Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o konkursie w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje:

„W związku z realizowaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2015r. rozpocznie się na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020″

Nowe kryteria dochodowe od 1.X.2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058)   Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od 1 października 2015r zmianie ulegają kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

od 1 października 2015r ustala się kryterium :

dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 624 zł.

– dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.

maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.

– kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł.

– minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – w wysokości 606 zł.

– maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – w wysokości 1335 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

Projekt – „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

w okresie od 01 września do 30 listopada 2015 r.

realizuje projekt:

„Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

 

Dzięki pozyskaniu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 możliwa jest realizacja takich działań jak:

 • organizacja dla 20 dzieci, czterech bezpłatnych konsultacji stomatologicznych (łącznie 80 konsultacji), podczas których dzieci zostaną poddane badania profilaktycznym. Celem konsultacji jest poprawa sytuacji zdrowotnej Romów.
 • zorganizowanie tzw. „Dzień zdrowia”, podczas którego około 35 osób zostanie poddanych konsultacją okulistycznym (łącznie 35 konsultacji). Powyższe działanie umożliwią Romom skorzystanie z bezpłatnych porad lekarskich oraz pozwolą rozpocząć w przyszłości dalsze leczenie. Organizacja „Dnia zdrowia” umożliwi przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich celem wczesnego rozpoznania chorób i podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.
 • usługi pielęgniarki środowiskowej, która w okresie trzech miesięcy będzie odwiedzać (co najmniej dwa razy w miesiącu) środowiska zamieszkania dzieci, gdzie będzie wygłaszać 45 min. prelekcje na temat chorób, higieny jamy ustnej oraz wręczać dzieciom zestawy do higieny jamy ustnej (szczoteczka, pasta) wraz z ulotką zawierającą podstawowe informacje dotyczące profilaktyki chorób uzębienia. Przewiduje się również, iż pielęgniarka będzie przeprowadzać rozmowy z rodzicami celem rozpowszechniania wiedzy o zdrowiu dzieci.

O Projekcie

serce

O projekcie

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

Usługi interwencyjne

serce

Usługi Interwencyjne

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

Usługi usamodzielniające

serce

Usługi Usamodzielniające

 • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
 • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
 • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
 • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
 • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
 • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.

Teleopieka i Koperta życia

serce

Teleopieka i Koperty życia

KOPERTY ŻYCIA” DLA SENIORÓW

Gmina Andrychów od listopada 2015r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób w wieku 60+. Dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego seniorzy zamieszkujący Gminę zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotował 1000 sztuk specjalnych naklejek, magnesów na lodówkę i kopert, do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną.

Koperta Życia” to zestaw składający się z:

 • karty informacyjnej, którą należy wypełnić,

 • koperty papierowej,

 • koperty foliowej,

 • naklejki „ Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.,

 • magnesu „ Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

W kopercie znajduje się Karta Informacyjna, która powinna zwiera

m.in.:

 • dane właściciela karty,

 • numer telefonu do najbliższych osób,

 • informację o przebytych chorobach,

 • informację o przyjmowanych  lekarstwach,

 • informację o uczuleniach, alergiach,

 • dane lekarza prowadzącego i NZOZ-u.

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja powinna być podpisana przez lekarza. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę i magnes „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.

Koperty można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b

 

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w lipcu 2016r. planuje wdrożyć pilotażowy system teleopieki dla seniorów po przebytej hospitalizacji dzięki środkom pozyskanym od Wojewody Małopolskiego.

Usługi teleopieki są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych,  niepełnosprawnych. W podstawowej wersji pacjent wyposażony jest w „telefon dla Seniora” oraz bransoletkę z przyciskiem SOS, powodującym (po naciśnięciu) automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny rodzaj pomocy dla pacjenta. 

Osoby objęte teleopieką dostaną bransoletkę połączoną z telefonem. Gdy się źle poczują, wystarczy, że nacisną guzik w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali, która będzie obsługiwać system. Centrala z kolei powiadomi o zagrożeniu osobę upoważnioną do opieki nad osobą starszą – kogoś z rodziny lub sąsiadów – albo bezpośrednio np. pogotowie.

Do góry