Jesteś tutaj:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

 

mini 

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Od stycznia do grudnia 2016r. w ramach „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b jest udzielana bezpłatna pomocy prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Porady prawne i psychologiczne odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
w godzinach od 15:00 do 17:00.

Prawnik – nr tel: 33 – 870 – 89 – 83

Psycholog – nr tel: 33 – 870 – 89 – 73

Projekt dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Ul. Bolesława Komorowskiego 12,
30-106 Kraków
Tel./fax: (12) 421 22 88, e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl
www.krafos.pl, www.opopp.pl

Zima – okres wzmożonych działań na rzecz mieszkańców Gminy Andrychów.

Od dnia 2 listopada 2015r. do 31 marca 2016r w Ośrodku Pomocy Społecznej pełniony jest dyżur codziennie od godz. 12.00 do godz.20.00. W siedzibie Ośrodka przy ulicy Starowiejskiej 22b lub pod nr telefonów 33 875 33 00 i 660 801 241, mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać informacje o osobach potrzebujących pomocy- zwłaszcza samotnych starszych, schorowanych i bezdomnych, którzy mogą nie poradzić sobie w okresie zimowym. Każda informacja zostanie zbadana przez pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni OPS we współpracy ze Strażą Miejską i Policją – w przypadku wystąpienia niskich temperatur i wzmożonych opadów śniegu – monitorują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne ( pustostany, garaże, ogródki działkowe ).
Osobom bezdomnym OPS udziela schronienia w Domach Wsparcia dla Bezdomnych. Schronienie w okresie zimowym udzielane jest także osobom bezdomnym będących pod wpływem alkoholu, u których poziom alkoholu po przebadaniu alkomatem jest na tyle niski że nie wymagają przewiezienia na izbę wytrzeźwień ( od 0,2 promila do 0,5 promila).
W sytuacjach kryzysowych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia może być udzielone schronienie w Hostelu przy ul. Metalowców 10 , a także pomoc specjalistyczna tj. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz prawne.

Pracownicy Ośrodka starają się także pomóc w zabezpieczeniu zakupu opału, odzieży zimowej, obuwia zimowego, leków poprzez udzielanie pomocy finansowej na te cele w formie zasiłków celowych lub okresowych , a osobom samotnym , niepełnosprawnym , w wieku podeszłym udzielana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych ( gospodarczych i pielęgnacyjnych) .

Na terenie gminy działa również Kuchnia Św. Brata Alberta w której osoby potrzebujące otrzymają gorący posiłek przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie duże nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie duże nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych pierwsza, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę” dla rodzin, które przekroczą próg dochodowy – dzięki wprowadzonej od nowego roku zasadzie nie stracą wsparcia finansowego państwa a ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów i druga , która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie przez rok, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko.

 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

 

Z tego nowego świadczenia mogą skorzystać miedzy innymi:

 • studenci,

 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

 

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

 

Mogą z tego świadczenia skorzystać również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 

Na jakich zasadach jest przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

 

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

Ważne:

 • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia
   

Kto nie skorzysta ze świadczenia rodzicielskiego?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). 

 

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie może zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 

W przypadku dzieci urodzonych przed dniem 1 styczna 2016r. prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia upływu odpowiednio 52 lub więcej tygodni w przypadku urodzenia jednego lub więcej dzieci

Uwaga!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

 

Ogłoszenie o drugim publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o drugim publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

OPS.ZP.1.2016

Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny

(Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

tel.(33) 875-33-00
e-mail:
ops@um.andrychow.pl

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Fiat 126 p ELX (wraz z zamiennym kompletem opon) o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1997
Data pierwszej rejestracji: 15.05.1997r.
Nr rejestracyjny: BLW2595
Nr identyfikacyjny (VIN): SUF126A0037195606
Kolor nadwozia: zielony
Pojemność/moc silnika: 552 km
Rodzaj silnika: benzynowy

Przebieg: 85 200,00 km
Badania techniczne ważne do: 13.05.2016 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. (Stan techniczny jak na zdjęciach)

3. Tryb postępowania:
publiczny pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (lub siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) brutto.

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Oferta na zakup samochodu Fiat 126p elx ”

Nie otwierać przed 19-01-2016r g.10.00

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – dziennik podawczy

Wzór formularza ofertowego można pobrać ze strony internetowej OPS lub w siedzibie sprzedającego tj.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 18.01.2016 r. do godz. 15 °°(data wpływu do Ośrodka)

Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Dyrektor zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2016 r. o godz. 10.00 pokój nr 12 w Ośrodku Pomocy Społecznej Andrychowie.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Hojny tel. (33) 875-33-00.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż
20,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, co zostanie udokumentowane podpisaniem protokołu.

Załączniki do pobrania:

oferta na zakup samochodu – załącznik do przetargu II

 

                                                                                             Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                w Andrychowie

Do góry