Jesteś tutaj:

Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych- referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych

– referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Andrychowie, ul Starowiejska 22b

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu postępowania o świadczenie wychowawcze,

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 2. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych,

 3. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;

 4. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu,

 5. poprawna komunikacja pisemna.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;

8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

4. Warunki pracy:

    1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter,

    3. praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

    4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy  niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów z w terminie do 7 marca 2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 34 – 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b .

Dyrektor Ośrodka

Elżbieta Prus

 

kwestionariusz osobowy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej

34-120 Andrychów, ul Starowiejska 22b

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. nieposzlakowana opinia,

  2. wykształcenie wyższe,

  3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni w pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie stosunków między rodzicami i

dziećmi, spraw alimentacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,

 • Ustawy o samorządzie gminnym,

 • Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o pracownikach samorządowych.

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 2. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, poprawna komunikacja pisemna, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

 3. doświadczenie w kierowaniu zespołem,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie, nadzorowanie i kierowanie całokształtem prac Działu Pomocy Środowiskowej,

 2. Opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,

 3. Zapewnienie właściwej i sprawnej organizacji pracy podległym pracownikom,

 4. Nadzór nad prawidłowością sporządzanych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanych świadczeń,

 5. Prowadzenie szkoleń instruktażowych z podległymi pracownikami,

 6. Sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).

5. Warunki pracy:

    1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter,

    3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w godzinach pracy Ośrodka w zamkniętej kopercie lub pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu Pomocy Środowiskowej” w terminie do dnia 7.03.2016r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną

klauzulą.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).”

Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej), o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej..

 8. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 34 – 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b .

Dyrektor Ośrodka

Elżbieta Prus

22-27 luty 2016r-Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22-27 luty 2016 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od 22 do 27 luty 2016r. w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas ten stanowi znakomitą okazję do skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z realnej, interdyscyplinarnej pomocy, której realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów.

Dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 22 – 27 luty 2016r. odbywać się będą:

22.02.2016r

w godz.13.00 – 15.00 prawnik w pokoju nr 33

23.02.2016r.

w godz.13:00 – 15:00 funkcjonariusz Policji w pokoju nr 22

24.02.2016r.

w godz.15:00 – 17:00 pracownik socjalny w pokoju nr 15

25.02.2016r.

w godz. 13:00 – 15:00 psycholog w pokoju nr 23

26.02.2016r.

w godz.15:00 – 17:00 przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w pokoju nr 21

ponadto w siedzibie Komisariatu Policji w Andrychowie w dniach 22-27 luty 2016, dyżury w godz. 06.00- 22.00 pełnić będą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

33-875-33-00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

33-870-89-73 – psycholog

33-870-89-83 – prawnik

33-875-33-71 – Komisariat Policji w Andrychowie

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – DYŻURY W SOŁECTWACH : LUTY 2016- CZERWIEC 2016

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

Udzielające informacji na temat oferty pomocy osobom starszym po 60 roku życia w ramach projektu
„Wsparcie seniorów 60+, po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”

Dyżur

INWAŁD

Wiejski Dom Kultury

Ul. Miła 9

ZAGÓRNIK

Wiejski Dom Kultury

Ul. Szkolna 7

RZYKI

Świetlica

Os. Młocki Dolne 72

BOLĘCINA

Świetlica

Ul. Racławicka 123/1

TARGANICE

Wiejski Dom Kultury

Ul. Floriańska 2

SUŁKOWICE ŁĘG

Wiejski Dom Kultury

Ul. Beskidzka 124a/2

BRZEZINKA DOLNA

Szkoła Podstawowa

Ul. Słoneczna 5

ROCZYNY

Ochotnicza Straż Pożarna

Ul. Bielska 156

LUTY

18.02.2016

10.15-12.15

15.02.2016

12.30- 14.30

16.02.2016

10.15-12.15

16.02.2016

12.30-14.30

17.02.2016

10.15-12.15

17.02.2016

12.30-14.30

22.02.2016

12.30 -14.30

23.02.2016

12.30-14.30

MARZEC

17.03.2016

10.15-12.15

17.03.2016

12.30- 14.30

15.03.2016

10.15-12.15

15.03.2016

12.30-14.30

09.03.2016

10.15-12.15

09.03.2016

12.30-14.30

14.03.2016

12.30-14.30

21.03.2016

12.30-14.30

KWIECIEŃ

14.04.2016

10.15-12.15

14.04.2016

12.30- 14.30

12.04.2016

10.15-12.15

12.04.2016

12.30-14.30

06.04.2016

10.15-12.15

06.04.2016

12.30- 14.30

11.04.2016

12.30-14.30

18.04.2016

12.30-14.30

MAJ

19.05.2016

12.30-14.30

19.05.2016

12.30-14.30

10.05.2016

10.15-12.15

10.05.2016

12.30-14.30

11.05.2016

10.15-12.15

11.05.2016

12.30 – 14.30

16.05.2016

12.30-14.30

23.05.2016

12.30-14.30

CZERWIEC

16.06.2016

12.30-14.30

16.06.2016

12.30-14.30

07.06.2016

10.15-12.15

07.06.2016

12.30-14.30

08.06.2016

10.15-12.15

08.06.2016

12.30 – 14.30

06.06.2016

12.30-14.30

20.06.2015

12.30-14.30

 

Do góry