Jesteś tutaj:

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

Andrychów, dnia 28.11.2016r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. nieposzlakowana opinia;

  5. wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, finanse lub zbliżony
   lub wykształcenie średnie ekonomiczne;

  6. Staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – 1 rok przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształceniu średnim;

  7. znajomość:

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o rachunkowości

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

  2. znajomość obsługi programu księgowego;

  3. wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność
   i sumienność w załatwianiu spraw;

  4. umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu;

  5. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

  6. umiejętność pracy w zespole;

  7. poprawna komunikacja pisemna.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów;

  2. obsługa programu finansowo – księgowego;

  3. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową;

  4. kompletowanie dokumentów oraz nadzór nad prawidłowym przechowywaniem;

  5. wprowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych
   i pozostałych środków trwałych do programu księgowego oraz do księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych;

  6. kontrola dokumentów księgowych i prowadzenie rejestru faktur i rachunków, który stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz sporządzanie rocznego zestawienia faktur i rachunków
   w podziale na kategorie zakupowe dla pracownika ds. zamówień publicznych;

  7. weryfikacja konieczności zapotrzebowania;

  8. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. praca przy monitorze ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;

 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od 02.01.2017r.,
  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Finansowo – Księgowym” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową
na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie do 09.12.2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 15-16.12.2016r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

druk-kwestionariusz-osobowy

NABÓR NA STANOWISKO Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Andrychów, dnia 28.11.2016r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie,

  6. staż pracy – minimum 6 miesięcy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

  7. znajomość:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze,

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów
   do obsługi świadczeń rodzinnych) oraz urządzeń biurowych;

  2. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;

  3. umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, łatwość uczenia się, terminowość, komunikatywność, poprawna komunikacja pisemna, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, samodzielność;

  4. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa;

  2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
   do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami;

  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych
   z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego;

  5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

  6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym;

  7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;

  9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

  10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. praca przy monitorze ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;

 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od dnia 02.01.2017r., w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń dla Rodziny” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów w terminie do 09.12.2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 15-16.12.2016r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

druk-kwestionariusz-osobowy

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017

Terminy wypłat gotówką świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017 w Banku Spółdzielczym w Andrychowie
ul. Krakowska 112 w godz.7
30-1530

2016r.

28 listopad 2016r.

23 grudzień 2016r.

2017r.

27 styczeń 2017r.

27 luty 2017r.

27 marzec 2017r.

27 kwiecień 2017r.

26 maj 2017r.

27 czerwiec 2017r.

27 lipiec 2017r.

28 sierpień 2017r.

27 wrzesień 2017r.

27 październik 2017r.

 

Zgodnie z regulacją ustawową świadczenie wychowawcze, rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie.

Organizacja konferencji

Andrychów 15.11.2016r.

Zapytanie ofertowe – organizator konferencji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b poszukuje organizatora konferencji podsumowującej projekt „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Konferencja przewidziana jest dla 100 osób, wynajęcie sali, katering.

 1. Oferty należy składać do dnia 18.11.2016r. do godziny 12.00 na adres e-mail ops@um.andrychow.pl

 2. Kryterium wyboru ofert – przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium zaoferowanej ceny brutto.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)

 • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)

 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

opis-projektu-do-strony-wersja-2-docx

ulotka-tak-potrafie-2str

ulotka-tak-potrafie-1strlogotyp-tak-potrafie-2-maletak-potrafie-grafika

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 2.11.2016r. do 31.03.2017r.

Do góry