Jesteś tutaj:

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r”

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje   o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego  pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów w okresie od 1 stycznia 2019r.  do 31 grudnia 2019r”

 

Seniorze, nie daj się!

Szanowni Państwo,

dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS w 2018 r. realizowaliśmy projekt “Seniorze, nie daj się!”.

Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia.

 Wszystkie filmy znajdują się  NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

Wigilia

W dniu 19. 12. 2018 r. odbyło się „Spotkanie Wigilijne” , w którym wzięli udział wychowankowie Świetlicy wraz z rodzinami. Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Krzysztof Kubień, sekretarz gminy Grażyna Łoboda, dyrektor biura burmistrza  Agnieszka Gierszewska, prezes Stowarzyszenia „Światło- Nadzieja” Jan Jopek, prezes Stowarzyszenia „WATRA” Jolanta Kosek. Obecny był również ksiądz prałat Stanisław Czernik, proboszcz parafii św. Macieja. Wychowankowie Świetlicy przygotowali wraz z wychowawcami słowno-muzyczne przedstawienie o Bożym Narodzeniu. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Prus, złożyła przybyłym gościom życzenia świąteczne. Wszyscy goście podzielili się opłatkiem, a następnie usiedli przy wspólnym stole. Nie zabrakło kolędowania.

zaproszenie do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne

Andrychów, dnia 13 grudnia 2018r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne

pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r.”

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto posiadanie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym.

g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b)umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania.

Do zadań specjalisty należy m.in.:

 • wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych,

 • wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia,

 • treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych,

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,

 • ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury,

 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.

 1. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000)

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie:

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz
  z oświadczeniem

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 4. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty = —————————————- x 60

Cena oferty ocenianej

Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt

Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

 1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem:
„Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych ” w terminie do 21.12.2018r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

dokument do pobrania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu Gminy Andrychów w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) .

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie
  z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Andrychowie

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: na jedną lub dwie części zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Na każdą część zamówienia będzie sporządzona odrębna umowa

Część 1

Udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet
z terenu Gminy Andrychów

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych kobiet wynosić będzie do czterech osób.

Część 2

Usługa schronienia dla bezdomnych kobiet wymagających usług opiekuńczych, z terenu Gminy Andrychów

Zamawiający przewiduje, że jedna osoba w ciągu roku będzie skierowana do schroniska .

Część 3

Usługa schronienia dla bezdomnych mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, z terenu Gminy Andrychów

Zamawiający przewiduje, że jedna osoba w ciągu roku będzie skierowana do schroniska .

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( wspólny dla wszystkich części).

 1. Zapewnienie usługi schronienia wskazanym osobom, zapewniając dostęp do kuchni/pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie posiłku i gorącego napoju, warunki sanitarne, umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody
  i podstawowych środków opatrunkowych, a także usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej,-
  zgodnie ze standardem usługna poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Poz. 896) oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy
do
31 grudnia 2019r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wspólne dla wszystkich części):.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

 1. nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania

 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu

2) Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
  z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  a w przypadku
  podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.

 1. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia,

 2. Spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Poz. 896)

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

 1. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 2. Zamawiający do każdej oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – odrębnie do Części I i Części II

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. niniejszego ogłoszenia, oświadczeń albo dokumentów potwierdzających lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę,
  w stosunku do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

 2. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub nie wykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.

 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy,dla których wymagana jest forma pisemna.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i nazwą postępowania określonym w ogłoszeniu.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ops@um.andrychow.pl, a faksem na nr (33) 870-89-90.

 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

 6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.

 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w kwestiach formalnych – Dagmara Chowaniec

w kwestiach merytorycznychAneta Wróbel, Marta Mazur-Nowak

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z Części.

 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie do dnia 21-12-2018r.

 2. Oferta złożona po upływie ww terminu nie będzie oceniana

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

 2. Każda z ofert będzie oceniana osobno.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.

 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XVI. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach działań psychoprofilaktycznych organizuje projekt socjalny pn. „Spotkanie przedświąteczne”.

Spotkanie z rodzinami objętymi wsparciem asystenta odbędzie się

13 grudnia 2018r. od godz. 16.00 w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie.

Rodziny w atmosferze opowieści dotyczących tradycji bożonarodzeniowych oraz przy wspólnym kolędowaniu będą przygotowywały stroiki świąteczne, które następnie zabiorą do swoich domów. Jest to już kolejne spotkanie ukierunkowane na utrwalanie pozytywnych zmian w rodzinach.

Coraz bliżej Święta!

Świąteczne przygotowania zawitały do Świetlicy. Dzieci na zajęciach uczą się kolęd i pastorałek oraz tworzą piękne prace plastyczne, które zdobią nasze sale. Zapraszamy do fotorelacji!

[Best_Wordpress_Gallery id=”104″ gal_title=”coraz bliżej święta”]

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zamówienie publiczne pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  
z terenu Gminy Andrychów  w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

plik do pobrania 

Do góry