Jesteś tutaj:

Styczeń 2018

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

STYCZEŃ 2018

 

03.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

04.01.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

08.01.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

10.01.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

11.01.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

15.01.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

17.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

18.01.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

22.01.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

24.01.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

25.01.2018 r. (czwartek) 8:30 – 12:30

 

29.01.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

31.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

„Spotkanie wigilijne” w Świetlicy

To już tradycja. Jak co roku w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie odbyło się „Spotkanie Wigilijne” dla rodzin wychowanków oraz wyjątkowych gości. Wspólne świętowanie w tym szczególnym dniu rozpoczęło się od obejrzenia jasełek pt. „Maleńka Miłość”. Dzieci otrzymały gorące brawa i podziękowania za trud, który włożyły w przygotowanie tak pięknego występu. Po życzeniach i przełamaniu opłatka, dzieci wraz z rodzicami, wychowawcami i zaproszonymi gośćmi spotkały się na wspólnej wieczerzy wigilijnej.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”wigilia2017″]

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy spokoju , miłości i radości

Niech dzieciątko Jezus błogosławi

w Nowym Roku

w relacjach, planach

i trudach dnia codziennego

 

Życzy: Dyrektor oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Andrychów, dnia 18.12.2017r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie,
 6. znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

                               oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

 • kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego;
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 3. mile widziana znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office,
 4. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;
 5. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.
 6. umiejętność organizacji własnej pracy;
 7. poprawna komunikacja pisemna;
 8. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu
 9. dyspozycyjność, niewykluczona gotowość do pracy na zmiany.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego;
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym;
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.
 11. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

 

 1. Warunki pracy:

 

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;
 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od stycznia 2018r.,
  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
  (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń dla Rodziny” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów w terminie do 28.12.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 29.12.2017r.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Mikołajki w świetlicy

7 grudnia wychowawcy Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie zorganizowali dla swoich podopiecznych mikołajki. Dzieci uczestniczyły w rozgrywkach drużynowych – segregowały listy do św. Mikołaja, rozpoznawały mikołajkowe prezenty, wykonywały świąteczny łańcuch. Wychowankowie obejrzeli również specjalną wiadomość wideo od św. Mikołaja. Dzieci były bardzo zaskoczone, gdyż wiadomość zawierała ich zdjęcia a także dużo informacji o nich.  Wychowawcy wręczyli również swoim podopiecznym wyjątkowe prezenty, które zostawił dla nich św. Mikołaj.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”7grudnia”]

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY W ŚWIETLICY

30 listopada 2017r. w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie odbyły się Andrzejki. Dzieci poznały kilka prostych wróżb andrzejkowych. Mogły odkryć swoją przyszłość ukrytą w magicznych znakach, gwiazdach, liczbach oraz kolorach. Wychowankowie przekłuwali szpilką czerwone serca, poznając w ten sposób imię swojego męża, czy żony. Dużo emocji wzbudził wyścig butów i wróżba, z której dzieci przepowiadały sobie zawód, który w przyszłości będą wykonywać. Andrzejkowym wróżbom towarzyszyła zabawa przy muzyce, uśmiech i radość wszystkich uczestników.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”Andrzejki 2017″]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Andrychów, dnia 05.12.2017r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie,

  6. znajomość:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze,

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

  3. mile widziana znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

  4. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;

  5. umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, łatwość uczenia się, terminowość, komunikatywność, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, samodzielność;

  6. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,

  7. poprawna komunikacja pisemna,

  8. dyspozycyjność.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa;

  2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
   do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami;

  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych
   z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego;

  5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

  6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym;

  7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;

  9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

  10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od dnia 02.01.2018r., w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń dla Rodziny” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów w terminie do 15.12.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 18-22.12.2017r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Do góry