Jesteś tutaj:

20-26 luty 2017 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

                                        Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od  20 do 26 luty 2017r.
w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych  i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy, której realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów.

Dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
 ul. Starowiejska 22b w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
20 – 26 luty 2017r. odbywać się będą:

 

20.02.2017r

w godz.13.00 – 15.00   prawnik w pokoju nr 33

 

21.02.2017r.

w godz.13:00 – 15:00 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w pokoju nr 21

 

22.02.2017r.

w godz.13:00 – 15:00 funkcjonariusz Policji w pokoju nr 24

 

23.02.2017r.

w godz. 13:00 – 15:00 psycholog w pokoju nr 23

 

24.02.2017r.

w godz.15:00 – 17:00 pracownik socjalny w pokoju nr 15

 

ponadto w siedzibie Komisariatu Policji w Andrychowie w dniach 20-26 luty 2017r. , dyżury w godz. 06.00- 22.00 pełnić będą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

33-875-33-00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

33-870-89-73 – psycholog

33-870-89-83 – prawnik

33-875-33-71 – Komisariat Policji w Andrychowie

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r.”

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r.”

 1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym
z kierunków:

– pielęgniarka dyplomowana,

– opiekunka domowa,

– opiekunka środowiskowa

– opiekun medyczny

lub

wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności aktywizujące społecznie,
– przygotowywanie  podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku , poz.922.)”

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie:

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz
  z oświadczeniem

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 13 zł brutto.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 4. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty = —————————————- x 60

Cena oferty ocenianej

Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt

Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

 1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem:
„Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r

w terminie do 24.02.2017r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

 

 

Harmonogram godz. opiekuńczych

Formularz ofertowy

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

program PAED

 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub/i w formie ciepłego posiłku. Codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt wydawany jest gorący posiłek (jednodaniowy obiad),pieczywo, herbata lub kompot w godzinach od 12:00 do13:30 .

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

Prócz wsparcia żywnościowego, Kuchnia Św. Brata Alberta w Andrychowie realizować będzie cykliczne działania. Planowane są spotkania i wyjazdy integracyjne oraz rekolekcje wielkopostne.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Kuchnia Św. Brata Alberta w Andrychowie objęła wsparciem żywnościowym 565 osób przekazując im 56979,08 kg żywności. Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2016

 

 

W Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 11 przeprowadzone będą warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2016. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymują „Poradnik o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu”, w którym znajdują się informacje jak uzyskać pomoc w ramach POPŻ 2014-2020 oraz informacje i porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz na temat edukacji ekonomicznej, czyli sprawnym i umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym. Każdy pojedynczy warsztat trwa 2-3 godziny zegarowe. Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności w Krakowie, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

W Kuchni Św. Brata Alberta warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. warsztaty żywieniowe – 15.02.2017 (środa) w godz. od 9: 00 do 11:00

 2. warsztaty ekonomiczne – 17.02.2017 (piątek) w godz. od 9: 00 do 11:00

 3. warsztaty kulinarne – 21.02.2017 (wtorek) w godz. od 8: 00 do 11:00

Podczas warsztatów żywieniowych uczestnicy poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania, uczą się sporządzania prawidłowych jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb żywieniowym osób w różnym wieku i w różnych sytuacjach zdrowotnych.

Warsztat edukacji ekonomicznej może pomóc w umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym i finansami m.in. poprzez planowanie wydatków, oszczędzanie, dokonywanie właściwych wyborów dotyczących robienia codziennych zakupów. Uczestnicy warsztatów kulinarnych będą przygotowywać posiłki z produktów dostępnych w paczce POPŻ 2016 (proste, pożywne i zdrowe dania), wykorzystując też łatwo dostępne produkty – sezonowe i lokalne. Podczas warsztatów będą przekazywane informacje nt. zasad prawidłowego odżywiania, wartości odżywczych przygotowywanych potraw.

Każdy warsztat wzbogaca uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Wymiana doświadczeń i wspólnie spędzony czas są pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego.

Warsztaty prowadzone są w sposób prosty i przystępny dla każdego bez względu na wiedzę i umiejętności. Największą zaletą warsztatów jest integracja i chęć dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

 

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
   Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania ma m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach
całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

WP-XI – pismo do gmin_I Wicewojewoda.(6660828_7253094)

Ulotka BIAS.(6660386_7221116)

BiAS _informator.(6660384_7221114)

Do góry