Jesteś tutaj:

Dyżur sekretarza GKRPA

Dyżur Sekretarza Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul.
Metalowców 10, Gabinet 2-03

KWIECIEŃ
2019:

01.04.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

03.04.2019
r. (środa) 8:00-12:30

04.04.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

08.04.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

10.04.2019
r. (środa) 14:30-19:00

11.04.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

15.04.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

17.04.2019
r. (środa) 8:00-12:30

18.04.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

24.04.2019
r. (środa) 14:30-19:00

25.04.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

29.04.2019 r. (poniedziałek)
8:30-12:30

W godzinach
pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875
24 29

Ogłoszenie. Usługi Opiekuńcze.

Andrychów,
dnia 13
marca
2019r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza
do przedłożenia szacunkowej
oferty
cenowej na zmówienie publiczne pn.

Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od
kwietnia
201
9r.
do grudnia 201
9r.
w weekendy i
dni wolne od pracy
oraz
od pn – pt w godzinach popołudniowych

 1. Wymagania
  niezbędne:

a)
posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)
korzystanie z pełni praw publicznych

c)
nieposzlakowana opinia,

d)
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,

f)
wykształcenie minimum średnie oraz pożądane posiadanie dyplomu
ukończenia szkoły na jednym
z kierunków:


pielęgniarka dyplomowana,


opiekunka domowa,


opiekunka środowiskowa


opiekun medyczny

lub

wykształcenie
średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki
środowiskowej.

g)
wysoka kultura osobista

2.
Wymagania dodatkowe
:

a)
umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z
podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność
organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i
doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i
niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności
gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności
aktywizujące społecznie,
– przygotowywanie  podopiecznemu
posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia –
prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4.
Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego.
Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób
będących w trudnej sytuacji zdrowotnej,
a szczegółowy
zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5.
Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
  (CV)
  wraz
  z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do
  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), ustawą
  z 10.05.2018r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. poz. 1000) ”

 • Kopie
  dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopie
  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie
  świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
  doświadczenie zawodowe kandydata/,
 • Oświadczenie
  o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

 • Wypełniony
  formularz ofertowy

6.
Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca
w terenie:

Rodzaj
umowy:
umowa zlecenie

Inne
informacje:

 1. Każdy
  dokument składający się na treść oferty, w
  którym wymagany jest podpis oferenta,
  wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia
  oferty.
 2. W
  treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę
  brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem
  :
  Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  w
  brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym
  wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z z 22 lipca
  2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265

  minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy
  zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.
 3. Dokumenty
  niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 4. Dyrektor
  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród
  osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe
  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 6. Osoby,
  które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną
  zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty
  elektronicznej.
 7. OPS
  nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

Wymagane
dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12)
lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12
z dopiskiem: Świadczenie
usług opiekuńczych w okresie od
kwietnia
201
9r.
do grudnia 201
9r.
w weekendy oraz od
pn – pt
w godzinach popołudniowych


w
terminie do
28.03.2019r.

(liczy
się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty
niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej
terminie nie będą rozpatrywane .

Informacja

Ośrodek
Pomocy Społecznej

w
Andrychowie

ul.
Starowiejska 22 b

DOTYCZY:
Terminu wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018

oraz
terminu warsztatów w ramach POPŻ 2018

Szanowni
Państwo,

Uprzejmie
informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram
2018 kolejne wydawanie
żywności

dla osób i rodzin, które otrzymały skierowania

z
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce:

27.03.2019
(w środę) od 13:00 do 15:00


i 28.03.2019 (w czwartek) od 7:00 do 15:00

Natomiast
w kwietniu odbędą się dwa warsztaty
w ramach POPŻ 2018 :

10.04.
2019 ( w środę) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat kulinarny

a
11.04.2019 (w czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00 warsztat
ekonomiczny
.

Wydawanie
żywności i warsztaty będą miały miejsce na terenie Kuchni Św.
Brata Alberta

w
Andrychowie przy ul.1 Maja 11.

Z
poważaniem

s.
Danuta Korska

Andrychów,
dn.11.03.2019r.

