Jesteś tutaj:

„Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

kontraktor plakat1

Informacja na www instytucje

Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę

Andrychów: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę
Numer ogłoszenia: 149633 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie , ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 875 33 00, 870 40 09, faks 33 875 33 00.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:andrychow.eu
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP) zameldowanych w Gminie Andrychów, korzystających z pomocy OPS..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania uprawnień został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do: a) rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej b) rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestrów. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy.
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia został spełniony – jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) należycie, na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów minimum 2 usługi szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Usługa szkoleniowa ma być zrealizowana w wymiarze co najmniej 2 dni szkoleniowych (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 h dydaktycznych) i ma być zrealizowana dla grupy co najmniej 5 osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki dotyczące doświadczenia określonego powyżej.
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy został spełniony – jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji usługi będzie dysponował: na potrzeby szkolenia ośrodkiem szkoleniowym spełniającym warunki tj. m.in. posiadającym sale szkoleniowe dla każdej grupy szkoleniowej z wyposażeniem (zgodnym z OPZ),
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony – jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować podczas szkolenia trenerem dla każdej z grup szkoleniowych posiadającym wykształcenie wyższe – mgr psychologii i/lub mgr pedagogiki i/lub mgr socjologii, minimum 2-letnie doświadczenie w charakterze wykładowcy/trenera, którzy w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) zrealizowali co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin dydaktycznych) w zakresie warsztatów aktywizacyjnych skierowanych na pozyskiwanie kompetencji psychospołecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają określone powyżej warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący potencjału finansowego wykonawcy został spełniony – jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli kwota środków finansowych / zdolności kredytowej ustalona jest w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN wg średniego kursu NBP waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek dotyczący potencjału finansowego, określony powyżej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy oraz oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru placówek prowadzących agencję zatrudnienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 30
 • 2 – Doświadczenie wykonawcy – 40
 • 3 – Sposób wykonania usługi – 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ops.andrychow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Starowiejska 22 b 34-120 Andrychów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Starowiejska 22 b 34-120 Andrychów Pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:tak

 

SIWZ wraz z załącznikami

„APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych”

 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt  „APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
    1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
    2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
    3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
    4. warsztaty integracji i rozwoju;
    5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
    6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
    7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
    8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

 

PLAKAT_APAP

 

Informacja na temat realizowanego projektu_APAP

 

 

Cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu pomocy przedmedycznej – czerwiec 2016r

W ramach projektu ,,Wsparcie Seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizowano w czerwcu 2016 r. cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyły się one w Krakowie. Szkolenie zostało zorganizowane dla 10 osób. Profesjonalny ratownik medyczny uczył jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy osobą starszym. Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie aktywnie uczestniczyła w szkoleniu. Ponadto w ramach szkolenia był również czas na integrację uczestników w Ogrodzie Doświadzczeń
w Krakowie. Młodzież zadeklarowała chęć podjęcia współpracy z OPS w ramach działań wolontaryjnych w projekcie ,,Wsparcie Seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”.

„Rozpocznij od nowa” – projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! –  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

            Projekt „Rozpocznij od nowa!(…)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem; 
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie. 

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu,

stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:

INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

plakat-a2-vc

Informacja: Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie , informuje że pod adresem

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516 

zostały zamieszczone spoty reklamowe dotyczące programu Rodzina 500+.

 

 

NABÓR NA STANOWISKO

Andrychów, dnia 13 lipca 2016r.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko

Konsultant prawny

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na ww. stanowisku,

  6. znajomość ustaw w oparciu o które działa Ośrodek Pomocy Społecznej.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

  2. umiejętność pracy w zespole,

  3. poprawna komunikacja pisemna,

  4. łatwość nawiązywania kontaktów,

  5. nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na rzecz wszystkich pracowników Ośrodka,

  2. samodzielne przygotowywanie i/lub weryfikacja umów, porozumień, aneksów tworzonych w wyniku działalności Ośrodka,

  3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów, projektów umów dotyczących przedmiotu działalności OPS,

  4. informowanie pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

  5. nadzór nad obiegiem dokumentów, w tym aktualizacja Instrukcji Kancelaryjnej,

  6. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – prawnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy,

 4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy (wzór w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika)

 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Rodzaj umowy: umowa na czas określony do 6 mc

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. Osoby, które będą spełniały warunku formalne zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 7. Ogłoszenie o naborze na stanowisko zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: konsultant prawny” w terminie do dnia 20 listopada 2016r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2014, poz.1202)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

O projektach socjalnych realizowanych przez Ośrodek

Projekty socjalne realizowane w 2016roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje projekty socjalne. Ta forma pracy socjalnej jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w zakresie aktywnej integracji rodzin i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z grup ryzyka i ma za zadanie przynieść rezultaty w postaci określonych ściśle zmian tj. poprawy sytuacji ludzi na lepsze zdynamizować społeczność, mocniej ją zintegrować i wesprzeć zasoby ludzkie.

