Jesteś tutaj:

„ Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów ”

W dniu  22 maja 2019r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym
roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z
członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy 
domowej.  W spotkaniu udział
wzięli pracownicy socjalni , specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku –
psycholog oraz pedagog szkolny. Konsultację  poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec –
doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
superwizor. Celem spotkania konsultacyjno – superwizyjnego było omówienie
problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w
dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdobyte porady i wiedza
pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy.

emów , kt

„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami” – Szkolenie

Szkolenie
pn. „Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z
dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami”

Gmina
Andrychów jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego
Dnia Rodzin, który zawsze wypada 15 maja. Z tej okazji21
maja 2019 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrychowie i Gminny Zespół Interdyscyplinarny –
Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zaprosiły przedstawicieli
różnych instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom
zagrożonym wszelkiego rodzaju dysfunkcjami na szkolenie
zorganizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów
na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020, pn: „Współpraca
międzyinstytucjonalna
w kontekście
pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami
.

Tematy,
które zostały poruszone podczas wykładów to:

Świetlica
jako
miejsce wsparcia dziecka zagrożonego w jego środowisku
.
Podczas wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się między innymi
jakie miejsce w środowisku lokalnym pełni świetlica. Czy
świetlica ma być miejscem wsparcia tylko dla dzieci, czy też w
jakimś stopniu dla ich rodziców? Jakie
ma pełnić funkcje wobec rodziny dziecka?

Agresja,
Empatia, Asertywność, Komunikacja –
czyli
w jaki sposób empatyczną i asertywną komunikacją radzić
sobie z agresją w pracy z dzieckiem i rodziną.

Podczas
wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się, jakie istnieją mechanizmy
powstawania agresji i gniewu oraz poznali sprawdzone narzędzia
z zakresu komunikacji. Komunikaty te oparte są na Porozumieniu
bez Przemocy, i stanowią doskonałe narzędzie w radzeniu
sobie z agresją i destrukcyjnymi zachowaniami, wywołanymi
uczuciem gniewu.

Szkolenie
poprowadziły Aleksandra Karasowska i Marzena Kopta.

Podziękowanie

Podziękowanie

 za udział we wspólnym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie miało charakter seminaryjny i dotyczyło interdyscyplinarnego podejścia do procedury Niebieskiej Karty; sytuacji niestandardowych w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc a także  motywowania do zmiany.

Prowadziła je Pani Lilianna Krzywicka – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – Warszawa  (od 2010 roku – przewodnicząca Rady Ekspertów), przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach, Superwizor Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Komisji Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności. Specjalizuje się w problematyce przemocy, uzależnień, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy domowej oraz w budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w prowadzeniu zajęć metodą warsztatową oraz treningu psychologicznego.

         Mamy przekonanie, że czas zainwestowany przez Państwa na udział w tym szkoleniu  przyniesie realne korzyści w codziennej pracy z rodzinami i satysfakcję ze współpracy w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicji Przeciw Przemocy w Andrychowie .  

 

 

szkolenie-zaburzenia psychiczne

06-07.09.2018r.szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych pt. ”Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”

 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym . Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra , psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w Krakowie. W szkoleniu uczestniczyli : dzielnicowi z Komisariatu Policji , kuratorzy sądowi z wydziału Karnego oraz Wydziału Rodzinnego  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, pielęgniarki środowiskowe reprezentujące Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne ”Zdrowie”, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracownik socjalny pracujący w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym. Celem szkolenia było m.in. nabycie umiejętności poprawnej komunikacji  interpersonalnej w kontakcie z klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Zajęcia miały na celu również podniesienie kwalifikacji uczestników oraz  jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową .                      

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

 

   W  dniu 05.09.2018r. w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. ”Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – procedura Niebieskiej Karty w oświacie”. Spotkanie adresowane było do wychowawców oddziałów przedszkolnych  zatrudnionych 
na  terenie Gminy Andrychów.
Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem w rodzinie  z problemem przemocy , jak również przybliżenie funkcjonowania procedury Niebieskiej Karty. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Kłysz  reprezentująca  firmę Profilaktyka KIER
z Krakowa. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020.

Szkolenie nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej …”

Szkolenie  nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej .Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej                     
w Andrychowie zorganizował w dniu 05 września br. szkolenie
pt. ” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy 
ul. Krakowskiej 72.
Szkolenie poprowadził Pan Krzysztof Pierożek – reprezentujący firmę Profilaktyka KIER z Krakowa.

W  szkoleniu  wzięli udział  pracownicy socjalni pracujący w Grupach Roboczych. Zajęcia miały na celu podniesienie jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Szkolenie  zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w dniu 16.05.2018r.

 

   W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 16 maja br. szkolenie pt. ”Współodpowiedzialność członków grupy roboczej  w diagnozowaniu i realizacji planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy ” Spotkanie miało miejsce w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Krakowskiej 72. Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – specjalista i certyfikowany  superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,pracownik Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                        w Krakowie.

 Szkolenie adresowane było do przedstawicieli instytucji pracujących w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.

Zajęcia miały na celu podniesienie jakości współpracy i współodpowiedzialności uczestników oraz podniesienie jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

Szkolenie  zrealizowane  w dniu 02.10.2017r. przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny-Koalicja Przeciw Przemocy

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 02 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie –zagadnienia problemowe.”

Szkolenie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w sali „Kina Świadomego Widza”) w Andrychowie ul. Szewska 7. Szkolenie adresowane było do osób pracujących  w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia było podniesienie jakości oferowanej pomocy specjalistów i współpracy instytucji stanowiących w Gminie Andrychów system pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA) oraz Certyfikowany Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat IPZ), konsultant m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 .

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”szkolenie_przemoc”]

 

Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny inwestuje w relacje rodzinne…

Mini Zoo w Inwałdzie miało w ubiegłym tygodniu wyjątkowych gości.We wtorek tj. 25 lipca 2017 r. miały miejsce warsztaty dla rodziców pt. „Klaps, krzyk czy rozmowa. Rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy”. Dobrych humorów zebranym nie zepsuła nawet pogoda ,gdyż organizatorzy zadbali o wszystkich uczestników. W trakcie kiedy rodzice uczestniczyli w zajęciach dzieci miały aktywnie zorganizowany czas pod opieką animatorów . Dzieci swą przygodę rozpoczęły od malowania obrazków na szkle, następnie zwiedzały Mini Zoo, karmiły zwierzęta, poznawały ich nowe gatunki , uczestniczyły w przejażdżkach konnych. Ponadto świetnie bawiły się biorąc udział w zabawach oraz grach zespołowych. Dzieci były zachwycone i chłonęły wszystkie atrakcje. Dodatkową atrakcją dla dzieci była przejażdżka firmową ciuchcią. Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem z rodzicami. Dzięki takiej formie aktywności rodzice zdobyli cenną wiedzę a dzieci doskonale się bawiły.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działań profilaktycznych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji rodzicielskich w zakresie postaw i zachowań wolnych od przemocy .

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”zoo”]

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

 

Dobiegła końca kolejna edycja spotkań informacyjno–edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotycząca przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka. Spotkania były przeprowadzone w dniach 10 kwietnia, 22 maja oraz 14 czerwca 2017r. Uczestniczyło w nich łącznie 110 uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku szkolnym. Kampania informacyjno – edukacyjna była prowadzona w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.

Do góry