Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2016 r.
 
KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie; 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;   
3. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 163 z późn. zm.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie,
d.    lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu
pracownika socjalnego
otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
4. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej;
5.  biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
6. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego ;
7. doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne    przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe: 
1) umiejętność skutecznego komunikowania się,
2) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
3) umiejętność pracy zespołowej,
4) umiejętność organizowania pracy własnej,
5) samodzielność,
6) zaangażowanie,
7) wysoka kultura osobista,
8) dyspozycyjność
9) odporność na sytuacje stresowe
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
osobom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
w uzyskiwaniu pomocy;
5) sporządzanie i realizacja umów z uczestnikiem projektu wraz z załącznikami w tym m.in. :
wywiadów środowiskowych, kontraktów socjalnych;
6) wypracowanie wraz z uczestnikiem wskaźników produktu i rezultatu, w tym w szczególności w zakresie efektywności zatrudnieniowej i podniesienia przez uczestników kwalifikacji zawodowych;
7) współudział w pracach całego zespołu projektowego na rzecz uczestników projektu;
8) sporządzanie i raportowanie okresowych ocen pracy w środowisku;
9) wspieranie i motywowanie uczestników do aktywnego udziału w zajęciach;
10) sprawowanie opieki nad uczestnikiem przez cały okres jego uczestnictwa w projekcie;
11) monitorowanie realizacji przygotowanych programów z uczestnikami;
12) tworzenie niezbędnych zestawień, analiz i raportów;
13) prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami, firmami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi usługi szkoleniowo – doradcze na rzecz uczestników projektu;
14) wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
15) pomoc w organizacji pracy Klubu Integracji Społecznej (KIS),
16) pomoc w ustalaniu harmonogramu KIS.  
4. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ),
4.  Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
8. pisemna koncepcja funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (max 5 stron, A4, czcionka 12) – celem KIS jest udzielenie pomocy osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy;

5. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów z w terminie do 8 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

6. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

1) Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2) Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62 (7.00-15.00)
5) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
6) Ogłoszenie o naborze na stanowisko oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
7) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, który odbędzie się dnia 11 kwietnia 2016r. , o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8) Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

Andrychów, dnia 29 marca 2016 r.
Dyrektor OPS

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

NIECH ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
BĘDĄ PEŁNE WIARY I NADZIEJI
DO POKONANIA ŻYCIOWYCH TRUDNOŚCI
A CZAS SPĘDZONY W GRONIE NAJBLIŻSZYCH
NIECH BĘDZIE CHWILĄ RADOŚCI I WYTCHNIENIA
” WESOŁEGO ALLELUJA”

ŻYCZY:
DYREKTOR I PRACOWNICY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ANDRYCHOWIE

kartkawielkanocna

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b informuje, że  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Druki na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą udostępnione po 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka tj. w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz na stronie internetowej w zakładce rodzaje pomocy – świadczenia wychowawcze (500+) – do pobrania.
Wypełnione wnioski o powyższe świadczenia będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, a w każdy czwartek w godzinach od 7.00 do 20.00 w siedzibie tut Ośrodka w pokojach nr 7 i nr 37.
Składanie wniosków będzie mogło się odbywać również drogą elektroniczną od dnia 01 kwietnia 2016 r. za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 01 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów: tel. 33 875 45 55.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b

 

 

            Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Anetę Wróbel, zamieszkałą w Bulowicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne, spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz pozytywnie zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Ośrodka

   Elżbieta Prus

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 i alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b

 

 

            Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

Paulina Kubowicz, zamieszkała w Zagórniku – 59 punktów

Agnieszka Ryłko, zamieszkała w Andrychowie – 53,5 punkty

Anna Gondko, zamieszkała w Andrychowie – 53 punkty

Anna Bogunia, zamieszkała w Rzykach – 51 punktów

Daria Polak, zamieszkała w Sułkowicach – 48 punktów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskały największą liczbę punktów  z egzaminu oraz  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Ośrodka

   Elżbieta Prus

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Andrychów, dnia 7 marca 2016 r.

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zostają zakwalifikowani do etapu I.
 2. Kandydaci, którzy złożyli podanie w terminie wynikającym z ogłoszenia Dyrektora OPS (tj. do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 15.00 ) i spełnili wymogi formalne zostają poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o zakwalifikowaniu się do etapu I i o godzinie przeprowadzenia testu, którego termin ustala się na dzień 9 marca 2016 r.
 3. Test składa się z 35 pytań obejmujących:
  a)Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  b)Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   c)Ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
   d)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 4. Przed przystąpieniem do testu Kandydat zobowiązany jest okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 5. Rozwiązując test kandydat za prawidłową odpowiedź otrzyma 1 punkt, za nieprawidłową odpowiedź minus 1 punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów. Czas na rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań, wynosi 45 minut.
 6. Kandydat zaznaczając prawidłową odpowiedź, umieszcza w kratce obok poprawnej odpowiedzi dwie przecinające się kreski – znak „x” lub krzyżyk. Odpowiedź będzie nieważna (0 punktów), jeśli w kratce umieścimy inny znak- tzw. ptaszka, kropkę, pojedynczą kreskę.
 7. Kandydat może poprawić swoją odpowiedź poprzez wzięcie w kółko błędnie zaznaczoną odpowiedź, złożenie obok podpisu (parafki) i umieszczenie znaku „x” lub krzyżyka w kratce przy poprawnym rozwiązaniu.
 8. 10 najlepszych wyników z testu będącego etapem I naboru kwalifikuje Kandytów , do kolejnego etapu ( przy czym bierze się pod uwagę uzyskanie tej samej liczby przez kilku Kandydatów)
 9. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Kandydat z testu, wynosi 35 punktów.
 10. Etap II to rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez Kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności.
 11. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Kandydat z rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi 25 punktów.
 12. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Kandydatów o wyborze Kandydatka decyduje Dyrektor OPS – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 13. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej  Ośrodka.

            Komisja Rekrutacyjna 

Do góry