Jesteś tutaj:

projekt Wykorzystaj swoją szansę

W ramach projektu pn. Wykorzystaj swoją szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202 realizowany jest obecnie trzeci blok zadaniowy.
Uczestnikami projektu jest 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym również osoby o orzeczonej niepełnosprawności.
Beneficjenci Projektu objęci są wsparciem od marca 2018r. do grudnia 2018 r. Do tej pory wzięli udział w następujących formach wsparcia:
-treningu kompetencji społecznych,
– treningu pracy,
– treningu kompetencji życiowych z elementami autoprezentacji i kreowania wizerunku,
– zespołach ćwiczeń psycho-ruchowych.
Obecnie biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz warsztatach Odkrywcy Pasji. W ramach warsztatów uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z tradycją oraz kulturą ludową podczas dwóch wyjazdów do Zakopanego oraz Krakowa i Wieliczki.

„Wykorzystaj swoją szansę” – INFORMACJE dotyczące projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Obecny Projekt realizowany jest do końca tego roku, dlatego też podjęte zostały kroki w celu uzyskania dofinansowania na działania w kolejnych latach.
W listopadzie 2017r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu kompleksową aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. OPS wziął udział w konkursie i ostatecznie znalazł się na liście rankingowej zajmując 15 z 56 miejsc
i otrzymując dofinansowanie w kwocie – 1 031 544,93. Cała wartość projektu to
1 216 630,61 zł .
Grupą docelową w Projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
-środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, oraz otoczenie tych osób.
W ramach działań przewiduje się utworzenie mieszkań chronionych w Andrychowie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, który ma za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwienie integracji społecznej. Wsparcie to odbywa się pod okiem i nadzorem specjalistów z różnych dziedzin m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna.
Planuje się objąć wsparciem osoby niepełnosprawne (2019r.) bezrobotne (2020) oraz rodziny wieloproblemowe (2021) Wsparcie obejmować będzie m.in. treningi podnoszące kompetencje społeczne, życiowe, zawodowe, szkolenia zawodowe czy też staże zawodowe.
.

Rekrutacja uczestników w ramach Bloku III projektu Wykorzystaj swoją szansę

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie, prowadzona jest rekrutacja osób do Bloku III – Aktywizacja Lokalna.  Poszukujemy 20 osób (15K + 5M) biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening Kompetencji Społecznych
  • Trening Pracy
  • Integracja Prozdrowotna – warsztaty psychoruchowe
  • Twórcza Integracja – warsztaty Kreatywne Odkrywcy Pasji
  • Socjoterapie – treningi integracyjne
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Trening Kompetencji Życiowych Z Elementami Autoprezentacji i Kreowania Wizerunku

 

            Rekrutacja prowadzona jest do końca lutego 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

 

plakat 22.01.2018r.

Podsumowanie działań w ramach Bloku II projektu Wykorzystaj swoją szansę

            W ramach II Bloku – Start życiowy osób młodych od września do listopada 2017r. młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego. Uczestnicy mieli możliwość szkolenia umiejętności językowych w dwóch grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Ponadto kilka razy w miesiącu uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach socjoterapeutycznych aby wspólnie tworzyć ogród z elementami sensorycznymi. Ogród ten powstał z myślą o specyficznych potrzebach osób niepełnosprawnych, pełni funkcję dydaktyczną i terapeutyczną. Efekt  pracy młodzieży można podziwiać na terenie przyległym do budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Metalowców 10.

            Ostatnim elementem wyposażającym osoby młode w narzędzia gwarantujące optymalny start w dorosłe życie, był kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dla wszystkich pełnoletnich uczestników projektu. Grupa zakończyła swój udział w projekcie pod koniec grudnia 2017r.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”Blok II”]

Podsumowanie działań w ramach Bloku I projektu Wykorzystaj swoją szansę

Uczestnicy Bloku I – Aktywizacji społecznej i zawodowej, którzy ukończyli staże zawodowe, a nie mieli możliwości otrzymania umowy o pracę, kontynuowali swój udział w projekcie m.in. przez indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – doradcą zawodowym. Doradca pomagał wyszukiwać oferty pracy dostępne na lokalnym rynku i dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych naszych uczestników.  Następnie został dla nich zorganizowany Trening kompetencji życiowych z elementami autoprezentacji i kreowania wizerunku, który miał na celu poprawę wizerunku zewnętrznego i podniesienie poziomu samooceny. Trening składał się z dwóch etapów: niestacjonarnego i stacjonarnego. Część wyjazdowa odbywała się w podhalańskiej miejscowości Murzasichle. Podczas niej uczestnicy poznawali techniki skutecznej autopromocji, uczyli się nadawania prawidłowych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia. Następnie odbyła się części stacjonarna wsparcia, w ramach której uczestnicy przeszli zewnętrzną metamorfozę dzięki usługom fryzjerski i kosmetycznym. Swoją zmianę mieli okazję uwiecznić na specjalnie wykonanych zdjęciach do dokumentów i zdjęciach biznesowych.

