Jesteś tutaj:

Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch pakietów usług:

PAKIET USŁUG INTERWENCYJNYCH

 

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

 

PAKIET USŁUG USAMODZIELNIAJĄCYCH

 

 • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
 • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
 • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
 • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
 • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
 • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu przewiduje się również następujące działania:

– uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod którym można uzyskać informacje o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji,

– dystrybucję 1000 sztuk KOPER ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Andrychów,

– uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji działających we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład Gminy Andrychów tj. w Andrychowie, Targanicach, Roczynach, Sułkowicach Łęgu, Brzezince, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, Rzykach, Inwałdzie. W czasie dyżuru mieszkańcy – zarówno osoby starsze jak i opiekunowie osób starszych będą mogli uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji, w tym szczegóły dotyczące Zespołu Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. Pracownik MPI dysponował będzie ulotkami, broszurami i innymi niezbędnymi materiałami informacyjnymi, a także bezpośrednio udzieli osobie zainteresowanej niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat poszczególnych form wsparcia.

– zorganizowanie konferencji dn. 3.12.2015r. pn.”Sygnał Życia” informującej lokalną społeczność o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji

Ogłoszenie o konkursie w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje:

„W związku z realizowaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2015r. rozpocznie się na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020″

Nowe kryteria dochodowe od 1.X.2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058)   Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od 1 października 2015r zmianie ulegają kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

od 1 października 2015r ustala się kryterium :

dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 624 zł.

– dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.

maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.

– kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł.

– minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – w wysokości 606 zł.

– maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – w wysokości 1335 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

Projekt – „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

w okresie od 01 września do 30 listopada 2015 r.

realizuje projekt:

„Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

 

Dzięki pozyskaniu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 możliwa jest realizacja takich działań jak:

 • organizacja dla 20 dzieci, czterech bezpłatnych konsultacji stomatologicznych (łącznie 80 konsultacji), podczas których dzieci zostaną poddane badania profilaktycznym. Celem konsultacji jest poprawa sytuacji zdrowotnej Romów.
 • zorganizowanie tzw. „Dzień zdrowia”, podczas którego około 35 osób zostanie poddanych konsultacją okulistycznym (łącznie 35 konsultacji). Powyższe działanie umożliwią Romom skorzystanie z bezpłatnych porad lekarskich oraz pozwolą rozpocząć w przyszłości dalsze leczenie. Organizacja „Dnia zdrowia” umożliwi przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich celem wczesnego rozpoznania chorób i podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.
 • usługi pielęgniarki środowiskowej, która w okresie trzech miesięcy będzie odwiedzać (co najmniej dwa razy w miesiącu) środowiska zamieszkania dzieci, gdzie będzie wygłaszać 45 min. prelekcje na temat chorób, higieny jamy ustnej oraz wręczać dzieciom zestawy do higieny jamy ustnej (szczoteczka, pasta) wraz z ulotką zawierającą podstawowe informacje dotyczące profilaktyki chorób uzębienia. Przewiduje się również, iż pielęgniarka będzie przeprowadzać rozmowy z rodzicami celem rozpowszechniania wiedzy o zdrowiu dzieci.

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Dobiegły końca spotkania informacyjno–edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.
Spotkania były przeprowadzone w dniach 14, 20 oraz 21 kwietnia 2015r. Uczestniczyło
w nich łącznie 321 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. M Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w środowisku szkolnym.
Kampania informacyjno – edukacyjna była prowadzona w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy an lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.

Co z tą przemocą w rodzinie?

 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w którego skład wchodzą przedstawiciele policji, oświaty ,ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest przemoc w rodzinie ,jakie są jej oznaki ,a przede wszystkim jak zapobiegać lub chronić siebie przed zachowaniami przemocowymi ze strony najbliższych.
Roksana Gondko OPS: ” Byliśmy ciekawi jak młodzież postrzega problem przemocy w rodzinie dlatego poprosiliśmy uczniów z andrychowskiego LO o zaprojektowanie materiałów profilaktycznych w tym temacie”. Uczniowie Ci są członkami Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.
Elżbieta Kapela – pedagog szkolny LO „Po raz kolejny uczniowie andrychowskiego liceum udowodnili, że są wszechstronnie uzdolnieni. Tym razem Dominika Andrejko i Arkadiusz Bałys wykonali projekt graficzny plakatu, ulotki oraz zakładki do książki promujące Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany w Gminie Andrychów. Elżbieta Kapela: „Warto dodać, że uczniowie ci mają na swoim koncie nagrody za projekty graficzne, miedzy innymi I miejsce w Powiatowym Konkursie na zakładkę profilaktyczną. Dodatkowo Arek już trzeci raz z rzędu uzyskał stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Przed młodymi ludźmi szerokie możliwości, gdyż umiejętności, którymi wykazali się przy okazji realizacji projektu dla OPS-u, imponują profesjonalizmem”.

