Jesteś tutaj:

Ogłoszenie: Usługi opiekuńcze

Andrychów,
dnia 28
lutego
2019r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza
do przedłożenia szacunkowej
oferty
cenowej na zmówienie publiczne pn.

Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 201
9r.
do grudnia 201
9r.
w weekendy i
dni wolne od pracy
oraz
od pn – pt w godzinach popołudniowych

 1. Wymagania
  niezbędne:

a)
posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)
korzystanie z pełni praw publicznych

c)
nieposzlakowana opinia,

d)
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym
stanowisku,

f)
wykształcenie średnie oraz pożądane posiadanie dyplomu ukończenia
szkoły na jednym
z kierunków:


pielęgniarka dyplomowana,


opiekunka domowa,


opiekunka środowiskowa


opiekun medyczny

lub

wykształcenie
zawodowe z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki
środowiskowej.

g)
wysoka kultura osobista

2.
Wymagania dodatkowe
:

a)
umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z
podopiecznym
i współpracownikami,
b) umiejętność
organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i
doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi
i
niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności
gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności
aktywizujące społecznie,
– przygotowywanie  podopiecznemu
posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia –
prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4.
Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego.
Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób
będących w trudnej sytuacji zdrowotnej,
a szczegółowy
zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5.
Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
  (CV)
  wraz
  z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do
  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), ustawą
  z 10.05.2018r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. poz. 1000) ”

 • Kopie
  dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopie
  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie
  świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
  doświadczenie zawodowe kandydata/,
 • Oświadczenie
  o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

6.
Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca
w terenie na terenie Gminy Andrychów.

Rodzaj
umowy:
umowa zlecenie

Inne
informacje:

 1. Każdy
  dokument składający się na treść oferty, w
  którym wymagany jest podpis oferenta,
  wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia
  oferty.
 2. W
  treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę
  brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem
  :
  Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  w
  brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym
  wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z z 22 lipca
  2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265

  minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy
  zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.
 3. Dokumenty
  niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 4. Dyrektor
  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród
  osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe
  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89
  81

 6. Osoby,
  które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną
  zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty
  elektronicznej.
 7. OPS
  nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

Wymagane
dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12)
lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12
z dopiskiem: Świadczenie
usług opiekuńczych w okresie od marca 201
9r.
do grudnia 201
9r.
w weekendy i
dni wolne od pracy
oraz
od pn – pt w godzinach popołudniowych


w
terminie do
06.03.2019r.

(liczy
się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty
niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej
terminie nie będą rozpatrywane .

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr
Elżbieta Prus

OFERTA PRACY- ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OFERTA PRACY

kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada :

 1. wykształcenie:

 • wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych
  lub

 • średnie oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osób zależnych,

 1. w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przepracowane co najmniej 60 godzin w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej (dopuszcza się praktyki lub staż),

 2. nieposzlakowaną opinie,

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

dodatkowo :

 1. posiada prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 3. empatia;

 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

 5. odporność na sytuacje stresowe;

 6. znajomość topografii Gminy Andrychów.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. .kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

 4. dowolny druk kwestionariusza osobowego,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

 7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

1) umowa o pracę na czas określony,

2) czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 lub od 10.00-18.00.

Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Andrychowie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko  asystenta osoby niepełnosprawnej” lub listownie na adres „Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 8 marca 2019r. do godziny 15.00

Dyżury sekretarza GKRPA Marzec 2019

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

 

MARZEC 2019:

 

04.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

06.03.2019 r. (środa) 8:00-12:30

07.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

 

11.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

13.03.2019 r. (środa) 14:30-19:00

14.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

 

18.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

20.03.2019 r. (środa) 8:00-12:30

21.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

 

25.03.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

27.03.2019 r. (środa) 14:30-19:00

28.03.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

 

 

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

oferta pracy

OFERTA PRACY

kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada :

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

dodatkowo :

