Jesteś tutaj:

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – dyżury w sołectwach w styczniu 2016r.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – dyżury w sołectwach w styczniu 2016r.


Dyżur

INWAŁD

Wiejski Dom Kultury

Ul. Miła 9

ZAGÓRNIK

Wiejski Dom Kultury

Ul. Szkolna 7

RZYKI

Świetlica

Os. Młocki Dolne 72

BOLĘCINA

Świetlica

Ul. Racławicka 123/1

TARGANICE

Wiejski Dom Kultury

Ul. Floriańska 2

SUŁKOWICE ŁĘG

Wiejski Dom Kultury

Ul. Beskidzka 124a/2

STYCZEŃ

07.01.16r.

12.30-14.30

04.01.16r.

9.00-11.00

05.01.16r.

9.00-11.00

05.01.16r.

12.00-14.00

11.01.16r.

12.30-14.30

08.01.16r.

12.30-14.30

 

Zakończenie postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu zostało zakończone. W publicznym pisemnym przetargu ofertowym nr OPS.ZP. 1-3.2015 z dnia 15-12-2015 na sprzedaż samochodu, nie została złożona żadna oferta.

Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2016r.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Zakłada  ona utworzenie na terenie Powiatu Wadowickiego sześciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, m.in. w Andrychowie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 22b (pokój 34).

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni:

Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 12.00

Wtorek od godz. 14.00 do godz. 18.00

Środa od godz. 12.00 do godz. 16.00

Czwartek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Piątek od godz. 8.00 od godz. 12.00

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie, stosownie do art.11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 16.00

Wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Środa od godz. 8.00 do godz. 12.00

Czwartek od godz. 14.00 do godz. 18.00

Piątek od godz. 12.00 od godz. 16.00

Należy pamiętać, iż nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące kwestie:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nie obejmuje ona natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania się do rozpoczęcia tej działalności.

Życzenia Świąteczne

Niech Święta Bożego Narodzenia

Przyniosą Wam chwile wytchnienia

A czas spędzony w gronie najbliższych

Wypełni radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie

Pomyślności w nadchodzącym 2016r.

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Andrychowie

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

prowadzona w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów

Dobiegły końca zaplanowane na ten rok spotkania informacyjno – edukacyjne w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one realizowane w ramach działań profilaktycznych ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020. Były prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.

Spotkania miały charakter pilotażowy i objęły w tym roku trzy szkoły gimnazjalne
w Gminie Andrychów. Odbyły się one w dniach 24 listopada 2015r., oraz 9 i 10 grudnia 2015r. Uczestniczyło w nich łącznie 126 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
w Andrychowie, Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oraz z Zespołu Szkół Samorządowych
w Targanicach.

Głównym celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy
i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. W trakcie spotkań udzielano m.in. informacji co to jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy, co to jest cykl przemocy, przybliżono mity nt. przemocy, przedstawiono procedurę Niebieskiej Karty, rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy” oraz plakat z Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek
z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w środowisku szkolnym.

Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

OPS.ZP.1-3.2015

Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny

(Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 )

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

tel.(33) 875-33-00
e-mail:
ops@um.andrychow.pl

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Fiat 126 p ELX (wraz z zamiennym kompletem opon) o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1997
Data pierwszej rejestracji: 15.05.1997r.
Nr rejestracyjny: BLW2595
Nr identyfikacyjny (VIN): SUF126A0037195606
Kolor nadwozia: zielony
Pojemność/moc silnika: 552 km
Rodzaj silnika: benzynowy

Przebieg: 85 200,00 km
Badania techniczne ważne do: 13.05.2016 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. (Stan techniczny jak na zdjęciach)

3. Tryb postępowania:
publiczny pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (lub siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) brutto.

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Oferta na zakup samochodu Fiat 126p elx ”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – dziennik podawczy

Wzór formularza ofertowego można pobrać ze strony internetowej OPS lub w siedzibie sprzedającego tj.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 22.12.2015 r. do godz. 15 °°(data wpływu do Ośrodka)

Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Dyrektor zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2015 r. o godz. 10.00 pokój nr 12 w Ośrodku Pomocy Społecznej Andrychowie.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Dagmara Chowaniec tel. (33) 875-33-00.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż
30,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, co zostanie udokumentowane podpisaniem protokołu.

oferta na zakup samochodu – załącznik do przetargu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

 

Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Andrychów, dnia 9 grudnia 2015r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie

  6. znajomość:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych TOP TEAM, Płatnik, CAS) oraz urządzeń biurowych,

  2. doświadczenie zawodowe – min. 1 rok stażu pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

  2. umiejętność pracy w zespole,

  3. poprawna komunikacja pisemna,

  4. łatwość nawiązywania kontaktów,

  5. nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. obsługa klientów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów,

  2. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z ustawą
   o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłkami dla opiekunów,

  3. sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

  4. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,

  5. współpraca z komornikami, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w zakresie dotyczącym dłużników alimentacyjnych,

  6. sporządzanie sprawozdań,

 3. Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  2. CV oraz list motywacyjny,

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  4. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

  7. oświadczenie o niekaralności lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Rodzaj umowy: umowa na czas określony do 6 mc

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. Osoby, które będą spełniały warunku formalne zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 7. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych” w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2014, poz.1202)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Do góry