Kobiety i Kobietki

Z
okazji Dnia Kobiet w Świetlicy odbyło się spotkanie dla Pań,
które zorganizowali wychowawcy Świetlicy przy współpracy z
Centrum Rehabilitacji i Spa ROXELLA, Finezz studio tańca i fitness
oraz Zespołem Szkół Nr 2 w Andrychowie. Kobiety mogły skorzystać

z porad dotyczących zdrowia i urody. Małe kobietki świetnie
bawiły się podczas tańca, miały również okazję uczesać swoją
wymarzoną fryzurę. Każda mała kobietka i duża kobieta została
obdarowana wiosennym kwiatem.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W związku z pismem Komendanta Głównego Państwowej Strony Pożarnej z dnia 31 stycznia 2019r. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach informuje,że strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogą udzielać pomocy przy montażu czujników dymu i tlenku węgla w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” .

Pomoc w zakresie instalowania czujników będzie udzielana osobom powyżej 75 roku życia lub wskazanym przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz osobom samotnym z dysfunkcją ruchu.

W przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z sekcją kontrolno-rozpoznawczą KP PSP w Wadowicach pod numerem telefonu 033 873 43 86 (st.kpt. Łukasz Drylski lub mł.bryg Krzysztof Cieciak)

Program Pomocy Dzieciom

Program
Pomocy Dzieciom

jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub
wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci
wymagające wsparcia
funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,
karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to
program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy
sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość
do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania
trudności.

Chcemy
pomóc

tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają
osamotnieni. Utworzyliśmy
fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród
najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas
tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały
wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie
świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego
nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków
kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do
programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają
nam do weryfikacji.

Wysokość
stypendium
jest
ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin -jest
ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji.
Przyznane
świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania
i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób
środków decyduje rodzina. 

Wnioski
przyjmujemy
do
dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli
Twoje dziecko

znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie
ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego
stypendium.

Wszystkie
informacje

na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1%
KRS: 00000 14574

Katowice
ul. Kościuszki 46
tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl

e-mail: spes@spes.org.pl

Stypendia SPES informacje

PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT
KONSULTACYJNY

OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Dział
Profilaktyki Środowiskowej

ROK
2019

Konsultacje
w zakresie systemowej terapii rodzin

W
punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

 • Terapii
  rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
 • Terapii
  par – służącej głownie poprawie komunikacji oraz jakości
  relacji
 • Konsultacji
  rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
 • Porad
  i diagnozy problemowej

Dyżur
pełni mgr Anna
Arendarczyk

absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii
UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji
psychoterapeuty systemowego.

Konsultacje
odbywają się w godz. od 8
00
do 11
00

2
stycznia

10
kwietnia
3
lipca
9
października
16
stycznia

24
kwietnia
17
lipca
23
października
30
stycznia

31
lipca

8
maja

6
listopada
13
lutego

22
maja
14
sierpnia
20
listopada
27
lutego

28
sierpnia

5
czerwca

4
grudnia
13
marca

19
czerwca
11
września
18
grudnia
27
marca

25
września

Konsultacje
w zakresie uzależnień od narkotyków oraz uzależnień
behawioralnych
(zakupoholizm,
sexoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W
punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

 • porad,
  informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki

i
uzależnienia

 • zasad
  postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
 • diagnozy
  stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania
  z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
 • informacji
  na temat testów na obecność narkotyków w moczu
 • informacji
  o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
  zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem
  od narkotyków

Dyżur
pełni mgr Monika
Pleszewska
pedagog,
profilaktyk, terapeuta w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Specjalista
psychoterapii uzależnień.

Konsultacje
w
godzinach od 14
00
do 17
00
Konsultacje

w
godzinach od 9
00
do 12
00

12
marca

9
kwietnia

14
maja

11
czerwca

26
marca

23
kwietnia

28
maja

25
czerwca

Konsultacje są bezpłatne. W
godzinach pracy konsultantów czynny telefon 783-905-875.

RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek
Pomocy Społecznej w Andrychowie
zachęca
rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin
przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na
siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem
rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz
współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek
dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i
wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu
rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę
wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii
dyrektora ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną
wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny
wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z
udzielaniem wsparcia.

Osoby
chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać
swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Rodzina
nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

● Istnieje
problem alkoholowy

● Nie
ma stałego źródła utrzymania

● Występują
problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi
rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek
rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano
członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego


Występują
zaburzenia lub choroba psychiczna.

Do góry