Jesteś tutaj:

DODATKOWE DYŻURY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Z uwagi na konieczność odrabiania dyżurów, które wypadły w roku 2017 w dniach ustawowo wolnych od pracy wyznaczono dodatkowe dyżury:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Andrychowie: – ul. Starowiejska 22b, (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie)

16 września 2017r.

30 września 2017r.

7 października 2017r.

14 października 2017r.

21 października 2017r.

18 listopada 2017r.;  

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach – ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

16 września 2017r.

23 września 2017 r.

30 września 2017r.

7 października 2017r.

14 października 2017r.

21 października 2017r.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej – Al. Jana Pawła II 7, (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Kalwarii Zebrzydowskiej)

16 września 2017r.

23 września 2017 r.

30 września 2017r.

7 października 2017r.

14 października 2017r.

21 października 2017r.

 

Godziny dyżurów we wszystkich punktach: 7:00 -13:00

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Osobowo – Organizacyjnym

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Osobowo – Organizacyjnym

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. nieposzlakowana opinia;

  5. wykształcenie co najmniej średnie;

  6. Doświadczenie w zakresie obsługi kadrowej w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – 1 rok przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształceniu średnim;

  7. znajomość:

 • kodeks pracy,

 • ustawa o pracownikach samorządowych,

 • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

  2. wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi programu kadrowego,

  2. odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność i sumienność
   w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność,

  3. wysoka kultura osobista,

  4. umiejętność organizacji własnej pracy,

  5. umiejętność działania w warunkach stresowych,

  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

  7. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

  8. umiejętność analitycznego myślenia,

  9. poprawna komunikacja pisemna,

  10. dyspozycyjność,

  11. mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. kompletowanie, uzupełnianie dokumentów do akt osobowych pracowników;

  2. prowadzenie rocznej karty ewidencji obecności pracy;

  3. wystawianie wniosków o urlop wypoczynkowy, okolicznościowy i inne;

  4. sporządzanie i kontrolowanie list obecności oraz ustalanie zgodności adnotacji
   z posiadaną dokumentacją;

  5. opracowanie analiz i sprawozdań według zaleceń GUS;

  6. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnym.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. praca przy monitorze ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;

 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Osobowo – Organizacyjnym” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów w terminie do 09.10.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu
do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie.

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 10 – 13.10.2017r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

Andrychów, dnia 28.09.2017r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. nieposzlakowana opinia;

  5. wykształcenie co najmniej średnie;

  6. doświadczenie w zakresie obsługi finansowo – księgowej w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – 1 rok przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształceniu średnim.

  7. znajomość:

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o rachunkowości,

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

  2. wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi programu księgowego i płacowego;

  2. odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność i sumienność
   w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność;

  3. wysoka kultura osobista;

  4. umiejętność organizacji własnej pracy;

  5. umiejętność działania w warunkach stresowych;

  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

  7. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

  8. umiejętność analitycznego myślenia;

  9. dyspozycyjność;

  10. poprawna komunikacja pisemna;

  11. mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów;

  2. obsługa programu finansowo – księgowego i płacowego;

  3. sporządzanie list płac;

  4. kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty należności pracowniczych;

  5. kompletowanie i przygotowanie dokumentacji będącej podstawą wypłaty zasiłków;

  6. naliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego;

  7. obsługa przekazu elektronicznego PŁATNIK;

  8. wypełnianie kart zasiłkowych dla pracowników;

  9. sporządzanie deklaracji PFRON;

  10. przygotowanie dokumentów do refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy;

  11. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową;

  12. angażowanie umów i płac w programie finansowo-księgowym;

  13. wprowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych
   i pozostałych środków trwałych do programu księgowego oraz do księgi inwentarzowej oraz księgi środków trwałych;

  14. pomoc w weryfikacji konieczności zapotrzebowań;

  15. pomoc w sporządzaniu Rejestru sprzedaży oraz Cząstkowej deklaracji VAT;

  16. kompletowanie dokumentów oraz nadzór nad prawidłowym ich przechowywaniem;

  17. archiwizacja dowodów księgowych i płacowych;

  18. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;

 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Finansowo – Księgowym” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową
na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie do 09.10.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 10-13.10.2017r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Andrychów, dnia 28.09.2017r.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2017

Kuchnia Św. Brata Alberta ul. 1 Maja 11,  ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nasza organizacja rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Andrychów. Program potrwa do czerwca 2018 roku.

Pierwsze terminy wydawania żywności to: 27.09.2017r. (środa) od 12:00 do 15:00

28.09.2017r. (czwartek) od 7:00 do 11:00.

Miejsce wydawania żywności: Kuchnia Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul.1 Maja 11.

Ponadto, Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszą organizacją będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i edukacji ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco, prosząc równocześnie o pomoc w rekrutacji osób korzystających z Programu.

Licząc na owocną współpracę, łącze wyrazy szacunku.

Z poważaniem

s. Danuta Korska

Andrychów, dn.21.09.2017r.