„Plakat jest bardzo oryginalny, czytelny i przykuwa uwagę odbiorcy” podkreślają osoby, które na co dzień pomagają rodzinom uwikłanym w przemoc- „ponadto zmusza do myślenia”

Materiały profilaktyczne trafią do szkół, ośrodków zdrowia oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Równocześnie będą prowadzone w szkołach średnich na terenie Gminy Andrychów spotkania informacyjne z psychologiem i policjantem. Celem tych spotkań będzie uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają wsparcia rodzinom, które borykają się z tym problemem.

opracował: Gminny Zespół Interdyscyplinarny-E.Czechowska

zakładka tył zakładka przód ulotka tył ulotka przód

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w którego skład wchodzą przedstawiciele policji, oświaty ,ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest przemoc w rodzinie ,jakie są jej oznaki ,a przede wszystkim jak zapobiegać lub chronić siebie przed zachowaniami przemocowymi ze strony najbliższych.
Roksana Gondko OPS: ” Byliśmy ciekawi jak młodzież postrzega problem przemocy w rodzinie dlatego poprosiliśmy uczniów z andrychowskiego LO o zaprojektowanie materiałów profilaktycznych w tym temacie”. Uczniowie Ci są członkami Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.
Elżbieta Kapela – pedagog szkolny LO „Po raz kolejny uczniowie andrychowskiego liceum udowodnili, że są wszechstronnie uzdolnieni. Tym razem Dominika Andrejko i Arkadiusz Bałys wykonali projekt graficzny plakatu, ulotki oraz zakładki do książki promujące Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany w Gminie Andrychów. Elżbieta Kapela: „Warto dodać, że uczniowie ci mają na swoim koncie nagrody za projekty graficzne, miedzy innymi I miejsce w Powiatowym Konkursie na zakładkę profilaktyczną. Dodatkowo Arek już trzeci raz z rzędu uzyskał stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Przed młodymi ludźmi szerokie możliwości, gdyż umiejętności, którymi wykazali się przy okazji realizacji projektu dla OPS-u, imponują profesjonalizmem”.

„Plakat jest bardzo oryginalny, czytelny i przykuwa uwagę odbiorcy” podkreślają osoby, które na co dzień pomagają rodzinom uwikłanym w przemoc- „ponadto zmusza do myślenia”

Materiały profilaktyczne trafią do szkół, ośrodków zdrowia oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Równocześnie będą prowadzone w szkołach średnich na terenie Gminy Andrychów spotkania informacyjne z psychologiem i policjantem. Celem tych spotkań będzie uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają wsparcia rodzinom, które borykają się z tym problemem.

opracował: Gminny Zespół Interdyscyplinarny-E.Czechowska

Informacja dotycząca projektu „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” mający na celu stworzenie w Województwie Małopolskim systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem skoncentrowanego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czterech punktach pomocy: w Andrychowie (Powiat Wadowicki), Gorlicach (Powiat Gorlicki), Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski) oraz Proszowicach (Powiat Proszowicki).
Z pomocy specjalistów skorzystać można w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej : Andrychów – ul. Starowiejska 22b.
prawnik – czwartki w godz. 15:00 – 17:00,
psycholog – czwartki w godz. 15:00 – 16:00.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Program Aktywności Lokalnej w ramach Projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna kolejny rok realizacji projeku systemowego pn. Wykorzystaj swoją szansę” . Prez najbliższe 6 miesięcy zamierzamy realizaować Program Aktwyności Lokalnej.

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni – osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy (np. niepełnosprawnych, osoby wychodzące z placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkańców bloku, a nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy).
Celem realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu aktywności lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Działania będą służyć również rozwojowi lokalnemu, który definiowany jest jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.

Uczestnicy PAL w jego ramach mogą liczyć na wsparcie w formie:
• środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
• instrumentów aktywnej integracji,
• działań o charakterze środowiskowym.
Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
1. Grupy wsparcia
2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
3. Trening kompetencji i umiejętności życiowych
4. Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne (prawnik, pedagog, terapeuta)
5. Wsparcie psychologiczne
6. Trening pracy i/lub warsztaty aktywizacji zawodowej( zwiększenie szans na wejście lub powrót na rynek pracy) .
7. Działania środowiskowe

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt :
– osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b pok. nr 17
– telefoniczny – 33 870 89 67
– mailowy – ops@um.andrychow.pl

Do góry