Jesteś tutaj:

Sobotnia wycieczka integracyjna wychowanków Świetlicy

21 października 2017r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie wraz z wychowawcami spędzali sobotnie przedpołudnie na wycieczce integracyjnej. W Centrum Zabaw dla Dzieci „Przygoda” w Bujakowie czekało na nich wiele atrakcji. Oprócz szaleństw w „Przygodzie” dzieci uczestniczyły w pokazie iluzji i sztuczek magicznych. Podczas pokazu wychowankowie podziwiali umiejętności Pana Magika, a także sami mogli spróbować własnych sił biorąc aktynie udział w kilku sztuczkach. Później przyszedł czas na poczęstunek i zabawę na „Zamku Pirata”. Dzieci do domów wróciły zmęczone, ale z uśmiechami na twarzy!

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”wyjazd_integracyjny”]

Spotkanie z Duchownymi  z Dekanatu Andrychowskiego

   W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach zorganizował w dniu 18 października br. w godzinach popołudniowych spotkanie z księżmi proboszczami z Dekanatu Andrychowskiego. Osobami prowadzącymi zebranie byli: asp. szt. Zbigniew Przybek –przedstawiciel Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej w Wadowicach oraz Ewa Białczyk – Czechowska Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Andrychowie.

Spotkanie miało miejsce w Plebanii Parafii Św. Macieja , gdzie gości powitał Ks. Dziekan Stanisław Czernik . Celem spotkania było zapoznanie zgromadzonych duchownych z formami pomocy w tutejszym Ośrodku , uwrażliwienie zgromadzonych duchownych na zjawisko przemocy w rodzinie oraz udzielenie informacji jakie instytucje udzielają wsparcia specjalistycznego na terenie Gminy Andrychów rodzinom uwikłanym w przemoc. Przedstawiciel  Komendy Policji podjął również temat bezpieczeństwa w Parafii co spotkało się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Podczas spotkania wręczono uczestnikom wykaz rejonów dzielnicowych oraz pracowników socjalnych  z terenu Gminy Andrychów jak również plakaty , ulotki , zakładki do książek z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Listopad 2017

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

LISTOPAD 2017

 

 

06.11.2017 r. (poniedziałek)                               14:30 – 18:30

08.11.2017 r. (środa)                                            14:30 – 19:00

 

13.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

15.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

20.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

22.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

27.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

29.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

 

 

   W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Świetlicowa „fabryka baniek mydlanych”

Pewnego październikowego popołudnia ogród Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie zamienił się w „Fabrykę Baniek Mydlanych”. Wychowankowie z wielkim zapałem zajęli się „produkcją” małych i wielkich baniek. Widok kolorowych, fruwających, mieniących się banieczek rozpromienił buzie dzieci i sprawił im dużo radości. Nad sprawnym „procesem produkcji” czuwała Pani Małgosia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”banki_mydlane”]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

I. Spełnienie poniższych warunków:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
  lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków:

a)  pedagogika,

b)  pedagogika specjalna,

c)  politologia,

d)  polityka społeczna,

e)  psychologia,

f)  socjologia,

g)  nauki o rodzinie1.

 1. Spełnienie wymagań zgodnych z art. 6 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3 pkt 1-3 ustawy o pracownikach samorządowych


II. Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz podstawowych zagadnień określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatkach mieszkaniowych, energetycznych i stypendiach szkolnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 2. Umiejętność skutecznego komunikowania;

 3. Umiejętność pracy zespołowej;

 4. Umiejętność organizowania pracy własnej;

 5. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

 6. Samodzielność, zaangażowanie;

 7. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

 8. Doświadczenie w wykonywaniu zadań pracownika socjalnego;

 9. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku;

 10. Znajomość topografii Gminy Andrychów;

 11. Prawo jazdy kat. B;

 12. Dyspozycyjność.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);

2. List motywacyjny;

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów
lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

IV. Dodatkowe informacje:
1. Z pracownikiem zawarta zostanie zawarta umowa na czas określony
na 0,5 etatu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie” w terminie do dnia 27.10.2017r. do godziny 15.00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12,

– lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

1 Zgodnie z kwalifikacjami pracowników socjalnych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej –
szczegółową interpretację można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent w Dziale Finansowo – księgowym (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 1. Spełnienie poniższych warunków:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne;

 2. Doświadczenie w pracy w księgowości – minimum 2 lata

Konieczne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

 2. Znajomość obsługi programu księgowego,

 3. Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność,

 4. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

 5. Umiejętność analitycznego myślenia,

 6. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);

 2. List motywacyjny;

 3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów
  lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

IV. Dodatkowe informacje:
1Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko referenta finansowo – księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie” w terminie do dnia 27.10.2017r. do godziny 15.00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12,

– lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 1. Spełnienie poniższych warunków:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny;

 1. nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 3. nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 5. posiada umiejętność podejmowania decyzji;

 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 7. znajomość:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
  i rodzin „Za życiem”,

 • oraz podstawowych zagadnień określonych w ustawie ustawa o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatkach mieszkaniowych, energetycznych i stypendiach szkolnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  


II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;

 2. znajomość obsługi komputera;

 3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

 4. doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza
  i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 5. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

 8. kreatywność, odporność na stres;

 9. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność

 10. prawo jazdy kat. B.