            Uczestnicy zakończyli swój udział w projekcie we wrześniu 2017r. Spośród całej grupy aż 18 osób podjęło zatrudnienie, a 1 założyła własną działalność gospodarczą.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”blok1 wykorzystaj szanse”]

Start Życiowy Osób Młodych

Od marca 2017r. prowadzona jest rekrutacja uczestników do bloku II projektu – Startu Życiowego Osób Młodych. Zrekrutowanych zostało 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku    14-25 lat które są: wychowankami pieczy zastępczej i/lub osobami, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osobami, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, oraz osobami wychowującymi się w rodzinach niepełnych. 

            Uczestnicy brali już udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Następnie od 10 lipca do 14 lipca 2017r. uczestniczyli w niestacjonarnym Treningu Dorosłości, który odbywał się w Bukowinie Tatrzańskiej. W trakcie szkolenia podejmowano tematykę m.in: konstruowania celów życiowych; zarządzania własnymi zasobami i budżetem; sprawnego uzupełniania i odpowiadania na pisma urzędowe; podziału obowiązków w życiu prywatnym zawodowym i rodzinnym, oraz profilaktyka uzależnień.

Prócz ciekawych zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych uczestnicy korzystali z uroków malowniczej okolicy i licznych atrakcji turystycznych.

 

W miesiącu sierpniu 2017r. młodzież nadal się szkoliła i podnosiła swoje kompetencje-tym razem podczas kursu komputerowego. Celem szkolenia był wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy zawodowej.

Kolejnymi formami wsparcia przewidzianymi dla tej grupy są:  kurs języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”start_osob_mlodych”]

Kolejny etap projektu za nami!

Uczestnicy projektu realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykorzystaj swoją szansę” zakończyli kolejny etap aktywizacji zawodowej. Dzięki ukończonym kursom zawodowym nabyli niezbędną wiedzę tematyczną umożliwiającą im od kwietnia 2017r. podjęcie trzymiesięcznego, płatnego stażu w zawodach ogrodnik oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Uczestnicy zostali skierowani do medycyny pracy oraz na badania epidemiologiczno-sanitarne.

 

34 osoby ( 16 mężczyzn i 18 kobiet) doskonaliły swoje umiejętności praktyczne w:

-Szkółce krzewów ozdobnych Jan Piekiełko, ul. Środkowa 34, Sułkowice

-Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Stefana Batorego 24, Andrychów

-Usługach blacharsko – dekarskie i remontowo budowlanych, ul. Pachla 9/8, Andrychów

-Gospodarstwie Ogrodniczym Łukasz Dziedzic, ul. Wadowicka 152, Inwałd

-Ogrodnictwie Bogdan Alina Bogacz, ul. Krakowska 159, Bulowice

-Firmie Handlowo – Usługowej Tomasz Kruczała, ul. Brzezińska 19, Targanice

-Gospodarstwie Rolnym Renata, Jerzy Nowotarscy, ul. Bolesława Prusa 17, Andrychów

-Ośrodku Pomocy społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 B, Andrychów

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 31, Wadowice

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 1, Wadowice

-Domu Pielęgnacyjnym – Stowarzyszenie im. Dr E. Wojtyły, ul. Barska 17, Wadowice

 

 

            Po ukończonych stażach sześciu osobom zaproponowano umowę o pracę. Dla pozostałych uczestników nadal w Klubie Integracji Społecznej prowadzone jest Indywidualne Doradztwo Trenera Pracy i Pośrednictwo Pracy.

Informacja o wyborze oferty na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017 udzielonym w częściach

OPS.ZP.262.01.2017r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

udzielonym w częściach:

Część I – Zadanie 1 – Trening dorosłości

Część II – Zadanie 2 – Szkolenie komputerowe

Część III – Zadanie 3 – Szkolenie językowe

Część IV – Zadanie 4 – Kurs prawa jazdy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie

Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art.138o
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – informuje o:

  1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
    CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA– ZADANIA 1 – TRENING DOROSŁOŚCI

OCZKO MARIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

UL. ŻWIRKI I WIGURY 27

32-650 KĘTY

Cena oferty brutto wynosi: 27 000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona do CZĘŚCI I zamówienia, a Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału i przedstawił kompletną ofertę. Oferta uzyskała łącznie
70 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

2. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA– ZADANIA 2 – SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 040,00zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

3. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA– ZADANIA 3 – SZKOLENIE JĘZYKOWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 304,00zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złote 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


4. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA– ZADANIA 4– KURS PRAWA JAZDY

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 27 900,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria . Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


 

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

Co oferuje Klub Integracji Społecznej w Andrychowie

 W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej, który mieści się przy ul. Krakowskiej 72 w Andrychowie, realizowany jest projekt pn. Wykorzystaj swoją szansę. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku i ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zamieszkałe na terenie Gminy Andrychów.

