Jesteś tutaj:

Szkolenie z aktywnych form opieki nad seniorem.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach projektu „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” zaprasza na szkolenie:
„Aktywne formy opieki nad seniorem”

Szkolenie odbywać się będzie:
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
w dniach 27 – 28 wrzesień 2016r.
w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szkolenie dla 10 osób.

 

szkolenie-aktywne-formy-wsparcia-oogloszenie

Zaproszenie do złożenia szacunkowej oferty cenowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na ww. stanowisku preferowane mgr pedagogiki w zakresie interwencji kryzysowej lub resocjalizacji

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

  2. Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z osobami i grupami posiadającymi problemy adaptacyjne oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej

  3. Przygotowanie ogólnopedagogiczne, umiejętności w dziedzinie resocjalizacji jednostek społecznie niedostosowanych i przestępczych, a także profilaktyki zachowań dewiacyjnych

  4. Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem PARPA

  5. Doświadczenie zawodowe min. 3 lata na stanowisku terapeuta uzależnień.

  6. Poprawna komunikacja,

  7. Łatwość nawiązywania kontaktów,

 3. Zakres wykonywanych zadań to w szczególności:

  1. motywowanie do uczestniczenia w terapii osób stosujących przemoc

  2. udzielanie pomocy osobom ofiarom przemocy

  3. prowadzenie terapii w obszarze terapii indywidualnej i grupowej

  4. prowadzenie rejestru i ewidencji klientów

  5. współpraca ze specjalistami oraz pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w OPS Andrychów

 4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia usługi:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował łączną cenę brutto swojej usługi za miesiąc pracy z zastrzeżeniem, że w każdym tygodniu miesiąca przeprowadzi min. 9 godzin terapii

 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 6. Osoby, które będą spełniały warunku formalne zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 7. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem:
„Dotyczy zmówienia publicznego pn. Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w terminie do dnia 30 września 2016r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

Oferta Projektów realizowanych przez Centrum Wsparcia Kolping

Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach  realizuje projekty na rzecz społeczności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji i pozostających bez pracy jak również osób w wieku 15-29 lat należących NEET. Wszystkie projekty i działania są bezpłatne. Projekty współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

50

malopolskie-kobiety-1

tak-potrafie-informacja

Projekty aktywizacji społeczno-zawodowej

Zamieszczamy ofertę projektów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15 do 29 lat.

Projekty zakładają realizację kursów zawodowych, płatnych staży zawodowych w dowolnym zawodzie oraz dodatkowe formy wsparcia takie jak bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i wiele innych.

 

 

 

 

krotki-opis-nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc

formularz-rekrutacyjny-nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc-2

malopolska-aktywizacja-on

Projekt -NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

Rekrutacja: woj. małopolskie

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Liczba miejsc: 120 osób, w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn, które spełniają następujące kryteria:

1. wiek: 15-29 lat weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego,

2. status osoby biernej zawodowo i/lub bezrobotnej

3. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) weryfikacja na podstawie oświadczenia,

4. osoby zamieszkująca na obszarze woj. małopolskim– weryfikacja na podstawie oświadczenia,

5. osoby niepełnosprawne (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm) – do wglądu, w przypadku braku możliwości uzyskania danych źródłowych potwierdzających kwalifikacje UP będących ON– weryfikacja na podst. oświadczenia.

Punkty premiujące otrzymają:

– osoby samotnie wychowujące dzieci/dziecko(ośw.) –5pkt.

– os. zamieszkujące tereny wiejskie (formularz zgłoszeniowy) – 5pkt.

– osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej(brak środków finansowych)(ośw.) – 5 pkt.

– Kobiety wykluczone z rynku pracy po urodzeniu dziecka (ośw) – 5pkt.

– os. nieposiadające odpowiedniego doświadczenia zawod.(ośw.) –5pkt.

– os. nieposiadające odpowiedniego wykształcenia – na poziomie do ISCED 3 włącznie-(ośw.) -5pkt.

Maks. ilość punktów: 30 pkt.

W RAMACH PROEJKTU OFERUJEMY:

 1. Poradnictwo zawodowe grupowe wraz z identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD).

 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 8h/os.

 1. Wsparcie psychologiczne 8h/os.

 1. Certyfikowane szkolenia zawodowe w następujących zawodach do wyboru:

 • Asystent ds. księgowości

 • Przedstawiciel handlowy

 • Specjalista ds. transportu i logistyki

 • Spawacz metodą Mag i Tig

 • Kucharz

 • Murarz-tynkarz

 • Monter instalacji klimatyzacyjnych

 • Stolarz

 • I inne wg zapotrzebowania uczestnika.

* podczas szkoleń uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe.

 1. Praca metodą trenera zatrudnieniowego wspieranego (TZW).

 1. Staże zawodowe – zapewniamy wszystkim uczestnikom 3 miesięczne staże zawodowe w wybranym zawodzie, zgodnie z IPD. Podczas stażu uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

Dla osób, które potrzebują takiego wsparcia, gwarantujemy opiekę osobistego asystenta.