 11. znajomość topografii Gminy Andrychów;

 12. dyspozycyjność.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);

2. List motywacyjny;

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie” w terminie do dnia 27 października 2017r. do godziny 15.00 – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12,

– lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt  w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu  w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Andrychowskie Dni Profilaktyki

Andrychowskie Dni Profilaktyki pod hasłem „bezpieczny świat Twojego dziecka” za nami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie we wrześniu zorganizował cykl spotkań profilaktycznych poświęconych tematyce dobrej komunikacji, relacji i bezpieczeństwa we współczesnej rodzinie. Działania skierowane zostały do dyrektorów,  nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych,  dzieci  a przede wszystkim rodziców. Oferta profilaktyczna miała charakter warsztatowy oraz szkoleniowo-edukacyjny

 

Rozpoczęliśmy „Trzeźwo, zdrowo i sportowo” 17 września  – akcją profilaktyczną w ramach V Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki. Uczestnicy biegu oraz każdy zainteresowany mieszkaniec naszej gminy, który ukończył 18 rok życia miał możliwość doświadczenia za pomocą narzędzi jakim są ALKOgogle i NARKOgogle upośledzenia zmysłów jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu lub środków psychoaktywnych tj.: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej. Można było przekonać się na własnej skórze jak zmienia się koordynacja wzrokowo-ruchowa i jak niebezpieczne jest samo przejecie toru przeszkód przy użyciu ALKOgogli i NARKOgogli.

19 września w Ośrodku Pomocy Społecznej Dział Profilaktyki Środowiskowej odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne. Na spotkaniu poruszano ważne tematy dot. działań profilaktyczno-terapeutycznych podejmowanych na terenie Gminy Andrychów, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, domu, w życiu. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych, terapeuci, pracownicy socjalni pracujący na ternie naszej gminy.

20, 21 oraz 28 września – odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów Szkół Podstawowych z Andrychowa. Warsztaty zostały przeprowadzone w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej Andrychowie przez wychowawców Świetlicy. Podczas zajęć dzieci wzięły udział w zabawach taneczno-ruchowych, jak i animacyjnych z chustą Klanza. Warsztaty pozwoliły na wykorzystanie zabawy jako czynnika integrującego każdą grupę, wpływającego na otwartą i akceptującą atmosferę oraz wzmacniającego więzi w zespole.

26 i 27 września w godzinach popołudniowych zorganizowano spotkania filmowe,  które  poruszały kwestie relacji małżeńskich, motywowały do podjęcia dobrej zmiany w życiu, nie poddawania się, wytrwałości w dążeniu do celu. Mówiły również w prosty sposób o emocjach, ich powstawaniu i znaczeniu w naszym życiu. Każdy widz bez względu na wiek znalazł coś dla siebie, mógł odkryć prawdę o sobie. Po projekcjach filmowych dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidulane konsultację  w zakresie systemowej terapii rodzin.  

27 września w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie z Partnerami lokalnego programu wspierającego rodziny wielodzietne pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Spotkanie miało na celu uhonorowanie Partnerów programu za zaangażowanie na rzecz wspierania rodzin z trójką i więcej dzieci z terenu Gminy Andrychów. Partnerom przyznano certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinie”. Podczas spotkania wręczono przedstawicielom firm pamiątkowe certyfikaty oraz upominki.

28 września gościem w Twoim Radiu Andrychów była Pani Anna Arendarczyk, prowadząca terapię systemową rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Podczas audycji Pani Ania poruszyła kilka ważnych spraw i odpowiedziała nam na ważne kwestie tj. Co to jest rodzina?, Czy emocje szkodzą czy pomagają?, Co to jest komunikacja w rodzinie?, co możemy zrobić, kiedy w rodzinie dziej się źle; poruszyła kwestie form pomocy rodzinie oraz kryzysów w rodzinie.  

29 września w Ośrodku Pomocy Społecznej Dział Profilaktyki Środowiskowej przeprowadzona dwa warsztaty szkoleniowe. Pierwszy warsztat skierowany był głównie do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i poruszał głównie kwestie uzależnień behawioralnych wśród młodzieży oraz sposobów i technik pracy z osobami uzależnionymi od korzystania z komputera, Internetu i gier.

Drugi warsztat, który odbył się w godzinach popołudniowych poruszał tematykę „Dziecko w świecie multimediów” adresatami tego spotkania byli głównie rodzice.

Andrychowskie Dni Profilaktyki miały na celu przypomnienie szczególnej roli rodziny w życiu człowieka, znaczenia właściwej komunikacji w rodzinie i jej wpływu na kształtowanie osobowości dziecka, bezpiecznego wzrastania oraz ochronę przed zachowaniami ryzykownymi. W zaplanowanych działaniach w okresie od 17 września do 29 września 2017 roku wzięło udział ok. 150 osób.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ADP.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”adp_sierpien2017″]

Projekt Akcja Aktywizacyjna

Firma Inventum Sp. z.o.o. realizuje projekt pod tytułem „Akcja Aktywizacja” w ramach którego prowadzone będą kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów województwa małopolskiego. Grupą docelową są osoby które
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Do góry