Jesteś tutaj:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul.Starowiejska 22 b wybrano:
Monikę Wojewodzic, zamieszkałą w Roczynach
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskała najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor Ośrodka
Elżbieta Prus

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

 

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów.

 

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;

 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.!

 

Poniżej zamieszczamy szczegóły projektu i dokumenty

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu Działaj z nami-seniorami

 

 

 

Jeżeli alkohol – to tylko dla PEŁNOLETNICH!

Jeżeli alkohol – to tylko dla PEŁNOLETNICH!  .

21 marca 2017 r. –  ruszyła akcja profilaktyczna realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2017.

Obowiązek reagowania na próby nabycia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie spoczywa na wszystkich dorosłych. Szczególnie odpowiedzialne zadanie stoi przed sprzedawcami, jako osobami, od których decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka…

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”ALKOHOL”]

Świetlicowe planszowisko

„Świetlicowe planszowisko”

 

Gry planszowe to świetna zabawa dla całej rodziny, jak i kreatywny sposób spędzania czasu wolnego z przyjaciółmi. Przekonali się o tym wychowankowie Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie i ich rodzice biorąc udział w akcji „Świetlicowe planszowisko”. Dobra zabawa rozpoczęła się od przestrzennej gry: „Wesołe bajkowe zagadki”, podczas której uczestnicy odpowiadali na pytania, wykonywali zadania związane ze znanymi bajkami. Dobry humor nie opuszczał uczestników podczas emocjonującej gry w „Koło fortuny”. Wbrew pozorom odgadywanie haseł nie było wcale takie łatwe. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „fortuna kołem się toczy”, do samego końca wynik rywalizacji nie był oczywisty. Dużym powodzeniem cieszył się również turniej gier planszowych.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”gry planszowe”]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej minimum – 2 lata przy wykształceniu wyższym, 4 lata przy wykształceniu średnim.
  • znajomość:
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy prawo energetyczne,
 • ustawy o systemie oświaty i ustawy o pomocy społecznej (pomoc materialna dla uczniów),
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

                 oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych;
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym mile widziana znajomość programów do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych) oraz urządzeń biurowych;
  • preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze;
  • umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, poprawna komunikacja pisemna;
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Działania związane z obsługą dodatków mieszkaniowych w tym:
  • przyjmowanie, sprawdzanie i rejestracja wniosków wraz z dołączanymi dokumentami,
  • ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • sporządzanie decyzji administracyjnych,
  • prowadzenie ewidencji, rejestru, wydruk list
  • sporządzanie sprawozdań, zapotrzebowania na środki finansowe,
 3. Działania związane z obsługą pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym:
  • sporządzanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie list wypłat, sprawozdań,
  • rozliczanie faktur
 4. Działania związane z obsługą dodatków energetycznych w tym:
  • przyjmowanie, weryfikacja i sprawdzanie poprawności złożonego wniosku wraz
   z dołączanymi dokumentami,
  • sporządzanie decyzji administracyjnych,
  • szacowanie kwot niezbędnych do wypłacania dodatków energetycznych
   w poszczególnych kwartałach, wymaganych do wniosku o dotację z budżetu państwa na ten cel,
  • informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania i wypłaty dodatków energetycznych, naliczanie dodatku energetycznego,
 5. Prowadzenie innych spraw związanych z obsługą dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 6. Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

 

 1. Warunki pracy:
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;
 4. praca przy monitorze ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
 5. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2017r., w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko referenta Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych
i Stypendiów Szkolnych” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie
do 23.03.2017r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

 

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie.
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

 

Przewidywany termin kontaktu z osobami spełniającymi wymagania formalne planowany jest w dniu 24.03.2017r. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez 10 kandydatów (lub mniej) rozmowa kwalifikacyjna planowana jest w dniach 27 – 28.03.2017r. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów przeprowadzenie poszczególnych etapów przewiduje się w dniach:

 • I etap: 27 – 28.03.2017
 • II etap: 28 – 29.03.2017

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Klub Integracji Społecznej zaprasza do składania wniosków przez przedsiębiorców zainteresowanych realizacją stażu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Klub Integracji Społecznej zaprasza do składania wniosków przez przedsiębiorców zainteresowanych  realizacją stażu, szczególnie w zakresie:

 

 1. pielęgnacji i aranżacji terenów zielonych ,
 2. opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

 

Staż odbędzie się  w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”  realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie –

Klub Integracji Społecznej

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem stażu (regulamin do pobrania poniżej) i złożenie wniosku  o przyjęcie stażysty (wniosek do pobrania poniżej)  osobiście w siedzibie Klubu Integracji Społecznej, przy ul. Krakowskiej 72 lub

pocztą.

 Klub czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 – 15.00.  

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Klubu lub  pod numerem telefonu 33 876 42 92

 

Termin składania wniosku do 10 marca 2017r.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU – OPS-zmiana

wniosek o staż

umowa o zorganizowanie stażu

umowa dla stażysty

sprawozdnie z przebiegu stażu

program stażu

lista obecności

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w Świetlicy

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie czynnie włączyła się w tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które dotyczyły zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu. Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o filmiki „Owce w sieci” oraz materiały edukacyjne „Poznaj Bezpieczny Internet – Sieciaki”. Dzieci wykonały również plakaty dotyczące zagrożeń, które czyhają na nie w Sieci. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie chętnie dzielili się swoją wiedzą w tym temacie, zadawali pytania, poznawali „dobre sieciaki” i „złe sieciuchy” oraz wypełniali „Siecio-misje”. Dzieci chętnie korzystają z Internetu i nowoczesnych technologii, dlatego niezwykle ważne jest przygotowanie najmłodszych do świadomego, bezpiecznego i odpowiedzialnego surfowania po Sieci.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej, Minister Cyfryzacji , Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”dzień internetu”]

Do góry