Informacja na stronę internetową dotycząca Podprogramu 2017

Start Życiowy Osób Młodych

Od marca 2017r. prowadzona jest rekrutacja uczestników do bloku II projektu – Startu Życiowego Osób Młodych. Zrekrutowanych zostało 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku    14-25 lat które są: wychowankami pieczy zastępczej i/lub osobami, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osobami, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, oraz osobami wychowującymi się w rodzinach niepełnych. 

            Uczestnicy brali już udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Następnie od 10 lipca do 14 lipca 2017r. uczestniczyli w niestacjonarnym Treningu Dorosłości, który odbywał się w Bukowinie Tatrzańskiej. W trakcie szkolenia podejmowano tematykę m.in: konstruowania celów życiowych; zarządzania własnymi zasobami i budżetem; sprawnego uzupełniania i odpowiadania na pisma urzędowe; podziału obowiązków w życiu prywatnym zawodowym i rodzinnym, oraz profilaktyka uzależnień.

Prócz ciekawych zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych uczestnicy korzystali z uroków malowniczej okolicy i licznych atrakcji turystycznych.

 

W miesiącu sierpniu 2017r. młodzież nadal się szkoliła i podnosiła swoje kompetencje-tym razem podczas kursu komputerowego. Celem szkolenia był wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy zawodowej.

Kolejnymi formami wsparcia przewidzianymi dla tej grupy są:  kurs języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”start_osob_mlodych”]

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki działaniom władz Powiatu Wadowickiego, już po raz drugi mieszkańcy Gminy Andrychów mają możliwość uzyskania darmowej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych oraz adwokatów.

Z nieodpłatnej porady prawnej mogą Państwo skorzystać w Andrychowie w budynku przy ul. Starowiejskiej 22b, w poniedziałki i piątki w godzinach 8:00 – 16:00, we wtorki w godzinach 10:00 – 18:00, w środy w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w czwartki w godzinach 10:00 – 18:00. Poza tym, z pomocy prawnej można skorzystać w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4) w poniedziałki i piątki w godzinach 8:00 – 16:00, we wtorki w godzinach 10:00 – 18:00, w środy w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w czwartki w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej (Al. Jana Pawła II 7) w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, we wtorki od godziny 10:00 do 18:00, w środy od godziny 8:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 18:00, w czwartki od godziny 10:00 do 18:00 oraz w piątki od godziny 8:00 do 16:00.

Darmową pomoc prawną mogą uzyskać osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat katalogu osób uprawnionych do uzyskania darmowej pomocy prawnej, proszę odwiedzić dedykowane ku temu strony internetowe, tj.:

<a href=”darmoweporady-wadowicki.pl„>Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice</a>,

<a href=”http://fundacja-consilium.pl„>prawnik Kraków</a> oraz

<a href=”powiat.wadowice.pl„>Starostwa Powiatowego w Wadowicach</a>

W ramach darmowego poradnictwa prawnego osoby spełniające kryteria – oprócz samej porady – mogą uzyskać również pomoc w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie, jak również wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Andrychów do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego.

Z wyrazami szacunku

<a href=”http://jirnov.pl/„> radca prawny Bernard Jirnov</a>

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wadowickim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Andrychów (ul. Starowiejska 22b):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

2. Kalwaria Zebrzydowska (al. Jana Pawła II 7):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

3. Wadowice (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

Kolejny etap projektu za nami!

Uczestnicy projektu realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykorzystaj swoją szansę” zakończyli kolejny etap aktywizacji zawodowej. Dzięki ukończonym kursom zawodowym nabyli niezbędną wiedzę tematyczną umożliwiającą im od kwietnia 2017r. podjęcie trzymiesięcznego, płatnego stażu w zawodach ogrodnik oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Uczestnicy zostali skierowani do medycyny pracy oraz na badania epidemiologiczno-sanitarne.

 

34 osoby ( 16 mężczyzn i 18 kobiet) doskonaliły swoje umiejętności praktyczne w:

-Szkółce krzewów ozdobnych Jan Piekiełko, ul. Środkowa 34, Sułkowice

-Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Stefana Batorego 24, Andrychów

-Usługach blacharsko – dekarskie i remontowo budowlanych, ul. Pachla 9/8, Andrychów

-Gospodarstwie Ogrodniczym Łukasz Dziedzic, ul. Wadowicka 152, Inwałd

-Ogrodnictwie Bogdan Alina Bogacz, ul. Krakowska 159, Bulowice

-Firmie Handlowo – Usługowej Tomasz Kruczała, ul. Brzezińska 19, Targanice

-Gospodarstwie Rolnym Renata, Jerzy Nowotarscy, ul. Bolesława Prusa 17, Andrychów

-Ośrodku Pomocy społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 B, Andrychów

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 31, Wadowice

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 1, Wadowice

-Domu Pielęgnacyjnym – Stowarzyszenie im. Dr E. Wojtyły, ul. Barska 17, Wadowice

 

 

            Po ukończonych stażach sześciu osobom zaproponowano umowę o pracę. Dla pozostałych uczestników nadal w Klubie Integracji Społecznej prowadzone jest Indywidualne Doradztwo Trenera Pracy i Pośrednictwo Pracy.

Do góry