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa
  pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 5. posiada prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 2. samodzielność;

 3. znajomość topografii Gminy Andrychów;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,

 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,

 3. rozwiązywanie problemów socjalnych;

 4. rozwiązywanie problemów psychologicznych;

 5. rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi,

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. .kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

 4. dowolny druk kwestionariusza osobowego,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

 7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

 9. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,


Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Andrychowie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko  Asystenta Rodziny” lub listownie na adres „Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 8 marca 2019r. do godziny 15.00

 

Walentynki w Świetlicy

Mijający tydzień upłynął w Świetlicy w kolorach czerwieni i atmosferze miłości oraz przyjaźni. Dzieci z okazji Walentynek przygotowywały dekoracje oraz prace plastyczne. Upiekły słodkie ciasteczka „z sercem”. Nie zabrakło dobrej zabawy podczas walentynkowego karaoke.

[Best_Wordpress_Gallery id=”108″ gal_title=”Świetlica – Walentynki”]

 

podsumowanie projektu pn.wykorzystaj swoją szansę

Projekt Wykorzystaj swoją szansę realizowany był od stycznia 2016r. do grudnia 2018r. Jego głównym celem był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Andrychów. W ramach projektu utworzony został Klub Integracji Społecznej w Andrychowie. Wsparciem objęto łącznie 109 osób, z czego 39 osób było niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu byli podzieleni na trzy grupy tzw. bloki zadaniowe:

– Blok Aktywizacji Społecznej i Zawodowej,

– Blok Startu Życiowego Osób Młodych,

– Blok Aktywizacji Lokalnej.

Ostatnia grupa uczestników zakończyła swój udział w projekcie 31 grudnia 2018r.

Beneficjenci projektu mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji społecznych oraz zawodowych poprzez udział w licznych warsztatach i szkoleniach m.in. w treningu kompetencji społecznych, treningu pracy, zajęciach socjoterapeutycznych, psychoruchowych, szkoleniach językowych, komputerowych oraz kursie prawa jazdy kat. B. Dla podniesienia atrakcyjności część zajęć miała formę wyjazdową. Zorganizowano kilka wycieczek i wizyt studyjnych. Ponadto uczestnicy którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyli kurs zawodowy oraz odbyli 3 miesięczny płatny staż zawodowy. Korzystali również z indywidualnego pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Wśród Beneficjentów, dzięki uczestnictwu w zajęciach znacznie wzrósł poziom samooceny i wiary we własne możliwości. Osoby które były długotrwale bezrobotne, uczyniły pierwszy krok do przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji i przełamały wewnętrzne bariery. Zostały wyposażone w narzędzia, które ułatwią im ponowne wejście na rynek pracy. Spośród wszystkich uczestników projektu, 19 osób podjęło zatrudnienie, a tym samym usamodzielniło się i poprawiło swoją sytuację życiową.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI”

5 lutego 2019 r., w dniu Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w sieci”. Do końca lutego będzie można również zobaczyć wystawę pokonkursową, która znajduje się w holu Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

 

Konkurs plastyczny „Bądź bezpieczny w sieci”, dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie. Konkurs trwał od 14 stycznia 2019 r. do 01 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

 

Celem konkursu było:

 1. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet.
 2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad poszanowania prawa.
 3. Ukierunkowanie dzieci i młodzieży na prospołeczne zachowania.

 

Na konkurs wpłynęło 36 prac plastycznych. Wszystkie prace były związane z tematem konkursu. Komisja przy ocenianiu prac brała pod uwagę walory artystyczne oraz wartość merytoryczną prezentowanych prac.

 

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, na posiedzeniu zamkniętym w dniu 01.02.2019 r. dokonała oceny prac konkursowych, z których wybrano następujących laureatów:

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom za udział.

[Best_Wordpress_Gallery id=”106″ gal_title=”Konkurs plastyczny Bądź Bezpieczny w Sieci””]

Do góry