Jesteś tutaj:

Życzenia Wielkanocne

Wielu radosnych chwil
w Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka.

Niech radosne Alleluja będzie dla wszystkich
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

By w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

życzy: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

 1. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. wykształcenie minimum średnie,

znajomość:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

 • kodeks rodzinny i opiekuńczy;

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego;

 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

 3. mile widziana znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office,

 4. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,

humanistyczne;

 1. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji;

 2. umiejętność organizacji własnej pracy;

 3. poprawna komunikacja pisemna;

 4. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu;

 5. dyspozycyjność, niewykluczona gotowość do pracy na zmiany.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa 
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami;

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego;

 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

 • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym;

 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;

 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych;

 • odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od kwietnia 2018r., 
  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy  (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego);

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń dla Rodziny” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 
34-120 Andrychów w terminie do 6 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu 
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, 
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest 
w dniu 10-12.04.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.02.2018r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018

Ogłoszenie – 138 o Zasada konkurencyjności do Kwietnia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Oferta logo

załącznik nr 2 – spełninienie warunków

Załącznik 3 – brak podstaw do wykluczenia – logo

Za załącznik nr 4 opz 2018r – logo

Załącznik nr 5 – wzór umowy (4) logo

 załącznik nr 6 – wykaz usług – do warunku – logo

załącznik nr 7 – wykaz dodatkowych usług – do oceny ofert – logo

załącznik nr 8 wykaz osób – logo

Załącznik nr 9 – grupa kapitalowa – logo

Załącznik nr 10 do ogłoszenia – logo

Informacja o nieudzieleniu zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w postępowaniu pn. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18-65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018 nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.01.2018r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018

 

Ogłoszenie – 138 o Zasada konkurencyjności

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Oferta logo

załącznik nr 2 – spełninienie warunków

Załącznik 3 – brak podstaw do wykluczenia – logo

Za załącznik nr 4 opz 2018r – logo

 Załącznik nr 5 – wzór umowy (4) logo

załącznik nr 6 – wykaz usług – do warunku – logo

załącznik nr 7 – wykaz dodatkowych usług – do oceny ofert – logo

załącznik nr 8 wykaz osób – logo

Załącznik nr 9 – grupa kapitalowa – logo

Załącznik nr 10 do ogłoszenia – logo

 

DOTYCZY: Terminu wydawania żywności w ramach Podprogramu 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2017 kolejne wydawanie żywności dla osób, które otrzymały skierowanie z

Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce:

21.03.2018r. (w środę) od 12: 00 do 15:00

i 22.03.2018r. (w czwartek) od 7: 00 do 15:00

w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul.1 Maja 11.

Z poważaniem

s. Danuta Korska

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 11 przeprowadzone będą warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz informacje z zakresu ekonomii związane m.in. ze sprawnym i umiejętnym gospodarowaniem budżetem domowym. Każdy pojedynczy warsztat trwa 2 godziny zegarowe. Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności w Krakowie, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

W Kuchni Św. Brata Alberta najbliższe warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. warsztaty ekonomiczne – 26.04.2018 (czwartek) w godz. od 9: 00 do 11:00

 2. warsztaty żywieniowe – – 27.04.2018 (piątek) w godz. od 9: 00 do 11:00

Podczas warsztatów żywieniowych uczestnicy poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania, uczą się sporządzania prawidłowych jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb żywieniowym osób w różnym wieku i w różnych sytuacjach zdrowotnych.

Warsztat edukacji ekonomicznej może pomóc w umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym

i finansami m.in. poprzez planowanie wydatków, oszczędzanie, dokonywanie właściwych wyborów dotyczących robienia codziennych zakupów

Każdy warsztat wzbogaca uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Wymiana doświadczeń

i wspólnie spędzony czas są pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego.

Warsztaty prowadzone są w sposób prosty i przystępny dla każdego bez względu na wiedzę

i umiejętności. Największą zaletą warsztatów jest integracja i chęć dzielenia się pomysłami

i doświadczeniami.

Z poważaniem

S Danuta Korska

Zimowisko w świetlicy

Podczas ferii zimowych wychowankowie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie uczestniczyli w zorganizowanym dla nich Zimowisku. W czasie dwóch tygodni Zimowiska wychowankowie brali udział w kilku wycieczkach, w zajęciach prowadzonych w Świetlicy przez wychowawców oraz warsztatach przygotowanych przez zaproszonych gości. W Bielsku – Białej w Teatrze Lalek Banialuka dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Koziołek Matołek”. W Wadowicach zwiedziły Muzeum Jana Pawła II, a następnie udały się na degustację wadowickich kremówek do pobliskiej kawiarenki.  W Wiśle jak to na ferie przystało, dzieci zostały zabrane na kulig Doliną Białej Wisełki, a następnie na ognisko. Pożegnały również karnawał dobrze się bawiąc na Bajkowym Balu. W drugim tygodniu ferii wychowankowie brali udział w zajęciach artystycznych, podczas których wykonali figurki aniołka i ramki z masy solnej oraz „sypane obrazy”. Uczestniczyli także w zajęciach filmowych i  turnieju gier planszowych. Na zajęciach profilaktycznych  zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Epsilon, przeprowadzili warsztaty pt.: „Historia Edgara” natomiast goście ze  Straży Miejskiej z Andrychowa zajęcia pt.: „Smog” i „Bezpieczni na drodze”.

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”zimowisko 2018″]

 

Marzec 2018

 

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

MARZEC 2018

01.03.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

05.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

07.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

08.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

12.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

14.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

15.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

19.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

21.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

22.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

26.03.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

28.03.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

29.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Do góry