Biuro projektu mieści się w Tarnowie, natomiast wszystkie formy wsparcia będą organizowane w miejscu zebrania się grupy (min. 10 os.) w sali przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Formularze Zgłoszeniowe można składać osobiście na spotkaniach informacyjnych, pocztą, kurierem lub elektronicznie na adres: staze@profesja-poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z p. Paulina Jagielską tel. 697180901.

malopolska-aktywizacja-on

formularz-rekrutacyjny-nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc

 

Zainwestuj SIEBIE w Rodzinę

Podczas warsztatów malowania na szkle usłyszałam taką rozmowę między dwoma chłopcami:

– A to szkło jest mocne czy się rozbije?

– To jest szkło – może się rozbić.

Na to inny chłopiec :

– A ja wiem jaki jest najtrwalszy materiał!

– No jaki ?

– Najtrwalszy jest dom!

 

 

O tym jak bardzo leży nam (Ośrodkowi Pomocy Społecznej ) na sercu sprawa wzmacniania rodzin  w wychowaniu zdrowego, odpornego i szczęśliwego pokolenia Polaków niechaj świadczą warsztaty w ramach realizacji  projektu „Zainwestuj siebie w rodzinę”.

– My inwestujemy w te działania sporo energii, pozyskaliśmy na ten cel pieniądze z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej. Rodziny uczestniczące w zajęciach  jak dotąd są zadowolone. Do tej pory odbyły się dwa warsztaty z trzech zaplanowanych mówi– Ewa Białczyk- Czechowska –  koordynatorka projektu.

Na pierwszych warsztatach o zarządzaniu czasem w luźnej atmosferze uczestnicy pracowali nad efektywnym gospodarowaniem swoją energią. W tym czasie dzieci malowały na szkle, rozwijały swoją sprawność fizyczną, karmiły zwierzęta i poznały się z Sierotką Marysią. Po warsztatach był wspólny  obiad w szałasie biesiadnym i rodzinne zwiedzanie Mini Zoo. W oczekiwaniu na powrotną Ciuchcię można było pojeździć konno lub poszaleć na „dmuchańcach”.  Do domu dzieciaki wracały zmęczone ale z uśmiechami na twarzach :-). Bardzo dziękujemy właścicielom Mini Zoo za wsparcie w czasie tego wydarzenia bo padał deszcz i potrzeba było dużo troski, elastyczności i kreatywności aby zrealizować program. Wspólnym wysiłkiem „we współpracy”  z pogodą udało się.

Kilka zdjęć z tego dnia :

[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” special_effect=”” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”2″]

Specjalnie dedykowane ojcom warsztaty Świadomego ojcostwa miały miejsce w dniu 02.09.2016r. w męskim gronie i w męskiej scenerii – bo w Warowni w Inwałdzie. W czasie zajęć z „Mądrym Panem”(w tej roli psycholog Sławomir Woch) uczestnicy aktywnie pracowali nad tematem dobrych relacji z dzieckiem i roli ojca w rodzinie. Potem rozrywka po męsku – walka na laserowe miecze.

Nie chodzi nam o to żeby uczyć ludzi życia, ale o to by odkryć i wesprzeć drzemiący w każdym z uczestników potencjał. Połączyliśmy zabawę, wymianę doświadczeń i trochę coachingu.

Chcemy aby po warsztatach mogli sobie powiedzieć „coś przeżyłem, nie jestem sam, inni też się zastanawiają  jak to z tym wychowywaniem dzieci jest” itp.

Kilka zdjęć z tego dnia:

[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” special_effect=”” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”3″]

Zapraszamy na trzeci warsztat  w dniu 06 października 2016r. – tym razem o komunikacji z dzieckiem.

Zajęcia  z rodzicami poprowadzi psycholog – Pan Dawid Sikorski

 

Refleksje:

Bywa  trudno – rodzice przychodzą czasem zrezygnowani lub zagubieni i mówią: „to ja już nie wiem jak mam być mamą /tatą”. „Nic właściwie nie mogę, same tylko traumy i prawa dziecka. Jak więc wychowywać?” Są też tacy,  którzy narzekają ale nie robią nic w kierunku zmiany- wtedy jest najgorzej, bo rodzi się beznadzieja,  która jest zaraźliwa.

Zagubienie rodzica to brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka. To skłoniło nas do zorganizowania czasu i przestrzeni, do wymiany doświadczeń między rodzicami, do wypowiedzenia się o co mnie – rodzicowi chodzi, jak również do poszukiwania w sobie  wytrwałości i cierpliwości.

Przestrzeń jest nieprzypadkowa, bo wybraliśmy miejsce stworzone dla rodzin, optymalne do kreatywnego bycia razem, a także do bycia sobą  w roli mamy, taty, dziecka. Dobrze, że są takie miejsca tak blisko nas, bo na terenie naszej Gminy Andrychów.

 

Dziękujemy właścicielom, pracownikom Mini Zoo  i „MWD”Spółki z o. o. w Inwałdzie  

za  dotychczasową współpracę.

Do góry