Jesteś tutaj:

Klub Integracji Społecznej

W ramach Projektu utworzono Klub Integracji Społecznej (10.05.2016r. wpisany do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego). KIS znajduje się przy ulicy Krakowskiej 72. W ramach pozyskanych środków dokonano adaptacji pomieszczeń na Klub.

Klub Integracji Społecznej jest instytucją, której celem jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych

Program realizowany w Klubie zakłada eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.

 

Zadania KIS:

 1. Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

 2. Organizacja działań o charakterze zatrudnieniowym w tym:

  1. przygotowywanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych, mających na celu pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy,

  2. organizacja robót publicznych,

  3. pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

 3. Organizacja działań o charakterze terapeutycznym,

 4. Organizacja działań o charakterze samopomocowym w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,

 5. Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe i życiowe,

 6. Aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej,

 7. Promowanie i organizacja wolontariatu,

 8. Realizacja projektów ze środków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

REGULAMIN KIS

Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od maja 2016r. rozpoczął realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020.

Przewiduje się, iż na rzecz społeczności romskiej w okresie od maja 2016r. do grudnia 2016r. przeprowadzony zostanie cykl działań, którymi zostanie objętych 10 rodzin romskich. Została przeprowadzona rekrutacja osób chętnych do projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostały podpisane kontrakty socjalne.

Działania profilaktyczno- zdrowotne prowadzone są przez pielęgniarkę środowiskową przez okres 7 miesięcy. W miejscu zamieszkania rodzin romskich odbywają się spotkania z pielęgniarką środowiskową, która prowadzi edukację zdrowotną z zakresu higieny, promowania zdrowego trybu życia, rozpowszechniania wiedzy na temat chorób przewlekłych i cywilizacyjnych. Ponadto motywuje rodziny romskie do wykonywania badań kontrolnych u lekarzy i wykonywania szczepień ochronnych u dzieci.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 mini

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

Od stycznia do grudnia 2016r. w ramach „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b jest udzielana bezpłatna pomocy prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie.

Porady prawne i psychologiczne odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
w godzinach od 15:00 do 17:00.

Prawnik – tel: 33 – 870 – 89 – 83

Psycholog – tel: 33 – 870 – 89 – 73

Projekt dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
Tel./fax: (12) 421 22 88,
www.krafos.pl, www.opopp.pl

Działania profilaktyczne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego-Koalicja Przeciw Przemocy

 

 

IMG_20160524_125244

W ramach podejmowanych działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 24 maja 2016r. szkolenie pn. ”Wpływ przemocy domowej na wzajemne relacje członków rodzin – skuteczna praca
z członkami rodzin z problemem przemocy w celu modyfikacji ich zachowań ”.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji bezpośrednio pracujących
z rodzinami uwikłanymi w zjawisko przemocy domowej. Byli to m. in. pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni z Wydziału II Karnego,pedagodzy,przedstawiciele GKRPA, psycholodzy oraz asystent rodziny.

Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec- specjalista, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Celem szkolenia było podniesienie jakości oferowanej pomocy przez specjalistów i współpracy instytucji stanowiących w Gminie Andrychów system pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Współpraca OPS z Kuratorium Oświaty w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku Kuratorium Oświaty realizując zadanie polegające na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zapewni letni wypoczynek dla dzieci  z rodzin najuboższych z Gminy Andrychów w formie kolonii. W tym roku skorzysta z tej oferty sześcioro dzieci. Kolonie odbędą się w turnusach dwunastodniowych.

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno- edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie w ramach prowadzonych działań informacyjno- edukacyjnych w środowisku przeprowadził w miesiącu kwietniu oraz maju 2016r. spotkania z młodzieżą w kilku szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów. Spotkania odbywały się w formie godziny wychowawczej. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Spotkania zostały przeprowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie-Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie- Pana Rafała Tlałkę . Każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach dostępne były do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku szkolnym.

Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów. Planuje się kolejne spotkania w nowym roku szkolnym.

Opracował: E.Czechowska

ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w związku ze zmianą wymogów technicznych w zamówieniu pn:

Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72

NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO

 

Ogłoszenie – zmiana formularza

Formularz cenowy

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Zaprasza do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72 .

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 21 czerwca 2016r.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie

 

Formularz cenowy

Kolejna okazja, by wykorzystać swoją szansę!

W związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego w czerwcu 2015r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie podjął kroki do uzyskania kolejnego dofinansowania działań. Realizowany od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2018r. Projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.Celem działań jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren Gminy Andrychów. W 2016r. wsparciem planuje się objąć 40 osób (20 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-65 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP).

 

projekt -Wykorzystaj Swoją Szanse

plakat Wykorzystaj Swoją Szanse

 

Do góry