Jesteś tutaj:

Zimowisko ze Świetlicą!

Wychowawcy Świetlicy po raz kolejny zorganizowali dla swoich podopiecznych zimowisko. W czasie trwania zimowiska dzieci miały okazję bawić się na Eko Balu, na warsztatach rękodzieła zamienili się w małych artystów, gdzie ozdobili słoiki metodą decoupage oraz stworzyli zimowe obrazy. Nie zabrakła również wycieczek. Do kina Planet Cinema w Oświęcimiu. W Brennej dzieci wzięły udział w kuligu, w Wadowicach w Muzeum Miejskim oprócz zwiedzania uczestnicy zimowiska zmierzyli się z zagadkami dotyczącymi miasta oraz udali się na degustację wadowickich kremówek.

 

dyżur gkrpa

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

 

LUTY 2019:

04.02.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

06.02.2019 r. (środa) 8:00-12:30

07.02.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

 

11.02.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

13.02.2019 r. (środa) 14:30-19:00

14.02.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

 

18.02.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

20.02.2019 r. (środa) 8:00-12:30

21.02.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

 

25.02.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

27.02.2019 r. (środa) 14:30-19:00

28.02.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

 

 

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie wigilijne

W dniu 24 grudnia 2018r. na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie odbyło się Spotkanie Wigilijne. Zostało ono zorganizowane przez mieszkańców placówki przy współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, parafii Św Macieja i brata Rufina ze Zgromadzenia Małych Braci Czyniących Miłosierdzie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Pani Aneta Wróbel, Koordynator Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Pani Roksana Gondko, pracownik socjalny Pan Rajmund Gunia. Obecny był także ksiądz prałat Stanisław Czernik, proboszcz parafii Św. Macieja, który poprowadził religijną część spotkania. Po wysłuchaniu tekstów biblijnych i życzeń wszyscy obecni podzielili się opłatkiem, a następnie usiedli przy wspólnym stole.

ogłoszenie

 

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014 – 2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Zaprasza do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest:

Adaptacja pomieszczeń w zakresie dostosowania ich do realizacji zadań Mieszkania Chronionego mieszczącego się w Andrychowie, ul. Batorego 24a.

Wspólny słownik CPV:

Kod: 45000000-7

Pełna nazwa: Roboty budowlane

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 maja 2019r.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Podpisaną ofertę (w języku polskim) – wypełniony formularz cenowy ( wyceniony przedmiar robót) prosimy złożyć
do dnia 04 lutego
2019r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz z podpisem)
lub email-em na adres ośrodka:
dagmara.chowaniec@opsandrychow.pl lub ops@um.andrychow.pl lub na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Wymagany okres gwarancji min 1 rok.

W przypadku pojawienia się wątpliwości po stronie zamawiającego, wykonawca musi okazać się dokumentacją potwierdzającą kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia np. aktualny wypis
z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, udokumentowane przynajmniej jedno zadanie
o podobnym charakterze prac.

W załączeniu przedkładam przedmiar robót – Formularz ofertowy.

pobierz formularz ofertowy

                                                                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                              w Andrychowie

                                                                                                                                                 Elżbieta Prus

 


Wyjątkowe serduszka dla Babci i Dziadka!

Nadchodzą dwa jakże ważne święta w kalendarzu – Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji podczas zajęć świetlicowych dzieci opowiadały o swoich ukochanych babciach i dziadkach, wypowiadały się za co ich cenią, jak spędzają z nimi czas oraz jakich czynności nauczyły się od nich. Wychowankowie wykonali także piękne upominki aby wręczyć je swoim babciom i dziadkom w dniu ich święta.

Z okazji zbliżającego się Święta, dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz radości ze swoich wnucząt i spędzanego razem z nimi czasu!

   

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej::

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób, Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ANDRYCHOWIE ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:


–  
Uchwała Nr III-6-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
POBIERZ

– Uchwała Nr III-7-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

POBIERZ

Uchwała Nr III-9-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 9051)

POBIERZ

 

 

 

oferta pracy!

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

kryteria doboru kandydatów na stanowisko młodszego opiekuna 

I. Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenie minimum średnie,

 2. umiejętność wykonywania pracy na danym stanowisku (potwierdzona dokumentem);

 3. prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego;

 3. samodzielność;

 4. znajomość topografii Gminy Andrychów;

 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

III. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu :

 1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne;

 2. czynności gospodarcze;

 3. czynności opiekuńcze;

 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów),

 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.

Ogłoszenie – usługi specjalistyczne

Andrychów, dnia 11 stycznia 2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne

pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r.”

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto posiadanie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym.

g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b)umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego lub wyznaczonym
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania.

Do zadań specjalisty należy m.in.:

 • wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych,

 • wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia,

 • treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych,

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,

 • ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury,

 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.

 1. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000)

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie:

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz
  z oświadczeniem

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 4. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty = —————————————- x 60

Cena oferty ocenianej

Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt

Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

 1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem:
„Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych ” w terminie do 22.01.2019r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

DO POBRANIA FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PODWYŻSZENIU KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 

 

 

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 . Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł. miesięcznie.

Terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2019

Terminy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2019

2019r.

24 styczeń 2019r. – od litery A-Ż

25 luty 2019r. – od litery A-Ż

25 marzec 2019r. – od litery A-Ż

24 kwiecień 2019r. – od litery A-Ż

24 maj 2019r. – od litery A-Ż

24 czerwiec 2019r. – od litery A-Ż

24 lipiec 2019r. – od litery A-Ż

26 sierpień 2019r. – od litery A-Ż

24 wrzesień 2019r. – od litery A-Ż

24 październik 2019r. – od litery A-Ż

25 listopad 2019r. – od litery A-Ż

20 grudzień 2019r. – od litery A-Ż

Do góry