Projekt ma trwać do 2018 roku, a grupa docelowa będzie liczyć 75 osób. W 2016r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). 

Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej w Andrychowie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnictwo w działaniach KIS odbywa się z inicjatywy osoby zainteresowanej lub wniosku lidera klubu czy też pracownika socjalnego.

Klub Integracji Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00,  jednak w zależności od realizowanych zadań, przewiduje się dostosowanie funkcjonowania w godzinach odpowiadających uczestnikom.

Aby zwiększyć dostępność do aktualnych ofert pracy w lokalnym środowisku,  w Klubie Integracji Społecznej umieszczono tablicę, na której zamieszczane są aktualne ogłoszenia o pracę pozyskiwane z Internetu, prasy oraz od firm zajmujących się pośrednictwem pracy. 

Aktualnie pracownicy KIS rekrutują osoby do drugiego etapu projektu – Blok Startu Życiowego Osób Młodych. Poszukujemy wychowanków pieczy zastępczej i/lub osoby, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osoby, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, bądź osoby wychowujące się w rodzinach niepełnych.  Przewidziany jest udział 15 osób (10K + 5M). Uczestnicy tej grupy wezmą udział w 5 dniowym, wyjazdowym treningu dorosłości, w trakcie którego m.in. doskonalone będą umiejętności społeczne, uczestnicy nauczą się konstruować cele życiowe, zarządzać własnymi zasobami (w tym czasem i budżetem), oraz wypełniać urzędowe druki. Ważnym elementem treningu będzie profilaktyka uzależnień.

Kolejnymi formami wsparcia dla ludzi młodych, wchodzących w dorosłe życie będą szkolenia komputerowe, językowe oraz kurs prawa jazdy kat. B. Również i ta grupa będzie objęta wsparciem psychologicznym. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Klubu Integracji Społecznej lub o kontakt telefoniczny pod numerem 33 876 42 92.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”kis”]

Dotychczasowe działania w ramach projektu

W 2016r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). W ramach projektu zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Każdy uczestnik objęty jest wsparciem psychologicznym oraz bierze udział w spotkaniach z trenerem pracy. W sierpniu 2016r. cała grupa uczestniczyła w niestacjonarnym  pięciodniowym  treningu kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy nabyli umiejętności komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, treningu zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”tks”]

Dodatkowo uczestnicy spotykali się co miesiąc w ramach socjoterapii – zajęć integracyjnych. We wrześniu 2016r., w ramach projektu, beneficjenci uczestniczyli w „Treningu Pracy”, a w listopadzie brali udział w szkoleniu pn. „Warsztaty Zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Uzupełnieniem zajęć były zorganizowane trzy wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych w Cieszynie, Kobierzynie oraz Słopnicach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć na i przekonać się jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, oraz pozyskali cenną wiedzę jak uzyskać dofinansowanie na założenie własnej spółdzielni socjalnej. Ponadto odwiedzili zabytkowe miejsca w Krakowie oraz Suchej Beskidzkiej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”wizyty_st”]

Wszyscy uczestnicy biorą udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, podczas których nabywają umiejętności kształtowania postawy

pro-aktywnej, czy tworzenia wniosków aplikacyjnych. Dowiadują się również jak aktywnie poszukiwać pracy, zdobywają wiedzę o rynku pracy oraz uczestniczą w symulacji rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

 

Pod koniec listopada 2016r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia. 20 osób wzięło udział w kursie zawodowym – opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z modułem języka niemieckiego oraz elementami opieki medycznej. Natomiast kolejne 20 osób uczestniczyło w kursie zawodowym – pielęgnacja i aranżacja terenów zielonych z obsługą urządzeń do prac ogrodniczych. Uczestnicy projektu po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, od kwietnia 2017r., odbywają płatny trzymiesięczny staż zawodowy u pracodawców.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”kursy_zawodowe”]

 

W ramach działań aktywizacji społeczno–zawodowej projektu 10 uczestników znalazło już zatrudnienie na podstawie umowy i zakończyło udział w projekcie, a jedna osoba założyła własną działalność gospodarczą. 

Ponadto Klub Integracji Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Dzięki zawartemu porozumieniu, prowadzone są prace społecznie użyteczne dla części osób uczestniczących w projekcie.

Do góry