Jesteś tutaj:

Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny inwestuje w relacje rodzinne…

Mini Zoo w Inwałdzie miało w ubiegłym tygodniu wyjątkowych gości.We wtorek tj. 25 lipca 2017 r. miały miejsce warsztaty dla rodziców pt. „Klaps, krzyk czy rozmowa. Rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy”. Dobrych humorów zebranym nie zepsuła nawet pogoda ,gdyż organizatorzy zadbali o wszystkich uczestników. W trakcie kiedy rodzice uczestniczyli w zajęciach dzieci miały aktywnie zorganizowany czas pod opieką animatorów . Dzieci swą przygodę rozpoczęły od malowania obrazków na szkle, następnie zwiedzały Mini Zoo, karmiły zwierzęta, poznawały ich nowe gatunki , uczestniczyły w przejażdżkach konnych. Ponadto świetnie bawiły się biorąc udział w zabawach oraz grach zespołowych. Dzieci były zachwycone i chłonęły wszystkie atrakcje. Dodatkową atrakcją dla dzieci była przejażdżka firmową ciuchcią. Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem z rodzicami. Dzięki takiej formie aktywności rodzice zdobyli cenną wiedzę a dzieci doskonale się bawiły.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działań profilaktycznych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji rodzicielskich w zakresie postaw i zachowań wolnych od przemocy .

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”zoo”]

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH DLA RODZINY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie (Dział Świadczeń dla Rodziny) informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez Sejm RP do ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 1 sierpnia do 31 paździenika 2017 roku można składać nowe wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ i  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w przypadku świadczeń rodzinnych do końca listopada 2017 roku – osobiście lub drogą elektroniczną. Nowe wzory wniosków o ww. świadczenia można pobierać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Główne zasady przyznawania świadczeń (wysokość oraz kryteria dochodowe wg których ustalane jest prawo do świadczeń) pozostają bez zmian.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Sejm w świadczeniach dla rodzin to:

 • Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko– drugi z rodziców dziecka nie żyje,- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.Te same przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd dotyczący ustalenia świadczenia alimentacyjnego na dane dziecko albo dostarcza go do 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 • – sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • – ojciec dziecka jest nieznany,
 • Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało osobie samotnie wychowującej dziecko tylko wtedy, gdy na to dziecko zostaną zasądzone świadczenia alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Wyjątkiem są sytuacje, w których:
 • Nowe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochoduPowyższe zasady będą obowiązywały przy ustalaniu dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a następnie w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą, to sytuacja ta nie będzie rozpatrywana w kontekście utraty i uzyskania dochodu, lecz zostanie potraktowana jako ciągłość w zatrudnieniu.
 • Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneZaświadczenie z urzędu skarbowego będzie dotyczyło członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym i zawierało informacje o:- wysokości przychodu,- wysokości opłaconego podatku 
 • Ww. przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych.
 • osiągniętych w roku bazowym.
 • – stawce podatku,
 • – formie opłacanego podatku,
 • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się oraz zgodnie z dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie).
 • Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
 • Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składać będzie (wypełniać i podpisywać) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Morska wyprawa w nieznane

Pierwszy tydzień wakacji w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie odbył się pod hasłem: „Morska wyprawa w nieznane”. Wychowankowie Świetlicy na ten czas zostali mianowani marynarzami. Dzieci poznawały jak wygląda życie na statku, ćwiczyły potrzebne umiejętności, słuchały żeglarskich opowieści, szukały skarbu piratów, stoczyły „morskie bitwy” oraz uczyły się piosenek i zabaw. A na osłodę… „smakołyki znad morza” – dzieci zajadały się lodami oraz pysznymi goframi, które samodzielnie przygotowały. Pamiątką wspólnie spędzonego czasu były wykonane przez uczestników prace plastyczne – „Dryfujące statki” oraz ozdobne ramki ze zdjęciem zrobionym podczas zajęć.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”morska_wyprawa”]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”

Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018.

W ramach projektu możesz skorzystać z:

 • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)

 • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)

 • Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:

– prawo jazdy kat. B,

– w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,

– kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.

 • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)


Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.


Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA :

Tel. 730 130 855

e-mail: projekt@sigma.org.pl

www.sigma.org.pl

https://www.facebook.com/ce.sigma/

 

plakat-TARN_CENTR_KADR_BIAŁ-GOSP-2-1

Informacja o wyborze oferty na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017 udzielonym w częściach

OPS.ZP.262.01.2017r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

udzielonym w częściach:

Część I – Zadanie 1 – Trening dorosłości

Część II – Zadanie 2 – Szkolenie komputerowe

Część III – Zadanie 3 – Szkolenie językowe

Część IV – Zadanie 4 – Kurs prawa jazdy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie

Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art.138o
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – informuje o:

 1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
  CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA– ZADANIA 1 – TRENING DOROSŁOŚCI

OCZKO MARIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

UL. ŻWIRKI I WIGURY 27

32-650 KĘTY

Cena oferty brutto wynosi: 27 000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona do CZĘŚCI I zamówienia, a Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału i przedstawił kompletną ofertę. Oferta uzyskała łącznie
70 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

2. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA– ZADANIA 2 – SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 040,00zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

3. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA– ZADANIA 3 – SZKOLENIE JĘZYKOWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 304,00zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złote 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


4. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA– ZADANIA 4– KURS PRAWA JAZDY

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 27 900,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria . Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


 

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

Do góry