Aktualnie opracowano i wdrażane są trzy projekty socjalne:

Projekt socjalny pn.: „Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych”

Grupa wsparcia jest odpowiedzią na potrzebę wynikającą z dużej ilości rodzin, przejawiających trudności w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo wychowawczych. Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej a udział w niej polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami i innymi uczestnikami, wymianie informacji i kompetencji, pozostawaniu w budującym kontakcie z innymi ludźmi i udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia owocuje poprawą jakości codziennego funkcjonowania i pomaga w osobistym rozwoju.

Podczas spotkań grupowych z pedagogiem i psychologiem uczestnicy będą mogli realizować swoje cele w ramach niniejszego projektu, integrować się, w efekcie czego poprawią swoje relacje z dziećmi, a w niektórych przypadkach zwiększą swoje szanse na odzyskanie dzieci z rodzin zastępczych lub ośrodków.

Grupa wsparcia dla rodziców ma charakter półotwarty tzn. że mogą dołączać się nowe osoby, prowadzona jest bezterminowo a spotkania odbywają się we wtorki co 2 tygodnie w budynku na ul. Krakowskiej 72 w Andrychowie lub w aktualnej siedzibie OPS.

2.„Smocza jama” aktywna integracja społeczna rodzin w ramach Bajkolandii 2016

Projekt ten adresowany był do dzieci i rodzin mieszkających na terenie gminy Andrychów, a  w szczególności do rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny w celu integracji i  aktywizacji poprzez włączenie do uczestnictwa w organizacji i przebiegu wydarzenia gminnego jakim jest coroczna organizacja Bajkolandii.

Projekt zrealizowany był w trzech etapach :

– I etap- praca asystentów w rodzinach polegająca na aktywizowaniu rodzin do przygotowania uczestnictwa w Bajkolandii – „Smocza jama” – wykonanie wraz z dziećmi w domach prac plastycznych na temat i zaangażowanie ich do organizacji ekspozycji np. przy zawieszaniu prac plastycznych. Asystenci rodzinni pracowali na zasobach poszczególnych osób w domach objętych asystenturą.

– II etap – zajęcia plastyczne w „Smoczej jamie”, którym towarzyszyła przygotowana wcześniej przez podopiecznych wystawa plastyczna.w czasie Bajkolandii 29 maja 2016r. Etap zrealizowany został przez pracowników OPS i wolontariuszy ZS nr 2 w A-chowie

– II etap – raport z realizacji projektu, ocena stopnia osiągnięcia rezultatów na podstawie wskaźników. Informacje zwrotne dla osób biorących udział w projekcie.

3. Projekt socjalny pn. Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów

Adresatami projektu socjalnego pn. „Zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu społecznym” są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz uczniowie szkół średnich i gimnazjów na terenie Gminy Andrychów. Założeniem niniejszego projektu socjalnego jest integracja międzykulturowa i pogłębienie realizowanej dotąd ustawicznie pracy socjalnej z pojedynczymi rodzinami o współpracę na poziomie grup społecznych. Płaszczyzną porozumienia i komunikacji uczyniono tutaj wspólne doświadczenie II wojny światowej i pamięć o poległych w tym czasie ludziach w tym członków społeczności romskiej. Na poziomie zadań jest tu do zrealizowania wyjazd dla 20-osobowej grupy mieszkańców Andrychowa na uroczystość upamiętnienia Romów i Sinti zamordowanych w obozie zagłady KULMHOF w Chełmnie nad Nerem. (2.08.2016- 6.08.2016) a po powrocie promowanie/edukowanie przez uczestników wyjazdu wiedzy historycznej na ten temat (spotkanie, materiały informacyjno-edukacyjne lub żywe lekcje historii). Projekt jest przewidziany do realizacji we współpracy ze Stowarzyszeniem romskim Jamaro.

Do góry