoleniowych oraz potwierdzeniami należytego wykonania zamówienia – do kryterium oceny ofert Część I i Część II
 • Załącznik nr 8 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
 • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 10Wykaz zawierający wskazanie środków organizacyjna – technicznych, jakie będą dostępne Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Informacja dotycząca Terminu wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018 oraz terminu warsztatów w ramach POPŻ 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej

w
Andrychowie

ul.
Starowiejska 22 b

DOTYCZY:
Terminu wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018

oraz
terminu warsztatów w ramach POPŻ 2018

Szanowni
Państwo,

Uprzejmie
informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram
2018 kolejne wydawanie
żywności

dla osób i rodzin, które otrzymały skierowania

z
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce:

28.05.2019
(wtorek) od 7:00 do 15:00


i 29.05.2019 (środa) od 7:00 do 11:00

W
maju odbędą się dwa warsztaty
w ramach POPŻ 2018 :

30.05.
2019 ( czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat kulinarny

a
31.05.2019 (piątek) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat
ekonomiczny
.

Wydawanie
żywności i warsztaty będą miały miejsce na terenie Kuchni Św.
Brata Alberta

w
Andrychowie przy ul.1 Maja 11.

Z
poważaniem

s.
Danuta Korska

Andrychów,
dn.14.05.2019r.

Do góry