Jesteś tutaj:

Co oferuje Klub Integracji Społecznej w Andrychowie

 W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej, który mieści się przy ul. Krakowskiej 72 w Andrychowie, realizowany jest projekt pn. Wykorzystaj swoją szansę. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku i ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zamieszkałe na terenie Gminy Andrychów.

Projekt ma trwać do 2018 roku, a grupa docelowa będzie liczyć 75 osób. W 2016r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). 

Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej w Andrychowie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnictwo w działaniach KIS odbywa się z inicjatywy osoby zainteresowanej lub wniosku lidera klubu czy też pracownika socjalnego.

Klub Integracji Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00,  jednak w zależności od realizowanych zadań, przewiduje się dostosowanie funkcjonowania w godzinach odpowiadających uczestnikom.

Aby zwiększyć dostępność do aktualnych ofert pracy w lokalnym środowisku,  w Klubie Integracji Społecznej umieszczono tablicę, na której zamieszczane są aktualne ogłoszenia o pracę pozyskiwane z Internetu, prasy oraz od firm zajmujących się pośrednictwem pracy. 

Aktualnie pracownicy KIS rekrutują osoby do drugiego etapu projektu – Blok Startu Życiowego Osób Młodych. Poszukujemy wychowanków pieczy zastępczej i/lub osoby, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osoby, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, bądź osoby wychowujące się w rodzinach niepełnych.  Przewidziany jest udział 15 osób (10K + 5M). Uczestnicy tej grupy wezmą udział w 5 dniowym, wyjazdowym treningu dorosłości, w trakcie którego m.in. doskonalone będą umiejętności społeczne, uczestnicy nauczą się konstruować cele życiowe, zarządzać własnymi zasobami (w tym czasem i budżetem), oraz wypełniać urzędowe druki. Ważnym elementem treningu będzie profilaktyka uzależnień.

Kolejnymi formami wsparcia dla ludzi młodych, wchodzących w dorosłe życie będą szkolenia komputerowe, językowe oraz kurs prawa jazdy kat. B. Również i ta grupa będzie objęta wsparciem psychologicznym. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Klubu Integracji Społecznej lub o kontakt telefoniczny pod numerem 33 876 42 92.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”kis”]

Dotychczasowe działania w ramach projektu

W 2016r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). W ramach projektu zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Każdy uczestnik objęty jest wsparciem psychologicznym oraz bierze udział w spotkaniach z trenerem pracy. W sierpniu 2016r. cała grupa uczestniczyła w niestacjonarnym  pięciodniowym  treningu kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy nabyli umiejętności komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, treningu zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”tks”]

Dodatkowo uczestnicy spotykali się co miesiąc w ramach socjoterapii – zajęć integracyjnych. We wrześniu 2016r., w ramach projektu, beneficjenci uczestniczyli w „Treningu Pracy”, a w listopadzie brali udział w szkoleniu pn. „Warsztaty Zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Uzupełnieniem zajęć były zorganizowane trzy wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych w Cieszynie, Kobierzynie oraz Słopnicach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć na i przekonać się jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, oraz pozyskali cenną wiedzę jak uzyskać dofinansowanie na założenie własnej spółdzielni socjalnej. Ponadto odwiedzili zabytkowe miejsca w Krakowie oraz Suchej Beskidzkiej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”wizyty_st”]

Wszyscy uczestnicy biorą udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, podczas których nabywają umiejętności kształtowania postawy

pro-aktywnej, czy tworzenia wniosków aplikacyjnych. Dowiadują się również jak aktywnie poszukiwać pracy, zdobywają wiedzę o rynku pracy oraz uczestniczą w symulacji rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

 

Pod koniec listopada 2016r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia. 20 osób wzięło udział w kursie zawodowym – opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z modułem języka niemieckiego oraz elementami opieki medycznej. Natomiast kolejne 20 osób uczestniczyło w kursie zawodowym – pielęgnacja i aranżacja terenów zielonych z obsługą urządzeń do prac ogrodniczych. Uczestnicy projektu po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, od kwietnia 2017r., odbywają płatny trzymiesięczny staż zawodowy u pracodawców.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”kursy_zawodowe”]

 

W ramach działań aktywizacji społeczno–zawodowej projektu 10 uczestników znalazło już zatrudnienie na podstawie umowy i zakończyło udział w projekcie, a jedna osoba założyła własną działalność gospodarczą. 

Ponadto Klub Integracji Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Dzięki zawartemu porozumieniu, prowadzone są prace społecznie użyteczne dla części osób uczestniczących w projekcie.

Wielkanocne warsztaty decoupage

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy wychowawcy Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie zorganizowali warsztaty wielkanocne dla wychowanków oraz wyjątkowych gości. Podczas spotkania dzieci oraz seniorzy ozdobili pisanki techniką decoupage. W efekcie powstały przepiękne ozdoby świąteczne, które udekorują niejeden stół wielkanocny. Z pewnością to nie ostatnie spotkanie w takim gronie

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”wielkanoc2017″]

Powitaj wiosnę w Świetlicy

W marcu w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie odbyły się wiosenne warsztaty plastyczne pt. „Powitaj wiosnę w Świetlicy”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Andrychowie wykonały kolorowe wiosenne obrazy. W warsztatach przygotowanych przez wychowawców Świetlicy uczestniczyło ponad 80 osób.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”wiosna2017″]

Od 01 sierpnia 2017r.-składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy.

Informujemy, iż w roku 2017r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy nastąpi od 01 sierpnia 2017.

Zgodnie z ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Od 1 kwietnia 2017r nowy numer kontaktowy dla Programu „Rodzina 500+”

Od 1 kwietnia 2017r nowy numer kontaktowy dla Programu „Rodzina 500+”

799-081-663

Do góry